Упражнение: Трите форми на глаголите. Част 3


Описание на упражнението

Коя е правилната форма за Perfekt на глагола sein - ist gewesen или ist gewessen? Как се спрягат в сегашно време глаголите tun и wissen? С кой спомагателен глагол се образува Perfekt на глаголите treten и stoßen? Кое е правилно - du wäscht или du wäschst? Как образуват миналото страдателно причастие глаголите ziehen, verlieren, wissen, werden, tun, sterben? Проверете дали сте усвоили знанията за тези глаголи с онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Трите форми на глаголите. Част 3".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя е правилната форма за Perfekt на глагола sein?
5т. 2. Кои две лични местоимения могат да са подлог на даденото изречение?
  • ... weiß nichts davon.
5т. 3. Изберете подходящия подлог за даденото изречение.
  • Warum ... du das?
5т. 4. Една от глаголните форми е грешна. Посочете я.
5т. 5. Вярно ли е твърдението?
  • Глаголите stoßen и treten могат да образуват Perfekt с двата спомагателни глагола haben и sein.
6т. 6. Поставете подходящите форми на глагола treten в сегашно време.
6т. 7. Поставете подходящите форми на глагола werden в сегашно време.
6т. 8. Дадени са формите за Präteritum. Напишете инфинитивите на глаголите.
6т. 9. Дадени са формите за Präteritum. Напишете инфинитивите на глаголите.
6т. 10. Попълнете подходящия спомагателен глагол - ist или hat.
6т. 11. Напишете формите на миналото страдателно причастие. Спомагателният глагол е даден.
6т. 12. Попълнете дадените глаголи в сегашно време.
11т. 13. Попълнете липсващите форми на дадените глаголи.
11т. 14. Попълнете формите за Perfekt  както е дадено в примера.
  • schreiten - ist geschritten
11т. 15. Само един ред съдържа изцяло правилни форми в Präteritum? Посочете го.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!