logo

Тест: Спрежение на raten, braten, geraten, beraten, verraten

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Значението на кой глагол ще свържете с дадената картинка?
2
Свържете значенията на глаголите.
3
Кои две глаголни форми са в единствено число?
4
Колко от изброените глаголи имат промяна на коренната гласна в сегашно време?
  • raten, beraten, geraten, verraten, braten
5
Кои две изречения са в минало време?
6
Свържете глаголните форми с подходящото местоимение.
7
Свържете глаголните форми с подходящото местоимение.
8
Изберете подходящото лично местоимение.
9
Към кого ще се обърнем със следната заповед?
  • Bratet den Fisch im Ofen!
10
Кои две форми за заповедно наклонение са правилни?
11
Попълнете трите глаголни форми на глагола beraten.
12
Попълнете изреченията с подходящите глаголни форми.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
13
Попълнете подходящия спомагателен глагол за образуване на Perfekt: hat или ist.
14
Спрегнете глагола beraten в сегашно време.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Попълнете изреченията с подходящите глаголни форми.
  • briet - rietet - verrieten - brietst

Описание на теста

Спрежението на глаголи като raten и braten поставят на изпитание нашите знания. Как се спрягат те във второ и трето лице единствено число - du ratest, du rätest или du rätst, er ratet, er rät или er rätet? Как е формата за второ лице множествено число - ihr bratet или ihr brätet? В онлайн теста по немски език за ниво В1 "Спрежение на raten, braten, geraten, beraten, verraten" ще упражним и формите за Präteritum и Perfekt, ще си припомним дали казваме ist geraten или hat geraten. Няма да пропуснем и цялостното спрежение на глаголите в Präteritum.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се