Упражнение: Глаголите erlauben, verbieten, dürfen. Разлики и прилики.


Описание на упражнението

Познавате ли идеално спрежението в сегашно време на глаголите erlauben и verbieten? Какви са особеностите на модалния глагол dürfen? Имаме ли Infinitiv mit zu в изречения с erlauben и verbieten? С или без zu се употребява dürfen? Как се превеждат глаголите и какви промени настъпват, когато изречения с erlauben и verbieten се трансформират в изречения с dürfen? Тествайте знанията си и си гарантирайте отлични резултати с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Глаголите erlauben, verbieten, dürfen. Разлики и прилики."

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои две местоимения са подходящи за даденото изречение?
  • ... verbietet mir alles.
5т. 2. Кое лично местоимение е подходящо и за трите глаголни форми darf, verbietet, erlaubt?
5т. 3. Свържете частите на изреченията.
5т. 4. Формите за Perfekt на глаголите verbieten и erlauben са ...
  • Посочете двата правилни отговора.
5т. 5. Кои две изречения са в Präteritum?
6т. 6. Посочете непрякото допълнение (Dativobjekt) в даденото изречение.
  • Sie verbietet ihrem Sohn, mit dem Hund vor dem Haus zu spielen.
6т. 7. Посочете непрякото допълнение (Dativobjekt) в даденото изречение.
  • Wir erlauben dir, am Sonntag bei deinem Opa zu bleiben.
6т. 8. Употребяваме глаголите erlauben и verbieten с инфинитив с zu или без zu?
  • Кои две изречения са правилни?
6т. 9. Модалният глагол dürfen се използва без zu, като например в изречението: Ich darf kommen.
  • Правилно ли е горното твърдение?
6т. 10. Посочете двете правилни изречения.
6т. 11. Свържете изреченията.
6т. 12. Кое изречение е правилното съответствие на даденото изречение?
  • Mama erlaubt uns nicht, unsere Freunde zu besuchen.
11т. 13. Поставете думите в скоби в подходящата форма.
11т. 14. В кои три изречения трябва да поставим zu пред инфинитива?
11т. 15. Превърнете даденото изречение с erlauben в изречение с dürfen.
  • Deine Eltern erlauben dir, eine Party zu machen.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!