Упражнение: Предлози с Akkusativ: für, ohne, um, durch, gegen, bis


Описание на упражнението

Онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Предлози с Akkusativ: für, ohne, um, durch, gegen, bis" ви предлага възможност да проверите доколко сте усвоили употребата на тези предлози с винителен падеж, както и дали различавате различните значения на всеки предлог. С кой предлог обозначаваме крайната точка на някакво движение? Един и същи момент ли обозначават um и gegen в изрази като "um 12 Uhr" и "gegen 12 Uhr"? Упражнявайте се и ставайте все по-добри!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Предлозите um, für, gegen, ohne, bis, durch се употребяват само с Akkusativ. В кои два примера това правило не е спазено?
5т. 2. Посочете двете употреби на предлога um.
  • Чрез предлога um ...
5т. 3. Правилен ли е преводът на даденото изречение?
  • Wir sprechen für unsere Lehrerin.
  • Говорим за нашата учителка.
5т. 4. В един и същи момент ли ще пристигнат Дарин и Камелия?
  • Darin kommt um zehn Uhr.
  • Kamelia kommt so gegen zehn Uhr.
5т. 5. Посочете двата синонима.
6т. 6. Кое изречение ни дава информация за крайната точка на някакво движение?
6т. 7. Попълнете изреченията с един от вариантите.
6т. 8. Попълнете подходящия предлог.
  • Du sollst jetzt ... den Mund atmen.
6т. 9. Попълнете подходящия предлог.
6т. 10. В кои изречения можем да попълним um?
6т. 11. В кои изречения можем да попълним gegen?
6т. 12. Попълнете durch и bis.
11т. 13. Попълнете подходящия предлог.
11т. 14. Попълнете подходящия предлог.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 15. Свържете частите на изреченията.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!