Химия

7. клас

Първи раздел

Вещества и процеси

Втори раздел

Химична символика и валентност

Трети раздел

Метали. Натрий и неговите съединения

Четвърти раздел

Неметали. Хлор и неговите съединения

Пети раздел

Периодичен закон и периодична система

Шести раздел

Годишен преговор

Седми раздел

Лабораторни опити

Осми раздел

Стара програма

8. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Строеж на веществото

Трети раздел

Свойства на металите и техните съединения

Четвърти раздел

Свойства на неметалите и техните съединения

Пети раздел

Опазване на околната среда

Шести раздел

Вещества, изучени в 8. клас

Седми раздел

Годишен преговор

Осми раздел

Лабораторни опити

Девети раздел

Стара програма

9. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Въглерод и неговите неорганични съединения

Трети раздел

Величини и зависимости

Четвърти раздел

Органична химия. Състав и структура на органичните съединения

Пети раздел

Въглеводороди

Шести раздел

Производни на въглеводородите

Седми раздел

Органични вещества в природата и в практиката

Осми раздел

Величини и зависимости

Девети раздел

Лабораторни опити

Десети раздел

Стара програма