Химия

7. клас

Първи раздел

Вещества и процеси

 • 1
  Градивни частици на веществата. Атоми. Химичен елемент
 • 2
  Градивни частици на веществата. Молекули и йони
 • 3
  Вещества и свойствата им
 • 4
  Вещества. Метали и неметали
 • 5
  Химични реакции
 • 6
  Видове химични реакции
 • 7
  Пример за химична реакция :)
 • 8
  Подготовка за входно ниво. Част 1
 • 9
  Подготовка за входно ниво. Част 2

Втори раздел

Химична символика и валентност

 • 10
  Химични знаци. Мол
 • 11
  Химични формули
 • 12
  Емпирични формули. Означаване на прости вещества
 • 13
  Валентност
 • 14
  Структурни формули
 • 15
  Наименования на веществата
 • 16
  Наименования на веществата. Важни задачи
 • 17
  Химични означения. Важни задачи. Част 1
 • 18
  Химични означения. Важни задачи. Част 2
 • 19
  Атомна маса с Ралица Паскалева
 • 20
  Атомна маса и периодична таблица. Молекулна маса
 • 21
  Химични уравнения. Всичко важно!
 • 22
  Изравняване на химични уравнения
 • 23
  Изравняване на химични уравнения. Упражнение
 • 24
  Всичко за химичната символика. Обобщение и задачи

Трети раздел

Метали. Натрий и неговите съединения

 • 25
  Метали. Алкални метали
 • 26
  Натрий
 • 27
  Натриева основа
 • 28
  Натрий. Важни задачи
 • 29
  Натрий, натриев оксид, натриева основа. Важни задачи
 • 30
  Натрий и съединенията му. Важен първи преход
 • 31
  Основи
 • 32
  Алкална група - прости вещества на алкалните елементи
 • 33
  Значение на алкалните елементи
 • 34
  Важни свойства на алкалните елементи. Обобщение
 • 35
  Aлкални метали и техните съединения. Преход и важни задачи
 • 36
  Масова част
 • 37
  Масова част на елемент в съединение

Четвърти раздел

Неметали. Хлор и неговите съединения

 • 38
  Неметали. Въведение
 • 39
  Хлор. Всичко важно
 • 40
  Хлороводород. Солна киселина
 • 41
  Всичко за хлора. Упражнение
 • 42
  Хлор и съединенията му. Важен първи преход
 • 43
  Халогенна група - Прости вещества на халогенните елементи
 • 44
  Химични съединения на халогенните елементи. Част 1
 • 45
  Химични съединения на халогенните елементи. Част 2
 • 46
  Водородни съединения на халогенните елементи. Упражнение
 • 47
  Кислородсъдържащи съединения на халогените. Упражнение
 • 48
  Значение на халогенните елементи. Част 1
 • 49
  Значение на халогенните елементи. Част 2
 • 50
  Киселини
 • 51
  Прости вещества. Обобщение. Част 1
 • 52
  Прости вещества. Обобщение. Част 2
 • 53
  Химични съединения. Обобщение

Пети раздел

Периодичен закон и периодична система

 • 54
  Периодичен закон и Периодична система
 • 55
  Закономерности в периодичната система
 • 56
  Как ползваме Периодичната таблица. Упражнение

Шести раздел

Годишен преговор

 • 57
  Подготовка за годишен тест. Част 1
 • 58
  Подготовка за годишен тест. Част 2
 • 59
  Национално външно оценяване 2016 г. Изпитен тест

Седми раздел

Стара програма 7. клас

 • 60
  Как да използваме периодичната система. Част 3
 • 61
  Топлинни ефекти при химичните реакции. Екзотермични и ендотермични реакции
 • 62
  Скорост на химичните реакции
 • 63
  Вещества и химични реакции в природата и в практиката на човека

8. клас

Първи раздел

Начален преговор

 • 1
  Химични елементи. Начален преговор
 • 2
  Периодична система. Начален преговор
 • 3
  Свойства на металите и неметалите. Преговор. Част 1
 • 4
  Свойства на металите и неметалите. Преговор. Част 2
 • 5
  Свойства на съединенията на металите и неметалите. Преговор
 • 6
  Подготовка за входно ниво. Част 1
 • 7
  Подготовка за входно ниво. Част 2

Втори раздел

Строеж на веществото

 • 8
  Атомно ядро с Мария Илиева
 • 9
  Електронна обвивка
 • 10
  Връзка между строеж на атома и място на елемента в Периодичната таблица
 • 11
  Химична връзка
 • 12
  Ковалентна химична връзка
 • 13
  Характеристики на ковалентната връзка
 • 14
  Йонна химична връзка
 • 15
  Метална химична връзка
 • 16
  Химични връзки. Задачи
 • 17
  Полярни и неполярни молекули
 • 18
  Кристални вещества. Строеж
 • 19
  Видове кристални вещества според градивните частици
 • 20
  Аморфно състояние на веществата
 • 21
  Строеж на веществото. Упражнение. Част 1
 • 22
  Строеж на веществото. Упражнение. Част 2

Трети раздел

Свойства на металите и техните съединения

 • 23
  IIА група на Периодичната система - предположения и прогнози
 • 24
  IIA група. Прости вещества
 • 25
  Калциев оксид. Калциев дихидроксид.
 • 26
  Значение на елементите от IIA група. Всичко най-важно
 • 27
  Елементи от II А група. Обобщение
 • 28
  Съединения на елементите от II А група. Обобщение
 • 29
  ІІІ А група на Периодичната система. Алуминий
 • 30
  Съединения на алуминия
 • 31
  Метали от II А и III А група. Безценен тест
 • 32
  Метали от II А и III А група. Безценен тест. Продължение
 • 33
  Метали и съединенията им. Обобщение. Част 1
 • 34
  Метали и съединенията им. Обобщение. Част 2

Четвърти раздел

Свойства на неметалите и техните съединения

 • 35
  VI А група на Периодичната таблица. Предположения и прогнози
 • 36
  Сяра. Прости вещества на елементите от VIA група
 • 37
  Оксиди на сярата. Серен диоксид и серен триоксид
 • 38
  Концентрирана сярна киселина
 • 39
  Разредена сярна киселина
 • 40
  Кръговрат на сярата в природата
 • 41
  VI А група. Елементи и съединения. Обобщение. Част 1
 • 42
  VI А група. Елементи и съединения. Обобщение. Част 2
 • 43
  Обща характеристика на елементите от V А група
 • 44
  Азот
 • 45
  Съединения на азота. Амоняк
 • 46
  Азотни оксиди
 • 47
  Азотна киселина
 • 48
  Азотсъдържащи соли
 • 49
  Кръговрат на азота в природата
 • 50
  Фосфор и съединенията му. Кръговрат на фосфора в природата.
 • 51
  Упражнение върху V А група
 • 52
  Значение на неметалите
 • 53
  Неметали и съединенията им. Обобщение. Част 1
 • 54
  Неметали и съединенията им. Обобщение. Част 2

Пети раздел

Опазване на околната среда

 • 55
  Глобални екологични проблеми

Шести раздел

Вещества, изучени в 8. клас

 • 56
  Парад на веществата от 8. клас

Седми раздел

Стара програма химия 8. клас

 • 57
  Химични процеси в разтвори. Водни разтвори на киселини
 • 58
  Водни разтвори на основи
 • 59
  Водни разтвори на соли
 • 60
  Водни разтвори на киселини, основи и соли. Упражнение
 • 61
  Задачи върху водни разтвори на киселини, основи и соли
 • 62
  Активност на металите
 • 63
  Ред на относителната активност на металите
 • 64
  Окислително - редукционни процеси
 • 65
  Задачи върху окислително-редукционни процеси
 • 66
  Окислително-редукционни процеси в разтвори на електролити
 • 67
  Степен на окисление
 • 68
  Извеждане на емпирична формула на химично съединение
 • 69
  Органични вещества. Въглеводороди. Алкани - състав и строеж
 • 70
  Алкани - свойства и употреба
 • 71
  Ненаситени въглеводороди
 • 72
  Горива. Видове - твърди, течни и газообразни
 • 73
  Горива. Критерии за оценка и влияние върху околната среда
 • 74
  Кислородсъдържащи органични вещества
 • 75
  Физиологично действие на алкохоли - метанол и етанол
 • 76
  Многовалентни алкохоли, алдехиди и кетони
 • 77
  Органични киселини. Свойства
 • 78
  Органични киселини. Приложение
 • 79
  Полимери. Пластмаси
 • 80
  Влакна
 • 81
  Въглехидрати. Прости захари (монозахариди)
 • 82
  Въглехидрати. Дизахариди и полизахариди
 • 83
  Белтъци
 • 84
  Мазнини
 • 85
  Органични вещества и околната среда

9. клас

Първи раздел

Начален преговор

 • 1
  Подготовка за входно ниво. Част 1
 • 2
  Подготовка за входно ниво. Част 2

Втори раздел

Въглерод и неговите неорганични съединения

 • 3
  Обща характеристика на елементите от ІV А група
 • 4
  Прости вещества на въглерода
 • 5
  Въглерод
 • 6
  Оксиди на въглерода
 • 7
  Въглеродна киселина
 • 8
  Соли на въглеродната киселина. Kарбонати и хидрогенкарбонати
 • 9
  Кръговрат на въглерода в природата
 • 10
  ІV А група. Упражнение. Част 1
 • 11
  ІV А група. Упражнение. Част 2

Трети раздел

Величини и зависимости

 • 12
  Количество вещество и молна маса
 • 13
  Задачи върху количество вещество и молна маса
 • 14
  Количество вещество и молен обем
 • 15
  Задачи върху количество вещество и молен обем
 • 16
  Молни отношения по химични формули
 • 17
  Молни отношения по химично уравнение
 • 18
  Изчисления с използване на молни отношения. Част 1
 • 19
  Изчисления с използване на молни отношения. Част 2
 • 20
  Моларна и масова концентрация. Задачи

Четвърти раздел

Органична химия. Състав и структура на органичните съединения

 • 21
  Въведение в органичната химия
 • 22
  Структурна теория
 • 23
  Въглеродни вериги. Видове формули в органичната химия
 • 24
  Въглеродни вериги. Упражнение. Част 1
 • 25
  Въглеродни вериги. Упражнение. Част 2
 • 26
  Видове формули в органичната химия. Упражнение. Част 3
 • 27
  Видове формули в органичната химия. Упражнение. Част 4

Пети раздел

Въглеводороди

 • 28
  Въглеводороди. Въведение
 • 29
  Наситени въглеводороди. Метан. Разпространение, състав, строеж
 • 30
  Метан. Химични свойства и употреба
 • 31
  Алкани. Хомоложен ред, наименования, получаване
 • 32
  Алкани. Свойства и употреба
 • 33
  Алкани. Изомерия. Наименуване на алкани с разклонени вериги
 • 34
  Наименуване на алкани. Упражнение. Част 1
 • 35
  Наименуване на алкани. Упражнение. Част 2
 • 36
  Свойства и получаване на алкани. Упражнение. Първи преход.
 • 37
  Ненаситени въглеводороди. Етен. Получаване, строеж, физични свойства
 • 38
  Етен. Химични свойства и употреба
 • 39
  Алкени. Получаване, хомоложен ред, физични свойства
 • 40
  Алкени. Изомерия
 • 41
  Алкени. Химични свойства
 • 42
  Алкени. Контролна работа
 • 43
  Алкини. Получаване. Хомоложен ред. Физични свойства.
 • 44
  Алкини. Изомерия
 • 45
  Алкини. Химични свойства и употреба
 • 46
  Ненаситени въглеводороди. Задачи. Част 1
 • 47
  Ненаситени въглеводороди. Упражнение. Част 2
 • 48
  Ароматни въглеводороди. Бензен. Състав и строеж. Физични свойства
 • 49
  Бензен. Химични свойства
 • 50
  Алкилбензени. Хомоложен ред. Получаване. Изомерия
 • 51
  Алкилбензени. Химични свойства. Употреба
 • 52
  Въглеводороди. Обобщение. Част 1
 • 53
  Въглеводороди. Обобщение. Част 2. Преход
 • 54
  Природни източници на въглеводороди. Част 1
 • 55
  Природни източници на въглеводороди. Част 2

Шести раздел

Производни на въглеводородите

 • 56
  Хидроксилни производни на въглеводородите. Алканоли
 • 57
  Алканоли. Хомоложен ред и наименования. Изомерия
 • 58
  Етанол. Състав и строеж. Физични свойства. Алкохолен градус
 • 59
  Етанол. Химични свойства, получаване, употреба. Метилов алкохол
 • 60
  Многовалентни алкохоли. Глицерол и гликол
 • 61
  Глицерол и гликол. Химични свойства
 • 62
  Фенол
 • 63
  Карбонилни съединения
 • 64
  Алканали
 • 65
  Алканони
 • 66
  Карбоксилни киселини
 • 67
  Оцетна (етанова) киселина
 • 68
  Ароматни карбоксилни киселини. Бензоена (бензенкарбоксилна) киселина
 • 69
  Хидроксикарбоксилни киселини
 • 70
  Салицилова киселина
 • 71
  Връзка между въглеводороди и кислородсъдържащи производни. Обобщение. Част 1
 • 72
  Връзка между въглеводороди и кислородсъдържащи производни. Обобщение. Част 2
 • 73
  Връзка между въглеводород и кислородсъдържащи производни. Обобщение. Част 3
 • 74
  Азотсъдържащи производни. Мастни първични амини
 • 75
  Анилин
 • 76
  Аминокарбоксилни киселини (аминокиселини). Състав, строеж, физични свойства
 • 77
  Аминокиселини. Химични свойства. Получаване, значение, употреба

Седми раздел

Органични вещества в природата и в практиката

 • 78
  Мазнини. Състав и строеж
 • 79
  Мазнини. Свойства
 • 80
  Добиване на мазнини
 • 81
  Значение на мазнините
 • 82
  Сапуни
 • 83
  Синтетични миещи вещества
 • 84
  Въглехидрати
 • 85
  Глюкоза. Състав и строеж
 • 86
  Свойства и употреба на глюкоза. Монозахариди
 • 87
  Захароза. Част 1
 • 88
  Захароза. Част 2. Дизахариди
 • 89
  Полизахариди. Нишесте
 • 90
  Полизахариди. Целулоза
 • 91
  Белтъци. Състав и строеж
 • 92
  Белтъци. Свойства и получаване. Част 1
 • 93
  Белтъци. Свойства и получаване. Част 2
 • 94
  Наркотици - част 1 - Видове и действие

Осми раздел

Стара програма 9. клас

 • 95
  Строеж на атома. Атомно ядро с Мария Илиева
 • 96
  Строеж на атома. Електронна обвивка. Част 1
 • 97
  Строеж на атома и периодичната система
 • 98
  Всичко важно за химичната връзка
 • 99
  Всичко важно за ковалентна химична връзка
 • 100
  Всичко важно за характеристика на ковалентната връзка
 • 101
  Всичко важно за йонна химична връзка
 • 102
  Всичко важно за метална химична връзка
 • 103
  Всичко важно за химичните връзки. Задачи
 • 104
  Валентност
 • 105
  Степен на окисление
 • 106
  Окислително-редукционни процеси. Задачи
 • 107
  Междумолекулни взаимодействия
 • 108
  Всичко важно за кристални вещества. Строеж
 • 109
  Всичко важно за строеж на веществото. Упражнение. Част 1
 • 110
  Всичко важно за строеж на веществото. Упражнение. Част 2
 • 111
  Всичко важно за обща характеристика на елементите от V А група
 • 112
  Всичко важно за азот
 • 113
  Всичко важно за азотни оксиди
 • 114
  Всичко важно за азотна киселина
 • 115
  Амоняк
 • 116
  Всичко важно за азотсъдържащи соли
 • 117
  Всичко важно за кръговрат на азота в природата
 • 118
  Минерални торове
 • 119
  Упражнение върху V А група
 • 120
  Полимери
 • 121
  Полимери. Методи за получаване
 • 122
  Пластмаси. Състав и получаване
 • 123
  Пластмаси. Основни представители. Част 1
 • 124
  Каучук. Естествен и синтетичен
 • 125
  Химични влакна
 • 126
  Пластмасите, човекът и природната среда. Част 1
 • 127
  Пробно контролно. Ненаситени въглеводороди и арени - част 2

10. клас

Първи раздел

Химични процеси

 • 1
  Подготовка за входно ниво. Част 1. Неорганична химия
 • 2
  Подготовка за входно ниво. Част 2. Органична химия
 • 3
  Подготовка за входно ниво. Част 3. Органична химия
 • 4
  Термохимия. Топлинен ефект. Екзотермични и ендотермични реакции
 • 5
  Топлина на образуване и топлина на изгаряне
 • 6
  Закономерности в термохимията.
 • 7
  Топлина на образуване и топлина на изгаряне. Важни задачи
 • 8
  Закономерности в термохимията. Задачи
 • 9
  Горива и храни
 • 10
  Скорост на химичната реакция
 • 11
  Зависимост на скоростта от концентрацията
 • 12
  Зависимост на скоростта от температурата
 • 13
  Задачи върху скорост на химичната реакция. Част 1
 • 14
  Задачи върху скорост на химичната реакция. Част 2
 • 15
  Катализа. Основни понятия
 • 16
  Механизъм на катализа
 • 17
  Значение на катализата. Ензимна катализа
 • 18
  Задачи върху катализа
 • 19
  Обратимост на химични реакции
 • 20
  Химично равновесие
 • 21
  Равновесна константа. Задачи
 • 22
  Изместване на химичното равновесие. Принцип на Льо Шателие-Браун
 • 23
  Принцип на Льо Шателие-Браун. Задачи. Част 1
 • 24
  Принцип на Льо Шателие-Браун. Задачи. Част 2

Втори раздел

Разтвори

 • 25
  Дисперсни системи
 • 26
  Истински разтвори
 • 27
  Концентрация на разтворите
 • 28
  Масова част в разтвори. Задачи
 • 29
  Масова част в сплави. Задачи
 • 30
  Задачи върху моларна и масова концентрация
 • 31
  Разтворимост. Видове разтвори
 • 32
  Дифузия
 • 33
  Осмоза. Осмотично налягане
 • 34
  Свойства на разтворите. Парно налягане
 • 35
  Свойства на разтворите. Температура на кипене и температура на замръзване
 • 36
  Колоидни разтвори. Състав и класификация. Кинетични свойства
 • 37
  Колоидни разтвори. Свойства. Стабилност. Значение

Трети раздел

Разтвори на електролити

 • 38
  Разтвори на електролити. Електролитна дисоциация
 • 39
  Степен на електролитна дисоциация. Силни и слаби електролити
 • 40
  Киселини според теорията на Арениус
 • 41
  Основи според теорията на Арениус
 • 42
  Водата като електролит. Водороден показател - рН
 • 43
  Водороден показател рН. Част 2
 • 44
  Соли според теорията на Арениус
 • 45
  Разтвори на електролити. Упражнение
 • 46
  Разтвори на електролити. Упражнение. Част 2
 • 47
  Йонообменни реакции. Реакции с получаване на утайка
 • 48
  Йонообменни реакции с получаване на газ и слаб електролит
 • 49
  Хидролиза на соли. Част 1
 • 50
  Хидролиза на соли. Част 2
 • 51
  Йонообменни реакции. Упражнение. Част 1
 • 52
  Йонообменни реакции. Упражнение. Част 2
 • 53
  Йонообменни реакции. Упражнение. Част 3

Четвърти раздел

Окислително-редукционни процеси

 • 54
  Окислително-редукционни процеси. Исторически аспекти
 • 55
  Степен на окисление. Правила
 • 56
  Задачи върху определяне степен на окисление
 • 57
  Окислително-редукционни процеси
 • 58
  Изравняване на окислително-редукционни процеси. Метод на електронния баланс
 • 59
  Окислително-редукционни процеси в разтвори на електролити
 • 60
  Работа с Ред на относителната активност на металите
 • 61
  Окислително-редукционни процеси. Упражнение. Част 1
 • 62
  Окислително-редукционни процеси. Упражнение. Част 2
 • 63
  Електролиза
 • 64
  Електролиза в разтвор на сол. Хлоралкална електролиза
 • 65
  Приложение на електролизата
 • 66
  Галванични елементи
 • 67
  Акумулатори и горивни елементи

Пети раздел

Метали от големите периоди

 • 68
  Олово
 • 69
  Химични свойства на олово. Оловни съединения
 • 70
  Цинк и съединенията му. Част 1
 • 71
  Цинк и съединенията му. Част 2
 • 72
  Физиологично действие на цинка
 • 73
  Мед
 • 74
  Съединения на медта
 • 75
  Съединения и сплави на медта
 • 76
  Сребро
 • 77
  Желязо
 • 78
  Съединения на желязото
 • 79
  Сплави и физиологично действие на желязото
 • 80
  Корозия
 • 81
  Черна металургия. Добив на желязо
 • 82
  Цветна металургия. Добив на олово, цинк и мед
 • 83
  Преход върху мед и съединенията ѝ
 • 84
  Преход върху желязо и съединенията му
 • 85
  Преход върху олово и съединенията му
 • 86
  Преход върху цинк и съединенията му
 • 87
  Решение на матура. Затворени въпроси, неорганична химия. Част 1
 • 88
  Решение на матура. Затворени въпроси, неорганична химия. Част 2
 • 89
  Решение матура. Затворени въпроси, органична химия. Част 3
 • 90
  Решение на матура. Отворени въпроси, неорганична химия. Част 4
 • 91
  Решение на матура. Отворени въпроси, органична химия. Част 5
 • 92
  Решение на матура. Отворени въпроси органична химия. Част 6
Върни се горе
feedback
feedback