Физика

7. клас

Първи раздел

Електричество и магнетизъм

Втори раздел

Светлина и звук

Трети раздел

От атома до космоса

8. клас

Първи раздел

Неравномерно движение

Втори раздел

Принципи на механиката

Трети раздел

Механична работа и енергия

Четвърти раздел

Прости механизми

Пети раздел

Механика на течности и газове

Шести раздел

Топлинно движение

Седми раздел

Топлообмен. Преходи между състоянията на веществата

Осми раздел

Първи принцип на термодинамиката

Девети раздел

Процеси с идеален газ

Десети раздел

Топлинни машини

9. клас

Първи раздел

Електростатика

Втори раздел

Електричен ток

Трети раздел

Електромагнитно взаимодействие

Четвърти раздел

Механични трептения и вълни

Пети раздел

Електромагнитни вълни

10. клас

Първи раздел

Светлина

Втори раздел

От атома до космоса

Върни се горе
feedback
feedback