Физика

7. клас

Първи раздел

Електричество и магнетизъм

 • 1
  Електричен заряд и електричен ток
 • 2
  Електрично напрежение
 • 3
  Закон на Ом
 • 4
  Последователно свързване на източници на напрежение
 • 5
  Успоредно свързване на източници на напрежение
 • 6
  Последователно свързване на консуматори
 • 7
  Успоредно свързване на консуматори
 • 8
  Електрически вериги. Задачи - част 1
 • 9
  Електрически вериги. Задачи - част 2
 • 10
  Електрична енергия
 • 11
  Закон на Джаул-Ленц
 • 12
  Мощност на електричния ток
 • 13
  Пестене и безопасно използване на електроенергия
 • 14
  Електрична енергия и мощност. Задача. Част 1
 • 15
  Електрична енергия и мощност. Задача. Част 2
 • 16
  Магнитно действие на тока, който тече по намотка
 • 17
  Електромотор

Втори раздел

Светлина и звук

 • 18
  Светлина
 • 19
  Отражение и пречупване на светлината
 • 20
  Пълно вътрешно отражение
 • 21
  Спектър на светлината
 • 22
  Светът на цветовете
 • 23
  Плоско огледало
 • 24
  Сферични огледала. Вдлъбнати огледала
 • 25
  Сферични огледала. Изпъкнали огледала
 • 26
  Лещи
 • 27
  Построяване на образ на предмет от събирателна леща
 • 28
  Действителен и недействителен образ
 • 29
  Огледала и лещи. Решаване на задачи
 • 30
  Окото като оптичен уред
 • 31
  Лупа и фотоапарат
 • 32
  Трептения
 • 33
  Звук
 • 34
  Звук и слух
 • 35
  Приложения на звука и ултразвука

Трети раздел

От атома до космоса

 • 36
  Строеж на атома и атомното ядро
 • 37
  Радиоактивност
 • 38
  Използване на ядрената енергия
 • 39
  Слънчева система
 • 40
  Слънце и звезди
 • 41
  Галактики
 • 42
  Развитие на вселената

8. клас

Първи раздел

Неравномерно движение

 • 1
  Отправно тяло
 • 2
  Движение
 • 3
  Средна скорост
 • 4
  Моментна скорост
 • 5
  Ускорение
 • 6
  Равноускорително движение
 • 7
  Равнозакъснително движение
 • 8
  Свободно падане
 • 9
  Равнопроменливи движения (решаване на задачи 1)
 • 10
  Равнопроменливи движения (решаване на задачи 2)

Втори раздел

Принципи на механиката

 • 11
  Първи принцип на механиката
 • 12
  Втори принцип на механиката
 • 13
  Трети принцип на механиката
 • 14
  Сила на тежестта и тегло на телата
 • 15
  Сили на триене и сили на съпротивление
 • 16
  Приложение на принципите на механиката (решаване на задачи част 1)
 • 17
  Приложение на принципите на механиката (решаване на задачи част 2)

Трети раздел

Механична работа и енергия

 • 18
  Работа
 • 19
  Мощност
 • 20
  Кинетична енергия
 • 21
  Потенциална енергия
 • 22
  Закон за запазване на механичната енергия
 • 23
  Закон за запазване на механичната енергия (решаване на задачи част 1)
 • 24
  Закон за запазване на механичната енергия (решаване на задачи част 2)

Четвърти раздел

Прости механизми

 • 25
  Равновесие на телата
 • 26
  Лост
 • 27
  Макара
 • 28
  Наклонена равнина
 • 29
  Прости механизми (решаване на задачи част 1)
 • 30
  Прости механизми (решаване на задачи част 2)

Пети раздел

Механика на течности и газове

 • 31
  Закон на Паскал
 • 32
  Хидравлични машини
 • 33
  Хидростатично налягане
 • 34
  Скачени съдове
 • 35
  Манометри и барометри
 • 36
  Плаване на телата
 • 37
  Закон на Архимед
 • 38
  Механика на течности и газове (решаване на задачи част 1)
 • 39
  Механика на течности и газове (решаване на задачи част 2)

Шести раздел

Топлинно движение

 • 40
  Топлинно равновесие
 • 41
  Температура
 • 42
  Вътрешна енергия
 • 43
  Топлообмен
 • 44
  Топлинен баланс
 • 45
  Работа на външна сила

Седми раздел

Топлообмен. Преходи между състоянията на веществата

 • 46
  Топене и втвърдяване
 • 47
  Специфична топлина на топене
 • 48
  Изпарение и кипене
 • 49
  Специфична топлина на изпарение. Кондензация
 • 50
  Преходи между състоянията на веществата (решаване на задачи част 1)
 • 51
  Преходи между състоянията на веществата (решаване на задачи част2)

Осми раздел

Първи принцип на термодинамиката

 • 52
  Първи принцип на термодинамиката
 • 53
  Запазване на енергията при топлинните процеси (решаване на задачи част1)
 • 54
  Запазване на енергията при топлинните процеси (решаване на задачи част2)

Девети раздел

Процеси с идеален газ

 • 55
  Идеален газ
 • 56
  Изопроцеси при идеален газ
 • 57
  Вътрешна енергия на идеален газ
 • 58
  Приложение на първия принцип на термодинамиката при идеален газ
 • 59
  Уравнение на състоянието на идеален газ
 • 60
  Идеален газ (решаване на задачи част 1)
 • 61
  Идеален газ (решаване на задачи част 2)
 • 62
  Идеален газ (решаване на задачи част 3)

Десети раздел

Топлинни машини

 • 63
  Топлинни машини
 • 64
  Коефициент на полезно действие
 • 65
  Двигатели с вътрешно горене
 • 66
  Идеална топлинна машина
 • 67
  Топлинни машини (решаване на задачи)

9. клас

Първи раздел

Електростатика

 • 1
  Закон на Кулон
 • 2
  Закон на Кулон. Задачи
 • 3
  Електрично поле
 • 4
  Точков заряд и силови линии
 • 5
  Електрично поле. Решаване на задачи
 • 6
  Интензитет на електрично поле. Решаване на задачи
 • 7
  Потенциал на електричното поле
 • 8
  Движение на заредени частици
 • 9
  Електроннолъчеви технологии
 • 10
  Запазване на енергията. Решаване на задачи
 • 11
  Електронволт. Решаване на задачи
 • 12
  Проводници в електростатично поле
 • 13
  Диелектрици
 • 14
  Кондензатори
 • 15
  Кондензатори (решаване на задачи)

Втори раздел

Електричен ток

 • 16
  Закон на Ом
 • 17
  Специфично съпротивление
 • 18
  Свързване на консуматори
 • 19
  Свързване на консуматори (решаване на задачи)
 • 20
  Електроизмервателни уреди (решаване на задачи)
 • 21
  Работа и мощност на постоянния ток
 • 22
  Електрична енергия и мощност (решаване на задачи)
 • 23
  Електродвижещо напрежение
 • 24
  Електрически вериги (решаване на задачи)
 • 25
  Ток в метали
 • 26
  Електричен ток в електролити
 • 27
  Ток в газове
 • 28
  Ток в полупроводници
 • 29
  Полупроводникови прибори

Трети раздел

Електромагнитно взаимодействие

 • 30
  Магнитно поле
 • 31
  Движение на заредени частици в магнитно поле
 • 32
  Правило на дясната ръка
 • 33
  Закон на Ампер
 • 34
  Принцип на действие на електромотора
 • 35
  Магнитни сили (решаване на задачи)
 • 36
  Магнитно поле на електричен ток
 • 37
  Магнитни свойства на веществата
 • 38
  Електромагнитна индукция
 • 39
  Променлив ток
 • 40
  Величини при променлив ток
 • 41
  Трансформатори
 • 42
  Трансформатори (решаване на задачи)

Четвърти раздел

Механични трептения и вълни

 • 43
  Трептене
 • 44
  Хармонично трептене
 • 45
  Прости трептящи системи
 • 46
  Величини при хармоничното трептене (решаване на задачи 1)
 • 47
  Величини при хармоничното трептене (решаване на задачи 2)
 • 48
  Енергия на хармоничното трептене
 • 49
  Резонанс
 • 50
  Механични вълни
 • 51
  Интерференция и отражение на вълните
 • 52
  Видове механични вълни
 • 53
  Звук
 • 54
  Ултразвук и инфразвук

Пети раздел

Електромагнитни вълни

 • 55
  Свойства на електромагнитните вълни
 • 56
  Спектър на електромагнитните вълни
 • 57
  Радиопредаване и радиоприемане
 • 58
  Телевизия
 • 59
  Микровълни

10. клас

Първи раздел

Светлина

 • 1
  Спектър на видимата светлина
 • 2
  Показател на пречупване на светлината
 • 3
  Отражение и пречупване на светлината
 • 4
  Пречупване на светлината. Решаване на задачи
 • 5
  Пълно вътрешно отражение с Башар Рахал
 • 6
  Пълно вътрешно отражение. Решаване на задачи
 • 7
  Дисперсия на светлината
 • 8
  Интерференция на светлина. Интензитет
 • 9
  Опит на Юнг. Принцип на Хюйгенс
 • 10
  Кохерентни вълни
 • 11
  Интерференция на светлина от тънък слой
 • 12
  Дифракция на светлината от преграда
 • 13
  Дифракция на светлината от процеп
 • 14
  Дифракционна решетка
 • 15
  Дифракционни спектри
 • 16
  Дифракция на светлината. Решаване на задачи
 • 17
  Светлината. Вълна или частица
 • 18
  Фотоелектричен ефект
 • 19
  Фотоелектричен ефект. Уравнение на Айнщайн
 • 20
  Фотоелектричен ефект. Закономерности
 • 21
  Фотоелектричен ефект. Приложения
 • 22
  Фотоелектричен ефект. Решаване на задачи
 • 23
  Топлинно излъчване. Закон на Стефан
 • 24
  Топлинно излъчване. Закон на Вин
 • 25
  Закон на Стефан. Решаване на задачи
 • 26
  Закон на Вин. Решаване на задачи
 • 27
  Закони при топлинното излъчване. Решаване на задачи
 • 28
  Източници на светлина
 • 29
  Инфрачервени и ултравиолетови лъчи
 • 30
  Рентгенови лъчи
 • 31
  Вълнови свойства на частиците
 • 32
  Геометрична оптика. Обобщение
 • 33
  Вълнова оптика. Обобщение
 • 34
  Квантова теория за светлината. Обобщение

Втори раздел

От атома до космоса

 • 35
  Спектър на водородния атом
 • 36
  Квантов атомен модел на Бор
 • 37
  Обяснение на спектъра на водорода
 • 38
  Атомни преходи. Лазери
 • 39
  Атомно ядро
 • 40
  Енергия на връзката и масов дефект
 • 41
  Енергия на връзката (решаване на задачи)
 • 42
  Радиоактивност
 • 43
  Особености на радиоактивността
 • 44
  Алфа-, бета-, и гама-разпадане
 • 45
  Делене на урана. Ядрени реактори
 • 46
  Термоядрен синтез
 • 47
  Елементарни частици
 • 48
  Кварки
 • 49
  Звезди
 • 50
  Зависимост между спектър и светимост
 • 51
  Еволюция на звездите
 • 52
  Светът на галактиките
 • 53
  Вселена
Върни се горе
feedback
feedback