Упражнение: Хармонично трептене


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Хармонично трептене“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за периодично повтарящите се движения и в частност за хармоничното трептене, за величините, които го описват – амплитуда, период и честота. Ще тествате знанията си за специфичните характеристики на хармоничното трептенето и за причините, които го пораждат - връщаща сила. Ще се научите да различавате хармоничното трептене от другите трептения и да го изобразявате графично. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое трептене наричаме хармонично?
5т. 2. Посочете силите, които действат на едно тяло, окачено на вертикална пружина, когато извършва хармонични трептения.
5т. 3. Как се нарича силата, която предизвиква хармоничното трептене и по кой закон се определя големината ѝ?
5т. 4. Какво е характерно за силите, които предизвикват хармонично трептене?
5т. 5. Коя от следните сили предизвиква хармонично трептене?
6т. 6. Колко е отклонението на пружина с коефициент на еластичност 500 N/m, под действие на сила 10 N?
6т. 7. Колко пъти преминава през равновесното си положение за 5 s махало, което трепти с честота \nu = 4 Hz?
6т. 8. Колко е коефициентът на еластичност на пружина, която под действието на сила 5N се разтяга с 1 cm?
6т. 9. Пружинно махало извършва хармонично трептене с амплитуда A=0,01 m. Коефициентът на еластичност на пружината е k=20 N/m. Определете максималната стойност на връщащата сила.
6т. 10. Колко е коефициентът на еластичност на пружина, която под действието на сила 8 N се разтяга с 8 mm?
6т. 11. Колко пъти в продължение на 20 s ще се намира на максимално разстояние от равновесното си положение тяло, което извършва хармонично трептене с честота 5 Hz?
6т. 12. За един период на трептене Т, пружинно махало изминава път s = 56 cm. Колко е амплитудата на трептене?
11т. 13. Определете коефициента на еластичност на пружина, която се разтяга с x0=4 cm, когато на нея се закачи теглилка с маса m=80 g, както е показано на картинката.
11т. 14. Тяло, което извършва хармонично трептене, изминава за време t=0,2 s разстоянието s=10 cm от точка, в която скоростта му е нула, до следващата такава точка.
  • Пресметнете периодачестотата и амплитудата на трептенето.
11т. 15. Тяло извършва хармонично трептене с честота \nu =1 Hz и амплитуда A=1 cm. В момента t1=4,25 s тялото преминава през равновесното си положение (x1=0), като се движи в положителната посока на оста x . Определете отклоненията x2 и x3 на тялото в моментите t2=4,50 s и t3=4,75 s.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!