logo

Тест: Електрично съпротивление. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Токът I, който тече по един проводник, е правопропорционален на напрежението U, приложено в краищата му.
2
Електричното съпротивление R не зависи от тока I и напрежението U.
3
Коя величина характеризира електричните свойства на дадено вещество?
4
Специфичното съпротивление \rho на веществата може да се измерва в различни мерни единици. Кои са те?
5
Чрез коя от графиките се изобразява законът на Ом?
6
Когато съпротивлението на проводника е по-малко, графиката на закона на Ом е по-стръмна.
7
Волтметър измерва напрежение U = 9 V върху един резистор. Колко ома е съпротивлението на резистора, ако през него протича ток I = 200 mA? Указание: 1mA = 0,001A
8
Определи съпротивлението на резистора, като използваш данните от графиката. Указание: Избери си числова стойност за напрежението и по графиката определи каква стойност на тока му отговаря. После приложи закона на Ом.
9
Ако напрежението върху омов проводник се увеличи 4 пъти, то: Указание: Токът е правопропорционален на напрежението.
10
Пресметни съпротивлението R на волфрамовата жичка в електрична крушка, като знаеш, че дължината ѝ е l = 5 cm, напречното ѝ сечение е S = 0,1 mm^2, а специфичното съпротивление на волфрама е \rho = 0,49.10^-6 \Omega . m. Указание: Мерната единица за \rho подсказва, че трябва да работиш в основни мерни единици. 1cm = 0,01m 1mm^2= 0, 000001m^2
11
Разполагаш с два различни проводника. При едно и също напрежение, приложено към всеки от тях, през втория проводник (със съпротивление R2) тече три пъти по-голям ток, отколкото през първия проводник (със съпротивление R1). Кое съотношение е вярно? Указание: При едно и също напрежение колкото по-голямо е съпротивлението, толокова по-малък е токът.
12
Разполагаш с константанова тел със сечение 0,05 mm^2. От нея трябва да изработиш реостат със съпротивление 100\Omega. Каква част от телта трябва да се отреже? (за константана \rho = 0,5.10^-6\Omega .m) Указание: 1mm^2=10^-6m^2
13
Как ще се промени съпротивлението на проводник от дадено вещество, ако увеличим дължината му три пъти, а сечението му намалим два пъти? При отговора в първото поле запиши "увеличи" или "намали", а във второто поле отговори с цифра. Указание: Съпротивлението е правопропорционално на дължината и обратнопропорционално на сечението на проводника.
14
Свържи две по две частите на изреченията, за да получиш верни твърдения. Указние: Специфичното съпротивление на едно вещество е константа, която характеризира електричните му свойства.
15
Пресметни съпротивлението R на веригата за всяка от дадените двойки показания на уредите. Указание: Работи в основните мерни единици на съответните физични величини: волт V, ампер A, ом \Omega.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас върху електрично съпротивление ще затвърдиш знанията си за закономерностите между величините, характеризиращи електричната верига. Тестът съдържа качествени и количествени задачи, чрез които ще се упражниш да прилагаш закона на Ом в различни ситуации. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се