logo

Тест: Закон на Ом за част от веригата. Електрично съпротивление

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
От какво НЕ зависи съпротивлението на един проводник?
2
Коя е вярната формула за съпротивлението на метален проводник?
3
Колкото по-дълъг е един метален проводник, толкова по-малко е неговото съпротивление.
4
С кои от мерните единици може да се измерва специфично съпротивление?
5
Съпротивлението на металните проводници се дължи на ударите на насочено движещи се електрони в градивните частици на проводника.
6
Законът на Ом е в сила при всички проводници, независимо от какво вещество са направени.
7
Кои от изброените вещества са добри проводници?
8
Меден проводник e с дължина l = 5m и сечение S = 0,5 mm^2. Намери съпротивлението R на проводника, като знаеш, че специфичното съпротивление на медта е 0,017\frac\Omega .mm^2m. Указание: Мерната единица за специфично съпротивление е подходящо зададена, така че в тази задача да няма нужда от преобразуване на мерни единици.
9
Колко метра проводник от нихром (нихромът е сплав от никел, хром, желязо и манган) с напречно сечение 0,3. 10^-6m^2 ти е необходим, за да направиш нагревател със съпротивление  30\Omega? Специфичното съпротивление на нихрома е  \rho = 1,5 .10 ^-6\Omega m. Указание: Използвай формулата за съпротивление и изрази на какво е равна дължината на проводника l.
10
Меден проводник с напречно сечение 0,5mm^2 има съпротивление 1,72\Omega. Колко метра е дължината на проводника? Специфичното съпротивление на медта е 1,72.10^-2\frac\Omega .mm^2m. Указание: Използвай формулата за съпротивление и изрази на какво е равна дължината на проводника l.
11
Метален проводник има съпротивление 3Ω. Как ще се промени съпротивлението му, ако го направим  3 пъти по-дълъг ?
12
Два цилиндрични проводника са направени от един и същ материал. Единият има съпротивление R1 = 2\Omega, дължина l1 = 1m и напречно сечение S1= 1.10^-6m^2. Намери колко е дълъг вторият проводник, ако неговото съпротивление е R2=4\Omega и напречното му сечение е S2=0,5.10^-6m^2. Указание. Двата проводника имат едно и също специфично съпротивление. Изрази специфичните им съпротивления по познатата формула и приравни двата израза.
13
В двата края на меден проводник е приложено напрежение U=17V. Tокът, който протича през проводника, е I=10A. Намери дължината на този проводник, ако знаеш, че площта на сечението му е S=0,5mm^2 и специфичното съпротивление на медта е \rho =0,017\frac\Omega mm^2m. Указание: Използвай закона на Ом, за да определиш съпротивлението R. После използвай формулата за R и определи дължината на проводника.
14
Стоманена релса на трамвайна линия има напречно сечение S=48 cm^2. Определи електричното съпротивление на участък от релсата с дължина l=1,76 km. Специфичното съпротивление на стоманата е \rho =3.10^-7\Omega .m.Запиши отговора до втория знак след десетичната запетая.
  • Указание: 1m^2 = 10000cm^2
15
Определи съпротивленията на консуматорите с номера 1,2,3 и 4.

Описание на теста

Този тест по физика за 9. клас ще ти помогне да затвърдиш знанията си за съпротивлението и да задълбочиш разбирането си за величината специфично съпротивление на метален проводник. В теста са включени разнообразни въпроси и задачи, свързани със зависимостта на съпротивлението от дължината и сечението на проводника, както и от веществото, от което той е изработен. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се