Упражнение: Прости трептящи системи


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Прости трептящи системи“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за простите трептящи системи -математично и пружинно махало, за величините, които ги описват – амплитуда, период и честота. Ще тествате знанията си за връзката между характеристиките на трептящата система и величините, които описват трептенето на тази система. Ще се научите да пресмятате периода и честотата на собствените трептения на математично и пружинно махало. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Периодът на хармонично трептящо пружинно махало зависи от:
5т. 2. Периодът на математично махало зависи от две величини. Кои са те?
5т. 3. Коя формула изразява периода на пружинно махало?
5т. 4. Коя формула изразява периода на математично махало?
5т. 5. Вярно ли е, че ако първоначалният ъгъл на отклонение на математично махало е \alpha 0> 10^\circ, то периодът на собственото му трептене отново ще се задава от формулата T=2\pi \sqrt\fraclg
6т. 6. Ще се промени ли периодът на пружинно махало, ако махалото се пренесе на друга планета?
6т. 7. Периодите на две математични махала се отнасят както 1 : 3. Как ще се отнасят дължините на махалата?
6т. 8. Маймуна играчка виси на ластик с коефициент на еластичност 4 N/m и трепти с период 1 s. Колко е масата на маймунката?
6т. 9. Теглилка с маса 0,1 kg е закачена на силомер. При отклонението на теглилката от равновесното й положение възникват хармонични трептения с честота 2 Hz. Колко е коефициентът на еластичност на пружината на силомера?
6т. 10. Космонавти кацат на неизвестна планета и установяват, че периодът на математично махало е два пъти по-малък, отколкото на Земята. Сравнете ускорението gn на свободно падане на повърхността на планетата със земното ускорение g.
6т. 11. Любопитен турист решава да определи височината на кула. Той забелязва, че от върха на кулата виси тънко въже, което достига до земната повърхност. Туристът завързва камък за края на въжето и с ръчния си часовник установява, че полученото махало се люлее с период 10 s. Колко е висока кулата?
6т. 12. Колко е отношението \fracT1T2 на периодите на двете математични махала, показани на картинката? 
11т. 13. Двете махала, показани на картинката, имат еднакви периоди T1=T2. Ако теглилките, които са окачени на махалата, разменят местата си, отношението на периодите на махалата става \fracT1^'T2^'=2. Колко е отношението \fracm1m2  на масите на двете теглилки? 
11т. 14. На планета, където ускорението на свободно падане е g1, математично махало има период T1=3s, а на друга планета с ускорение на свободно падане g2 същото махало има период T2=4s. Колко секунди е периодът на това махало на планета с ускорение на свободно падане g3=g1+g2?
11т. 15. Двете пружинни махала от картинката са съставени от теглилки с еднакви маси и от пружини с различни коефициенти на еластичност. Когато теглилките са в равновесие, деформацията на първата пружина е x0, а на втората - 2 пъти по-голяма \left ( 2x0 \right ). Определете отношението \fracT1T2 на периодите на двете махала. 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!