logo

Тест: Сили и енергия при хармоничните трептения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Характерът на движение на едно тяло се определя от действащите върху тялото сили.
2
Трептенето се причинява от:
3
Силите, причиняващи трептене, се наричат:
4
Трептенето на пружинно махало се причинява от:
5
Силата, причиняваща трептенето на математичното махало, е равнодействаща на:
6
Законът на Хук се изразява чрез формулата F = k . m . x.
7
Коефициентът на еластичност k при пружинното махало зависи от формата на пружината, от размерите ѝ и от материала, от който е направена.
8
Коефициентът на еластичност се измерва в N . m.
9
Кинетичната енергия на трептящото тяло е най-голяма:
10
Колко е коефициентът на еластичност на пружина, която под действие на сила F=5N се разтяга с x=1 cm? Указание: 1cm=10^-2m
11
Кои от посочените величини нарастват, когато нараства отклонението?
12
Как се изменя потенциалната енергия W на пружина, когато деформацията x ѝ нарасне 2 пъти? Указание: Анализирай формулата за потенциална енергия на пружинно махало W=\frack.x^22.
13
Определи стойността на всяка величина, когато хармонично трептящото тяло преминава през равновесното си положение.
14
Пружинно махало извършва хармонично трептене с амплитуда A = 1 cm. Коефициентът на еластичност на пружината е k = 200 \fracNm. Определи максималните стойности на силата на еластичност Fmax и на потенциалната енергия на трептене Wmax. Резултата за силата на еластичност запиши с цяло число, а за потенциалната енергия - с десетична дроб.
  • Указание: 1cm=10^-2m
15
Какво ускорение има топче, което извършва хармонично трептене, ако масата му е m=100g и се намира на разстояние x=2 cm от равновесното положение? Коефициентът на еластичност е k=4\fracNm. Указание: Работи в основните мерни единици за маса и разстояние (kg и m). Отговора запиши с десетична дроб.

Описание на теста

Този тест по физика за 9. клас ще ти даде възможност да разшириш и обобщиш знанията си за силите, които причиняват хармоничните трептения и за енергията на трептящите тела. Чрез разнообразни въпроси и задачи ще преговориш и осмислиш особеностите на връщащите сили и тяхната природа при различните видове махала; ще преговориш изучените по темата формули и ще имаш възможност да ги приложиш в решаването на задачи. Работата по теста ще ти помогне да се представиш отлично в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се