logo

Тест: Биосфера. Обхват, екосистеми, фотосинтеза и биологичен кръговрат

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Съвкупността от всички живи организми и средата, която обитават, съставлява една от геосферите. Коя е тя?
2
Биосферата е изградена от:
3
Съвкупността от растения, животни и микроорганизми, населяващи даден участък от земната повърхност с еднородни условия, се нарича:
4
При­ро­ден ком­п­лекс, об­ра­зу­ван от жи­ви­те орга­низ­ми и сре­да­та за тях­но­то оби­та­ва­не (биотоп), свързани по­меж­ду си с об­ме­н на ве­щес­т­во и енер­гия, образуват:
5
Основните фактори, които влияят за разпространението на екосистемите на сушата са:
6
Кой природен компонент е част от абиотичната среда на екосистемите?
7
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: 4-5, астеносферата, хидросферата, тропосферата, 9-10, озоновият слой, 10-12
8
Кой е основният източник на енергия за извършване на обмена на вещества и енергия в екосистемите?
  • ключови думи: вътрешната енергия на Земята, Слънцето, енергията на живите същества, енергията на вятъра
9
За кой процес в биосферата се отнася описанието?
  • Процес, извършван от растенията под влияние на слънчевата светлина.
10
Общата маса на организмите на единица площ се нарича биомаса. Къде на Земята е съсредоточено най-голямо количество от нея?
  • ключови думи: в екваториалните области, в тропичните области, в зоните на горите в умерения пояс, в полярните области
11
Кой биотичен елемент на екосистемите разлага остатъците от растенията и животните в почвата?
  • ключови думи: гъбите, микроорганизмите, зелените водорасли
12
Кои особености са характерни за процеса, илюстриран на изображението?
13
Схемата, която виждаш, илюстрира протичането на един от важните процеси в биосферата. Свържи цифрите с имената на веществата така, че да се получи вярно твърдение.
14
Подреди правилно хранителната верига.
15
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста "Биосфера. Обхват, екосистеми, фотосинтеза и биологичен кръговрат" по география за 8. клас ще провериш знанията си за най-глобалната екосистема на Земята. Ще отговаряш на въпроси за нейния състав, обхват и процеси, протичащи в нея. Ще провериш дали си усвоил съдържанието на понятията биоценоз, екосистема, биомаса. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се