new-logo

Тест: Биосфера. Обхват, екосистеми, фотосинтеза и биологичен кръговрат

Тест

С онлайн теста "Биосфера. Обхват, екосистеми, фотосинтеза и биологичен кръговрат" по география за 8. клас ще провериш знанията си за най-глобалната екосистема на Земята. Ще отговаряш на въпроси за нейния състав, обхват и процеси, протичащи в нея. Ще провериш дали си усвоил съдържанието на понятията биоценоз, екосистема, биомаса. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Съвкупността от всички живи организми и средата, която обитават, съставлява една от геосферите. Коя е тя?
2
Биосферата е изградена от:
3
Съвкупността от растения, животни и микроорганизми, населяващи даден участък от земната повърхност с еднородни условия, се нарича:
4
При­ро­ден ком­п­лекс, об­ра­зу­ван от жи­ви­те орга­низ­ми и сре­да­та за тях­но­то оби­та­ва­не (биотоп), свързани по­меж­ду си с об­ме­н на ве­щес­т­во и енер­гия, образуват:
5
Основните фактори, които влияят за разпространението на екосистемите на сушата са:
6
Кой природен компонент е част от абиотичната среда на екосистемите?
7
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: 4-5, астеносферата, хидросферата, тропосферата, 9-10, озоновият слой, 10-12
8
Кой е основният източник на енергия за извършване на обмена на вещества и енергия в екосистемите?
  • ключови думи: вътрешната енергия на Земята, Слънцето, енергията на живите същества, енергията на вятъра
9
За кой процес в биосферата се отнася описанието?
  • Процес, извършван от растенията под влияние на слънчевата светлина.
10
Общата маса на организмите на единица площ се нарича биомаса. Къде на Земята е съсредоточено най-голямо количество от нея?
  • ключови думи: в екваториалните области, в тропичните области, в зоните на горите в умерения пояс, в полярните области
11
Кой биотичен елемент на екосистемите разлага остатъците от растенията и животните в почвата?
  • ключови думи: гъбите, микроорганизмите, зелените водорасли
12
Кои особености са характерни за процеса, илюстриран на изображението?
13
Схемата, която виждаш, илюстрира протичането на един от важните процеси в биосферата. Свържи цифрите с имената на веществата така, че да се получи вярно твърдение.
14
Подреди правилно хранителната верига.
15
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се