Френски език

Ниво A1

Първи раздел

Произношение и правопис

Втори раздел

Съществителни имена

Трети раздел

Глаголи

Четвърти раздел

Прилагателни имена

Пети раздел

Видове изречения

Шести раздел

Местоимения

Седми раздел

Тематична лексика

Ниво A2

Първи раздел

Съществителни имена

Втори раздел

Глаголи

Трети раздел

Прилагателни имена

Четвърти раздел

Наречия

Пети раздел

Видове изречения

Шести раздел

Местоимения

Седми раздел

Минало време

Осми раздел

Съгласуване на миналото причастие

Девети раздел

Условно време

Десети раздел

Съгласуване на времената

Единайсети раздел

Подчинително наклонение

Дванайсети раздел

Синтаксис

Тринайсети раздел

Залог на глагола

Четиринайсети раздел

Видове изречения

Петнайсети раздел

Сегашно причастие

Шестнайсети раздел

Лексика

Ниво B1

Първи раздел

Съществителни имена

Втори раздел

Глаголи

Трети раздел

Местоимения

Четвърти раздел

Минало време

Пети раздел

Инфинитив

Шести раздел

Подчинително наклонение

Седми раздел

Залог на глагола

Осми раздел

Лексика

Девети раздел

Причастия

Десети раздел

Изявително наклонение

Единайсети раздел

Предлози

Дванайсети раздел

Неопределителни прилагателни и местоимения

Тринайсети раздел

Изразяване на логически връзки

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се