Френски език

Ниво A1

Първи раздел

Произношение и правопис

 • 1
  Френската азбука
 • 2
  Букви и звукове. Съгласни - особености
 • 3
  Букви и звукове. Съчетания на гласни.
 • 4
  Букви и звукове. Носовите гласни.
 • 5
  Произношение и правопис – комбинациите (IL/L) и (TI) пред гласна
 • 6
  Произношение и правопис. Случаят "Е"
 • 7
  Произношение и правопис. Ударенията. Les accents.
 • 8
  "Е" и ударенията. "E" et les accents.
 • 9
  Les mots. Думите

Втори раздел

Съществителни имена

 • 10
  Съществително име. Род и число. Les substantifs, Genre et nombre.
 • 11
  Членни форми - определителен член. L'article défini
 • 12
  Определителният член и предлозите „à“ и „de“. L'article contracté
 • 13
  Неопределителен член. Les articles indéfinis.

Трети раздел

Глаголи

 • 14
  C'est... Ce sont... Това е... Това са...
 • 15
  Лични местоимения. Pronoms personnels
 • 16
  Le verbe ETRE. Глаголът СЪМ
 • 17
  Le verbe AVOIR.
 • 18
  Пряко допълнение и отрицателна форма на глагола (ИМАМ)
 • 19
  Сегашно време на глаголите от първа група. Les verbes du 1er groupe. HABITER, PARLER, AIMER.
 • 20
  Глаголите ALLER и FAIRE
 • 21
  Възвратните глаголи. Les verbes pronominaux
 • 22
  Глаголите от 2-ра група. Les verbes du 2ème groupe.
 • 23
  Глаголи от 3-та група. 1 част: с инфинитив на -IR
 • 24
  Глаголи от 3-та група. 2 част: с инфинитив на -RE
 • 25
  Глаголи от 3-та група. 3 част: с инфинитив -OIR(E)
 • 26
  Инверсия на подлога. L'inversion du sujet.
 • 27
  Модални глаголи. Verbes modaux.
 • 28
  Глаголни конструкции с инфинитив. Verbes avec infinitif
 • 29
  Participe passé. Минало причастие.
 • 30
  Минало време - Passé composé - 1
 • 31
  Минало време. Passé composé - 2
 • 32
  Минало време. Passé composé - 3
 • 33
  Времената в сегашна актуалност. Les temps du présent.
 • 34
  Imparfait. Минало несвършено време
 • 35
  Imparfait vs PC. Минало несвършено vs минало свършено време
 • 36
  Бъдеще време. Le futur simple.

Четвърти раздел

Прилагателни имена

 • 37
  Прилагателните имена. Les adjectifs. 1-ва част
 • 38
  Прилагателните имена. Les adjectifs. 2-ра част
 • 39
  Прилагателните имена. 3-та част. Pluriel des adjectifs.
 • 40
  Показателни (прилагателни). Les adjectifs démonstratifs.
 • 41
  Les (adjectifs) possessifs. Притежателни (прилагателни)

Пети раздел

Видове изречения

 • 42
  Въпросително изречение. 1 част: La question générale
 • 43
  Въпросително изречение. 2 част: La question partielle.
 • 44
  Заповедно изречение. Impératif
 • 45
  Относителни местоимения. Pronoms relatifs QUI, QUE, OU

Шести раздел

Местоимения

 • 46
  Les pronoms COD. Местоимения за пряко допълнение.
 • 47
  Les pronoms COI. Местоимения за непряко допълнение.

Седми раздел

Тематична лексика

 • 48
  Les chiffres et les nombres. Цифри и числа.
 • 49
  Le calendrier et l’horloge. Календарът и часовникът.
 • 50
  Les transports
 • 51
  Жилище и дом. Le logement, la maison.

Ниво A2

Първи раздел

Съществителни имена

 • 1
  Отглаголни съществителни. Nominalisation - 1.
 • 2
  Отглаголни съществителни. Nominalisation - 2.
 • 3
  Образуване на съществителни от прилагателни. Nominalisation adjectivale.
 • 4
  Определение. Complément du nom

Втори раздел

Глаголи

 • 5
  Времената на изявителното наклонение. Обобщение.

Трети раздел

Прилагателни имена

 • 6
  Comparaison. Степени за сравнение.
 • 7
  Adjectifs et noms. Formation du féminin. Прилагателни и съществителни. Образуване на женски род
 • 8
  Noms et adjectifs. Formation du pluriel. Съществителни и Прилагателни. Образуване на множествено число

Четвърти раздел

Наречия

 • 9
  Adverbes -1. Наречия за начин.
 • 10
  Quantité, intensité. Количество, интензивност.

Пети раздел

Видове изречения

 • 11
  La négation. Отрицателно изречение.
 • 12
  Discours rapporté. Непряка реч.
 • 13
  Видове изречения. Types de phrases.
 • 14
  Opposition et concession. Противопоставяне и отстъпка.

Шести раздел

Местоимения

 • 15
  TOUT.
 • 16
  EN et Y. Местоимения за място, местоимения за допълнение.
 • 17
  Les pronoms démonstratifs. Показателни местоимения - 1.
 • 18
  Le pronom démonstratif CE. Показателното местоимение „СЕ“.
 • 19
  Лични местоимения. Част 1 Pronoms personnels. Partie 1
 • 20
  Лични местоимения. Част 2. Place des pronoms dans la phrase.
 • 21
  Лични местоимения. Част 3. Les pronoms doubles.
 • 22
  LEQUEL, pronom relatif. Относителното местоимение LEQUEL.

Седми раздел

Минало време

 • 23
  Le passé composé et l’imparfait.
 • 24
  Le plus-que-parfait. Минало предварително време.

Осми раздел

Съгласуване на миналото причастие

 • 25
  Accord du participe passé. Съгласуване на миналото причастие.

Девети раздел

Условно време

 • 26
  Conditionnel présent. Условно (сегашно) време.
 • 27
  Conditionnel passé. Минало условно време.
 • 28
  Условни изречения. Част 1. Phrases hypothétiques. Partie 1.
 • 29
  Условни изречения. Част 2. Phrases hypothétiques. Partie 2

Десети раздел

Съгласуване на времената

 • 30
  Съгласуване на времената. La concordance des temps.

Единайсети раздел

Подчинително наклонение

 • 31
  Subjonctif présent. Подчинително наклонение – 1 част.
 • 32
  Subjonctif. Подчинително наклонение – 2 част.
 • 33
  Subjonctif. Подчинително наклонение – 3 част.

Дванайсети раздел

Синтаксис

 • 34
  Структура на изречението. Част 1. La phrase indépendante. Partie 1
 • 35
  Структура на изречението. Част 2. Complément circonstanciel.
 • 36
  Структура на изречението. Част 3. Compléments circonstanciels.
 • 37
  Формули за подчертаване. Formules pour mettre en relief.

Тринайсети раздел

Залог на глагола

 • 38
  Залог на глагола. Страдателен залог. Voix verbale. Le passif.

Четиринайсети раздел

Видове изречения

 • 39
  Propositions relatives (pronoms COI : À QUI…, DONT).
 • 40
  Expression de la cause. Изразяване на причина.
 • 41
  Expression de la conséquence. Изразяване на следствие.
 • 42
  Expression du but. Изразяване на цел.
 • 43
  Времената в допълнителното изречение. La complétive.
 • 44
  Свързване на действия във времето. Corrélation temporelle.

Петнайсети раздел

Сегашно причастие

 • 45
  Le participe présent. Сегашно причастие - 1.
 • 46
  Le participe présent. Сегашно причастие - 2.
 • 47
  Participe présent / gérondif. Сегашно причастие / деепричастие.

Шестнайсети раздел

Лексика

 • 48
  Marqueurs de temps. Маркери за време.
 • 49
  Situer dans l’espace. Да разполагаме в пространството.
 • 50
  Décrire une personne.
 • 51
  Quel (adjectif). Lequel (pronom).

Ниво B1

Първи раздел

Глаголи

 • 1
  Le futur antérieur. Предварително бъдеще време
 • 2
  Accord du participe passé avec le sujet. Съгласуване на миналото причастие с подлога
 • 3
  Accord du participe passé avec le COD. Съгласуване на миналото причастие с прякото допълнение
 • 4
  Verbes de perception en construction infinitive. Глаголи за възприятие в инфинитивна конструкция

Втори раздел

Местоимения

 • 5
  Pronoms possessifs. Притежателни местоимения

Трети раздел

Минало време

 • 6
  Les temps du passé. Времената на миналото
 • 7
  Le passé simple. Просто минало време

Четвърти раздел

Инфинитив

 • 8
  Конструкцията FAIRE+infinitif
 • 9
  Конструкцията SE FAIRE+infinitif
 • 10
  L’infinitif. Forme simple et forme composée

Пети раздел

Подчинително наклонение

 • 11
  Le subjonctif passé. Минало време на подчинителното наклонение

Шести раздел

Лексика

 • 12
  Informer, interdire, autoriser. Информирам, забранявам, разрешавам
 • 13
  Parler du temps. Какво е времето?
 • 14
  Je fais la cuisine. Аз готвя
 • 15
  Exprimer les émotions. Емоции и чувства
 • 16
  La Haute Couture. История на висшата мода

Седми раздел

Причастия

 • 17
  Participe présent composé. Минало деепричастие.

Осми раздел

Изявително наклонение

 • 18
  Les temps de l’indicatif. Valeurs temporelles. Времената на изявителното наклонение. Темпорални употреби
 • 19
  Valeurs du présent, de l’imparfait et du P-Q-P. Употреби на сегашно, минало несвършено и минало предварително време.
 • 20
  Valeurs des temps du futur. Употреби на времената на бъдещето

Девети раздел

Предлози

 • 21
  La préposition A. Преглогът А
 • 22
  La préposition DE. Преглогът DE
 • 23
  Les prépositions EN, DANS. Преглозите EN, DANS
 • 24
  Глаголи с предлога А. Verbes avec A
 • 25
  Глаголи с предлога DE. Verbes avec DE

Десети раздел

Неопределителни прилагателни и местоимения

 • 26
  Количество. Les indéfinis de quantité
 • 27
  Някой, известен... Les indéfinis quelque, certain
 • 28
  Друг, такъв, различен. Les indéfinis "autre", "tel", "divers"
 • 29
  Независимо кой... Les indéfinis N'IMPORTE
 • 30
  Même: прилагателно, местоимение, наречие
Върни се горе
feedback
feedback