Биология

7. клас

Първи раздел

Увод

 • 1
  Защо Биологията е страхотна
 • 2
  Mногообразие и класификация на организмите

Втори раздел

Царство Монера (предядрени едноклетъчни организми)

 • 3
  Обща характеристика на предядрените едноклетъчни организми
 • 4
  Бактерии

Трети раздел

Царство Протиста (същинскоядрени едноклетъчни организми)

 • 5
  Обща характеристика на същинскоядрените едноклетъчни организми
 • 6
  Тип Кореноножки
 • 7
  Тип Камшичести
 • 8
  Тип Ресничести
 • 9
  Колониални едноклетъчни организми

Четвърти раздел

Царство Растения

 • 10
  Обща характеристика на растенията
 • 11
  Талусни растения. Водорасли
 • 12
  Растителни тъкани. Образувателна и основна тъкан
 • 13
  Покривна, проводяща и механична тъкан
 • 14
  Растителни органи. Вегетативни органи. Корен и стъбло
 • 15
  Лист
 • 16
  Размножителни органи при растенията
 • 17
  Видоизменени растителни органи
 • 18
  Кормусни растения. Отдел мъхови
 • 19
  Отдел Папратови
 • 20
  Отдел Семенни. Подотдел Голосеменни
 • 21
  Многообразие на голосеменните растения
 • 22
  Подотдел Покритосеменни (Цветни) растения
 • 23
  Многообразие на покритосеменните (Цветни) растения. Част 1
 • 24
  Част 2. Многообразие на покритосеменните (Цветни) растения

Пети раздел

Царство Гъби

 • 25
  Обща характеристика на гъбите
 • 26
  Многообразие на гъбите

Шести раздел

Царство животни

 • 27
  Обща характеристика на животните
 • 28
  Тип Мешести
 • 29
  Многообразие на мешестите
 • 30
  Тип плоски червеи
 • 31
  Тип кръгли червеи
 • 32
  Тип прешленести червеи
 • 33
  Многообразие на червеите. Част 1
 • 34
  Част 2. Многообразие на червеите. Вътрешни паразити
 • 35
  Тип членестоноги
 • 36
  Клас ракообразни
 • 37
  Клас паякообразни
 • 38
  Клас насекоми
 • 39
  Многообразие на Членестоногите. Част 1
 • 40
  Част 2. Многообразие на членестоногите
 • 41
  Тип Мекотели
 • 42
  Многообразие на мекотелите

Седми раздел

Царство Животни. Тип Хордови

 • 43
  Безгръбначни животни
 • 44
  Хордови животни
 • 45
  Обща характеристика на надклас Риби.
 • 46
  Многообразие на рибите
 • 47
  Обща характеристика на клас Земноводни. Част 1
 • 48
  Обща характеристика на клас Земноводни. (част 2)
 • 49
  Многообразие на земноводните
 • 50
  Обща характеристика на клас Влечуги. (част 1): Произход и опорно-двигателна система.
 • 51
  Обща характеристика на клас Влечуги. (част 2): Вътрешно устройство.
 • 52
  Многообразие на влечугите
 • 53
  Обща характеристика на клас Птици. (част 1): Произход и опорно-двигателна система.
 • 54
  Обща характеристика на клас Птици. (част 2): Вътрешно устройство.
 • 55
  Многообразие на птиците
 • 56
  Обща характеристика на клас Бозайници. (част 1): Произход и опорно-двигателна система.
 • 57
  Обща характеристика на клас Бозайници. (част 2): Вътрешно устройство.
 • 58
  Многообразие на бозайниците. (част 1)
 • 59
  Многообразие на бозайниците. (част 2). Многообразие на плацентните бозайници.
 • 60
  Място на човека в клас Бозайници

Осми раздел

Роля на организмите в природата и значението им за човека

 • 61
  Роля на живите организми в кръговрата на веществата
 • 62
  Взаимоотношения между организмите в природата
 • 63
  Роля на едноклетъчните организми в природата
 • 64
  Заболявания на човека, причинени от едноклетъчни паразити. Хигиенни норми. Част 1
 • 65
  Част 2. Заболявания на човека, причинени от едноклетъчни паразити. Хигиенни норми
 • 66
  Паразитни растения и растения-хищници
 • 67
  Роля на растенията в природата и значението им за човека
 • 68
  Паразитни гъби. Заболявания на човека, причинени от паразитни гъби. Хигиенни норми. Биология 7. клас
 • 69
  Безгръбначни животни паразити. Заболявания на човека, причинени от безгръбначни паразити. Хигиенни норми
 • 70
  Биоразнообразие в България
 • 71
  Роля на човека за опазване на биоразнообразието
 • 72
  Защитени природни обекти в България

8. клас

Първи раздел

Структурна организация на човешкия организъм

 • 1
  Клетка
 • 2
  Тъкан. Епителна и съединителна тъкан.
 • 3
  Мускулна и нервна тъкан

Втори раздел

Храносмилателна система

 • 4
  Храна. (част 1)
 • 5
  Храна. (част 2)
 • 6
  Храносмилане в устната кухина. Устна кухина, глътка, хранопровод.
 • 7
  Храносмилане в стомаха и червата
 • 8
  Хигиена на храносмилателната система

Трети раздел

Дихателна система

 • 9
  Дихателни органи
 • 10
  Дихателни движения.
 • 11
  Хигиена на дихателната система.

Четвърти раздел

Отделителна система

 • 12
  Устройство и функции на отделителната система.
 • 13
  Хигиена отделителната система

Пети раздел

Сърдечно-съдова система

 • 14
  Кръв и лимфа
 • 15
  Кръвни групи
 • 16
  Сърце
 • 17
  Кръвоносни съдове. Кръвообращение.
 • 18
  Хигиена на сърдечно-съдовата система

Шести раздел

Опорно двигателна система – скелет и скелетни мускули

 • 19
  Кости. Свързване на костите. Скелет.
 • 20
  Кости на черепа
 • 21
  Кости на туловището
 • 22
  Кости на крайниците
 • 23
  Скелетни мускули. Мускули на главата и шията.
 • 24
  Мускули на туловището и крайниците
 • 25
  Хигиена на опорно-двигателната система

Седми раздел

Полова система

 • 26
  Мъжка полова система
 • 27
  Женска полова система
 • 28
  Оплождане
 • 29
  Хигиена и здравни познания за половата система

Осми раздел

Зародишно и следзародишно развити

 • 30
  Зародишно развитие
 • 31
  Следзародишно развитие.
 • 32
  Контрацепция.

Девети раздел

Нервна система

 • 33
  Нервна система. Гръбначен мозък.
 • 34
  Главен мозък. Мозъчен ствол, междинен мозък и малък мозък
 • 35
  Краен мозък. Мозъчна кора.
 • 36
  Вегетативна нервна система.
 • 37
  Хигиена и здравни познания за нервната система
 • 38
  Зрителна сетивна система
 • 39
  Хигиена и здравни познания за окото
 • 40
  Слухова сетивна система
 • 41
  Сетивни системи за равновесие и движение
 • 42
  Вкус и обоняние
 • 43
  Обща сетивност

Десети раздел

Ендокринна система

 • 44
  Хипофиза, щитовидна жлеза, околощитовидни жлези
 • 45
  Задстомашна жлеза, надбъбречни жлези, полови жлези
 • 46
  Хигиенни норми и здравни познания за ендокринната система

Единайсети раздел

Кожа

 • 47
  Кожа
 • 48
  Хигиена на кожата

9. клас

Първи раздел

Биологията наука за живата материя

 • 1
  Равнища на организация на живите системи с Мино Караджов

Втори раздел

Организъм и среда

 • 2
  Среда на Живот. Екологични фактори
 • 3
  Светлината като екологичен фактор
 • 4
  Температурата като екологичен фактор
 • 5
  Водата като екологичен фактор
 • 6
  Водата като среда на живот
 • 7
  Почвата като екологичен фактор и като среда на живот
 • 8
  Въздухът като част от наземно-въздушната среда на живот
 • 9
  Парников ефект
 • 10
  Популация. Видове, състав и структура
 • 11
  Численост и свойства на популациите
 • 12
  Биоценози. Природни съобщества
 • 13
  Хранителни взаимоотношения в биоценозата. Екологична ниша
 • 14
  Взаимоотношения между популациите в биоценозата
 • 15
  Екосистеми. Структура и продуктивност. Поток на енергия в екосистемите
 • 16
  Биогеохимичен кръговрат на веществата
 • 17
  Изменчивост и развитие на екосистемите
 • 18
  Биосфера. Произход, структура и развитие

Трети раздел

Клетката - основна структурно-функционална единица на организмите

 • 19
  Химичен състав на клетката
 • 20
  Неорганични съединения. Вода и соли
 • 21
  Въглехидрати. Монозахариди, полизахариди
 • 22
  Разпространение и функция на въглехидратите
 • 23
  Глюкоза, инсулин, диабет
 • 24
  Липиди. Мазнини и восъци
 • 25
  Липиди. Фосфолипиди, каротиноиди и стероиди
 • 26
  Белтъци. Полипептидни вериги
 • 27
  Структура и свойства на белтъците
 • 28
  Биологични катализатори
 • 29
  Фактори на ензимната активност
 • 30
  Нуклеинови киселини
 • 31
  Дезоксирибонуклеинова киселина. ДНК
 • 32
  Рибонуклеинова киселина. РНК
 • 33
  Вируси. Видове и устройство
 • 34
  Вируси. Причинители на заболявания
 • 35
  Прокариотни клетки. Строеж и функции
 • 36
  Устройство на еукариотните клетки
 • 37
  Обмяна на вещества между клетката и околната среда
 • 38
  Поемане на частици и отделяне на секрети от клетката
 • 39
  Осигуряване на клетката с белтъци
 • 40
  Осигуряване на клетката с енергия
 • 41
  Клетъчно ядро. Структура и функции
 • 42
  Клетъчна повърхност
 • 43
  Други цитоплазмени органели
 • 44
  Анаболитни процеси
 • 45
  Нарушения на метаболизма при човек
 • 46
  Хромозоми. Носителите на клетъчната програма

Четвърти раздел

Процеси, протичащи в клетката

 • 47
  Роля на аденозинтрифосфата (АТФ) в клетката
 • 48
  Фотосинтеза. Светлинна фаза
 • 49
  Тъмнинна фаза на фотосинтезата. Цикъл на Калвин
 • 50
  Гликолиза
 • 51
  Цикъл на Кребс
 • 52
  Биологично окисление. Електронтранспортна верига
 • 53
  Окислително фосфорилиране
 • 54
  Репликация. Биосинтеза на ДНК
 • 55
  Транскрипция. Биосинтез на РНК
 • 56
  Tранслация. Биосинтезa на белтъци

Пети раздел

Възпроизвеждане на клетката

 • 57
  Жизнен път на клетката
 • 58
  Клетъчно делене. Митоза
 • 59
  Мейоза

10. клас

Първи раздел

Равнища на организация на многоклетъчния организъм

 • 1
  Равнища на организация на живите системи.

Втори раздел

Наследственост и изменчивост на организмите

 • 2
  Генетика. Предмет, задачи и основни понятия
 • 3
  Монохибридно кръстосване
 • 4
  Дихибридно кръстосване
 • 5
  Анализиращо кръстосване
 • 6
  Взаимодействия на алели на един ген. Алелни взаимодействия
 • 7
  Взаимодействие между алели на различни гени. Неалелни взаимодействия
 • 8
  Полимерно и модифициращо взаимодействие. Неалелни взаимодействия
 • 9
  Модификационна изменчивост
 • 10
  Задачи по генетика. Част 1
 • 11
  Задачи по генетика. Част 2
 • 12
  Генетика на пола
 • 13
  Свързано унаследяване и кросинговър
 • 14
  Генотипна (мутационна) изменчивост. Генни мутации
 • 15
  Хромозомни мутации
 • 16
  Геномни мутации
 • 17
  Наследствени болести при човек
 • 18
  Човешки геном. Любопитни факти

Трети раздел

Индивидуално развитие при животните и човек

 • 19
  Размножаване при животните и човека
 • 20
  Образуване на полови клетки. Гаметогенеза
 • 21
  Оплождане при животните и човека
 • 22
  Онтогенеза. Зародишно развитие
 • 23
  Следзародишно развитие. Стареене. Смърт
 • 24
  Хомеостаза
 • 25
  Имунологични механизми на хомеостазата
 • 26
  Дразнимост и реакции при животните
 • 27
  Поведение при животните и човека

Четвърти раздел

Еволюция и произход на човека

 • 28
  Произход на живота
 • 29
  Дарвин. Теория за еволюцията. Наследственост и изменчивост с Ана-Мария Янакиева
 • 30
  Борба за съществуване. Естествен и изкуствен подбор
 • 31
  Съвременни представи за еволюция. Микроеволюция
 • 32
  Видообразуване
 • 33
  Вид и критерии за вид
 • 34
  Макроеволюция. Основни насоки и пътища на еволюцията
 • 35
  Доказателства за еволюцията от палеонтологията
 • 36
  Други доказателства за еволюцията
 • 37
  Антропогенеза и нейните двигатели
Върни се горе
feedback
feedback