logo

Тест: Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Упражнения. Exercises. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Във всички изречения в Present Continuous (сегашно продължително) винаги има...
2
В отрицателните изречения и въпросите в Present Simple (сегашно просто) винаги има...
3
В отговорите използваме същия модален глагол или същото време, коeто сме използвали във въпроса.
 • Възможните правилни отговори на въпроса “Can he swim?” са...
4
Поставяме наречията за честота (always, usually, often, sometimes, never) преди глагола.
 • He often goes to the cinema.
5
“Имаш ли домашен любимец?” на английски е...
6
Fill in is, are, do and does.
 • Попълнете отговорите със спомагателните глаголи is, are, do и does.
 • Пример: Is it raining now? Yes, it      is       .
 • Does she work in a hospiral? Yes, she      does      .
7
Choose the correct answer to the question.
 • Изберете правилния отговор на въпроса.
 • What are you doing next weekend?
8
Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
 • Miss Simon _________ like your project.
9
Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
 • My friends ___________ really hard this month.
10
Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
 • I don’t like Will. He ___________ very fast.
11
Свържете въпросите с правилните им отговори.
12
Свържете въпросите с правилните им отговори.
13
Допишете изреченията. Използвайте: is, are, don’t и doesn’t.
14
Допишете отговорите.
15
Допишете изреченията.

Описание на теста

С онлайн теста “Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Упражнения. Exercises. Част 1” по английски език за 7. клас тествате какво запомнихте до тук за двете сегашни времена. Ще упражните случаите, в които се използват и маркерите за време (time markers), които служат като жокери, за да изберете правилното време. Добавяйте към глаголите (verbs) –s и –ing, когато е необходимо. Използвайте и спомагателните глаголи за двете времена – am, is, are, do, does и продължавайте да учите бързо, лесно и интересно с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се