География

5. клас

Първи раздел

География на континентите и страните

 • 1
  Географията. Древна и съвременна наука

Втори раздел

Географска информация

 • 2
  Ориентиране в природата с Део
 • 3
  Географски глобус и географска карта. Част 1
 • 4
  Географски глобус и географска карта. Част 2
 • 5
  Градусна мрежа. Всичко най-важно

Трети раздел

Планетата Земя

 • 6
  Планетата Земя. Форма, размери и движения
 • 7
  Строеж на Земята. Всичко най-важно
 • 8
  Сушата и водата на Земята. Континенти и океани. Част 1
 • 9
  Сушата и водата на Земята. Континенти и океани. Част 2

Четвърти раздел

География на природата

 • 10
  Релеф на сушата. Земни сили
 • 11
  Форми на релефа. Изпъкнали форми на релефа
 • 12
  Форми на релефа. Вдлъбнати форми на релефа
 • 13
  Полезни изкопаеми. Изкопаеми горива
 • 14
  Полезни изкопаеми. Рудни и нерудни изкопаеми
 • 15
  Климат. Климатограма и работа с нея
 • 16
  Време и климат. Климат на земята
 • 17
  Климатични фактори и елементи
 • 18
  Климатични пояси и области на Земята
 • 19
  Световен океан. Океани и морета
 • 20
  Водите на сушата
 • 21
  Хидрограма. Как четем хидрограма?
 • 22
  Почви, растителен и животински свят
 • 23
  Природни зони на Земята. Как описваме природните зони?
 • 24
  Природни зони на Земята. Екваториални гори и тропически пустини
 • 25
  Природни зони на Земята. Горите в умерения пояс и полярните пустини

Пети раздел

География на обществото и стопанството

 • 26
  Население на Земята. Произход, разпределение, гъстота и миграции
 • 27
  Население на Земята. Раси и религии
 • 28
  Селища
 • 29
  Политическа карта на света
 • 30
  Стопанство

Шести раздел

География на контитентите и страните

 • 31
  Географско положение на Африка
 • 32
  Релеф и полезни изкопаеми на Африка
 • 33
  Климат на Африка
 • 34
  Климатични пояси и области в Африка
 • 35
  Води на Африка
 • 36
  Природни зони на Африка. Екваториални и тропични гори
 • 37
  Природни зони на Африка. Савани и вечнозелени гори и храсти
 • 38
  Природни зони на Африка. Тропични пустини
 • 39
  Население на Африка
 • 40
  Политическа карта на Африка
 • 41
  Стопанство на Африка
 • 42
  Страни в Африка. Египет
 • 43
  Страни в Африка. Република Южна Африка
 • 44
  Географско положение на Антарктида
 • 45
  Kлимат и история на Антарктида

Седми раздел

Африка

 • 46
  Aфрика- обобщение. Географско положение. Опознаване на континента
 • 47
  Aфрика. Обобщение. Полезни изкопаеми. Климат
 • 48
  Aфрика- обобщение. Води. Природни зони. Население
 • 49
  Aфрика- обобщение. Стопанство и политическа карта

6. клас

Първи раздел

Южна Америка

 • 1
  Географско положение, брегове, опознаване и изследване на Южна Америка
 • 2
  Брегова линия, опознаване и изследване на Южна Америка
 • 3
  Релеф на Южна Америка. Обща характеристика
 • 4
  Релеф в средната и източната част на Южна Америка. Полезни изкопаеми
 • 5
  Фактори за формиране на климата на Южна Америка с Наум Шопов
 • 6
  Елементи на климата на Южна Америка
 • 7
  Климатични пояси и области в Южна Америка. Екваториален и Субекваториален пояс
 • 8
  Климатични пояси и области в Южна Америка. Тропичен, Субтропичен и Умерен пояс. Планинска област
 • 9
  Водите на Южна Америка. Обща характеристика. Река Амазонка
 • 10
  Водите на Южна Америка. Реките Парана и Ориноко. Езера
 • 11
  Природни зони на екваториалните гори
 • 12
  Природни зони. Савани, пустини и полупустини
 • 13
  Природни зони на степите и Планинската област
 • 14
  Население на Южна Америка
 • 15
  Политическа карта на Южна Америка
 • 16
  Стопанство на Южна Америка
 • 17
  Южна Америка - Aндски държави
 • 18
  Страни в Южна Америка. Източни и Западни страни
 • 19
  Страни в Южна Америка. Аржентина и Бразилия
 • 20
  Южна Америка. Контролно. Обобщение. Част 1
 • 21
  Южна Америка. Контролно. Обобщение. Част 2
 • 22
  Южна Америка. Контролно. Обобщение. Част 3
 • 23
  Южна Америка. Контролно. Обобщение. Част 4

Втори раздел

Северна Америка

 • 24
  Географско положение на Северна Америка
 • 25
  Откриване и опознаване на Северна Америка
 • 26
  Оформяне на релефа на Северна Америка
 • 27
  Релеф и полезни изкопаеми на Северна Америка
 • 28
  Климат на Северна Америка. Фактори и елементи на климата
 • 29
  Климатични пояси и области в Северна Америка. Полярен, субполярен и умерен климатичен пояс
 • 30
  Климатични пояси и области на Северна Америка. Субтропичен, Тропичен, Субекваториален пояс и Планинска област
 • 31
  Води на Северна Америка. Реки
 • 32
  Води на Северна Америка. Езера и ледници
 • 33
  Природни зони в Северна Америка. Полярни пустини, тундра
 • 34
  Природни зони в Северна Америка. Пустини, влажни гори и планинска природна област
 • 35
  Природни зони в Северна Америка. Тайга, степи и лесостепи
 • 36
  Население на Северна Америка
 • 37
  Политическа карта на Северна Америка
 • 38
  Стопанството на Северна Америка
 • 39
  Страни в Северна Америка. САЩ
 • 40
  Страни в Северна Америка. Канада
 • 41
  Северна Америка. Контролно. Обобщение. Част 1
 • 42
  Северна Америка. Контролно. Обобщение. Част 2
 • 43
  Северна Америка. Контролно. Обобщение. Част 3
 • 44
  Северна Америка - страни в централна Америка. Мексико

Трети раздел

Азия

 • 45
  Географско положение, брегова линия, опознаване на Азия
 • 46
  Оформяне на релефа на Азия
 • 47
  Азия. Опознаване и изследване на континента
 • 48
  Релеф и полезни изкопаеми на Азия
 • 49
  Климат на Азия. Фактори и елементи
 • 50
  Климатични пояси и области в Азия
 • 51
  Води на Азия
 • 52
  Природни зони в Азия
 • 53
  Природни зони в Азия. Част 2
 • 54
  Население на Азия
 • 55
  Политическа карта на Азия
 • 56
  Стопанство на Азия
 • 57
  Стопански отрасли в Азия
 • 58
  Страни в Азия. Китай
 • 59
  Страни в Азия. Япония
 • 60
  Страни в Азия. Република Корея и Турция

Четвърти раздел

Австралия и Океания

 • 61
  Географско положение, брегове и опознаване на Австралия
 • 62
  Релеф и полезни изкопаеми на Австралия
 • 63
  Климат и води на Австралия
 • 64
  Влажни вечнозелени гори и савани. Природни зони на Австралия
 • 65
  Пустини, полупустини и влажни вечнозелени гори. Природни зони на Австралия
 • 66
  Австралийски съюз. Население и стопанство
 • 67
  Океания. Географско положение, опознаване, природа
 • 68
  Население и стопанство на Океания. Нова Зеландия

Пети раздел

Океаните на Земята

 • 69
  Атлантически океан
 • 70
  Океаните на Земята
 • 71
  Арктичен (Северен ледовит) океан

Шести раздел

Работа с графични изображения

 • 72
  Защо ни е необходимо да можем да четем географска карта?

7. клас

Първи раздел

Европа

 • 1
  Географско положение и граници на Европа
 • 2
  Големина и брегове на Европа
 • 3
  Формиране на релефа на Европа
 • 4
  Релеф на Европа. Подялба на континента. Северна и Източна Европа
 • 5
  Релеф на Европа. Подялба на континента. Централна, Западна и Южна Европа
 • 6
  Полезни изкопаеми на Европа
 • 7
  Климат - фактори и елементи
 • 8
  Климатични пояси и области
 • 9
  Водите на Европа
 • 10
  Природни зони - Зони в умерения топлинен пояс
 • 11
  Природни зони - Тундра. Ледени пустини. Планинска област
 • 12
  Население на Европа
 • 13
  Население - разнообразие от народи, религии и култури (Част 2)
 • 14
  Политическа карта на Европа
 • 15
  Фактори за развитието на стопанството в Европа. Европейски съюз
 • 16
  Стопанство - особености в географското разпределение
 • 17
  Страни в Северна Европа
 • 18
  Страни в Западна Европа
 • 19
  Страни в Средна Европа
 • 20
  Страни в Южна Европа
 • 21
  Страни в Източна Европа - общи черти
 • 22
  Страни в Източна Европа - Русия

Втори раздел

Балкански полуостров

 • 23
  Географско положение, граници и брегова линия
 • 24
  Адриатическо крайбрежие
 • 25
  Планинските и равнинните земи
 • 26
  Островният юг

Трети раздел

България

 • 27
  Географско положение
 • 28
  Природна среда на България - част 1
 • 29
  Природна среда на България - част 2
 • 30
  Дунавска равнина
 • 31
  Старопланинска област - част 1
 • 32
  Старопланинска област - част 2
 • 33
  Краищенско-Средногорска област - част 1
 • 34
  Краищенско-Средногорска област - част 2
 • 35
  Тракийско-Странджанска област. Част 1
 • 36
  Тракийско-Странджанска област. Част 2
 • 37
  Рило-Родопска област - част 1
 • 38
  Рило-Родопска област - част 2
 • 39
  Българско черноморско крайбрежие.Черно море - част 1
 • 40
  Българско черноморско крайбрежие.Черно море - част 2
 • 41
  Население на България
 • 42
  Селища на България
 • 43
  Държавно и административно устройство
 • 44
  Стопанство - развитие, фактори и териториално разпределение - част1
 • 45
  Стопанство. Развитие, фактори и териториално разпределение. Част 2
 • 46
  Население- богатство от етноси, етнически групи, религии и култури
 • 47
  Политическа карта
 • 48
  Стопанство - териториално разпределение, фактори и различия - част 1
 • 49
  Стопанство - териториално разпределение, фактори и различия - част 2

Четвърти раздел

Изходно ниво

 • 50
  Изходно ниво. Въпрос 1 - 7
 • 51
  Изходно ниво. Въпрос 8 - 14
 • 52
  Изходно ниво. Въпрос 15 - 20

Пети раздел

Стара програма география 7. клас

 • 53
  Всичко важно за Географско положение, брегова линия, опознаване на Азия
 • 54
  Опознаване и изследване на Азия
 • 55
  Всичко важно за Оформяне на релефа на Азия
 • 56
  Всичко важно за Релеф и полезни изкопаеми на Азия
 • 57
  Азия - полезни изкопаеми
 • 58
  Всичко важно за Климат на Азия. Фактори и елементи
 • 59
  Всичко важно за Климатични пояси и области в Азия
 • 60
  Всичко важно за Води на Азия
 • 61
  Aзия. Природни зони. Влажни гори в горещия топлинен пояс, савани, пустини и полупустини, вечнозелени гори и храсти. Част 1
 • 62
  Aзия. Природни зони. Влажни гори в горещия топлинен пояс, савани, пустини и полупустини, вечнозелени гори и храсти. Част 2
 • 63
  Азия - Природни зони - степи, гори в умерения пояс, тундра, ледени пустини. Планинска област - част 1
 • 64
  Азия - Природни зони - степи, гори в умерения пояс, тундра, ледени пустини. Планинска област - част 2
 • 65
  Азия - Население - мозаийка от народи, религии и култури - част 1
 • 66
  Азия. Население. Мозаийка от народи, религии и култури. Част 2
 • 67
  Азия - политическа карта - многообразие и промени - част 1
 • 68
  Азия - политическа карта - многообразие и промени - част 2
 • 69
  Азия - Стопанство - развитие, фактори и съвременно състояние - част 1
 • 70
  Азия - Стопанство - развитие, фактори и съвременно състояние - част 2
 • 71
  Азия - Стопанство - териториално разпределение и различия - част 1
 • 72
  Азия - Стопанство - териториално разпределение и различия - част 2
 • 73
  Азия - Страни в Източна Азия - част 1
 • 74
  Азия - Страни в Източна Азия - част 2
 • 75
  Азия - Страни в Южна Азия
 • 76
  Азия - Страни в Централна Азия
 • 77
  Азия - Страни в Западна Азия - част 1
 • 78
  Азия - Страни в Западна Азия - част 2
 • 79
  Индийски океан
 • 80
  Азия. Контролно. Обобщение. Част 1
 • 81
  Азия. Контролно. Обобщение. Част 2
 • 82
  Азия. Контролно. Обобщение. Част 3
 • 83
  Азия. Контролно. Обобщение II. Част 1
 • 84
  Азия. Контролно. Обобщение II. Част 2
 • 85
  Австралия и океания - географско положение, брегове, опознаване на континента
 • 86
  Австралия - релеф и полезни изкопаеми
 • 87
  Австралия - климат
 • 88
  Австралия - води
 • 89
  Австралия - природни зони (част 1)
 • 90
  Австралия - природни зони (част 2)
 • 91
  Австралия - население
 • 92
  Австралия - Австралийски съюз
 • 93
  Тихи океан
 • 94
  Океания - географско положение, откриване и опознаване, природа
 • 95
  Океания - население, политическа карта и стопанство
 • 96
  Антарктида. Леденият континент
 • 97
  Антарктида - релеф и полезни изкопаеми
 • 98
  Антарктида - климат, води, растителен и животински свят
 • 99
  Примерен тест за Национално външно оценяване. Част 1
 • 100
  Примерен тест за Национално външно оценяване. Част 2
 • 101
  Примерен тест за Национално външно оценяване. Част 3

8. клас

Първи раздел

Планетата Земя

 • 1
  Форма и размери на Земята
 • 2
  Движение на Земята около оста ѝ
 • 3
  Движение на Земята около Слънцето

Втори раздел

География на природата

 • 4
  Геосферен строеж на Земята. Вътрешен строеж на системата Земя
 • 5
  Външни обвивки на системата Земя
 • 6
  Същност, значение и състав на атмосферата
 • 7
  Строеж на атмосферата
 • 8
  Изследвания на атмосферата
 • 9
  Топлинен режим в атмосферата
 • 10
  Изпарение и влажност на въздуха. Облаци
 • 11
  Валежи. Видове и разпределение
 • 12
  Атмосферно налягане
 • 13
  Ветрове
 • 14
  Обща атмосферна циркулация. Циклони и антициклони
 • 15
  Климат. Климатообразуващи фактори
 • 16
  Климатични пояси и области. Пояс на екваториалния, субекваториалния и тропичен климат
 • 17
  Климатични пояси и области. Пояс на субтропичния, умерения, субполярния и полярния климат
 • 18
  Хидросфера. Световен океан
 • 19
  Свойства на океанската и морска вода
 • 20
  Движения на океанската и морска вода. Вълни
 • 21
  Движения на океанската и морска вода. Приливи, отливи и течения
 • 22
  Води на сушата. Подземни води
 • 23
  Води на сушата. Езера и блата
 • 24
  Води на сушата. Реки
 • 25
  Ледници. Значение на водите на сушата
 • 26
  Литосфера. Вътрешен строеж на Земята. Състав на земната кора
 • 27
  Тектоника на литосферните плочи
 • 28
  Тектонски движения. Ендогенни релефообразуващи процеси
 • 29
  Вулкани и земетресения. Ендогенни релефообразуващи процеси
 • 30
  Екзогенни релефообразуващи процеси. Изветряне и денудация
 • 31
  Дейност на вятъра
 • 32
  Дейност на течащата вода
 • 33
  Химично действие на водата. Карст и карстови форми
 • 34
  Дейност на ледниците
 • 35
  Дейност на океанската и морска вода
 • 36
  Почва. Същност и почвообразуване
 • 37
  Основни почвени типове
 • 38
  Биосфера. Обхват, екосистеми, фотосинтеза и биологичен кръговрат
 • 39
  Биосфера. Кръговрат на веществата и енергията
 • 40
  Природни компоненти и комплекси
 • 41
  Географска обвивка. Същност, обхват, закономерности
 • 42
  Природни зони на Земята
 • 43
  Природни зони на Земята. Савани. Пустини и полупустини
 • 44
  Природни зони на Земята. Степи. Гори в умерения пояс
 • 45
  Природноресурсен потенциал. Природоползване. Видове природни ресурси
 • 46
  Енергийни и минерални природни ресурси
 • 47
  Климатични, водни, поземлени и горски природни ресурси
 • 48
  Глобални проблеми на съвременността. Суровинно-енергиен проблем
 • 49
  Глобални проблеми на съвременността. Продоволствен проблем, тероризъм, отпадъци
 • 50
  Екологичен проблем

9. клас

Първи раздел

Природна структура и ресурси на Земята

 • 1
  Развитие на географската наука. Периодизация
 • 2
  Развитие на географската наука. Периодизация. Съвремие
 • 3
  Развитие на географската наука. Структура и задачи на географията
 • 4
  Развитие на географската наука. Методи в географските изследвания
 • 5
  Геосферен строеж на земята
 • 6
  Литосфера
 • 7
  Формиране на релефа. Вътрешни релефообразуващи процеси. Тектонски движения и литосферни плочи
 • 8
  Формиране на релефа. Вътрешни релефообразуващи процеси. Вулканизъм и земетресения
 • 9
  Изветряне, денудация. Външни релефообразуващи процеси
 • 10
  Форми на релефа. Изветряне, денудация. Външни релефообразуващи процеси
 • 11
  Дейност на вятъра и форми на релефа. Еолични форми. Външни релефообразуващи процеси
 • 12
  Дюни. Пустини. Дейност на вятъра и форми на релефа. Транспортна дейност
 • 13
  Дейност на течащата вода. Ерозия. Външни релефообразуващи процеси
 • 14
  Водопади. Форми на релефа. Дейност на течащата вода. Външни релефообразуващи процеси
 • 15
  Наносни конуси. Форми на релефа. Делта. Дейност на течащата вода. Външни релефообразуващи процеси
 • 16
  Карстови процеси. Химично действие на водата. Външни релефообразуващи процеси
 • 17
  Пещерни форми. Химично действие на водата. Външни релефообразуващи процеси
 • 18
  Действие на ледниците. Външни релефообразуващи процеси
 • 19
  Действие на ледниците. Релефни форми. Външни релефообразуващи процеси
 • 20
  Действие на океанската и морска вода. Абразия. Вълни. Външни релефообразуващи процеси
 • 21
  Залив. Провлак. Химична абразия. Действие на океанската и морска вода. Външни релефообразуващи процеси
 • 22
  Типове брегова линия. Действие на океанската и морска вода. Външни релефообразуващи процеси
 • 23
  Атмосфера
 • 24
  Структура на атмосферата. Атмосфера
 • 25
  Процеси в атмосферата. Атмосфера
 • 26
  Обмен на влага. Облачност. Валежи. Атмосфера. Процеси в атмосферата
 • 27
  Обмен на въздух. Вятър. Атмосферни фронтове. Атмосфера. Процеси в атмосферата
 • 28
  Обмен на въздух. Циклони и антициклони. Атмосфера. Процеси в атмосферата
 • 29
  Време и климат. Климатообразуващи фактори
 • 30
  Климатични пояси. Време и климат
 • 31
  Климатология и метеорология. Време и климат
 • 32
  Хидросфера
 • 33
  Педосфера
 • 34
  Биосфера
 • 35
  Природни компоненти
 • 36
  Природни комплекси
 • 37
  Видове природни комплекси
 • 38
  Геосистеми. Зоналност. Природни комплекси. Видове
 • 39
  Ландшафт. Природни компоненти. Природни комплекси
 • 40
  Природни зони на земята. Природни пояси
 • 41
  Фактори за формиране. Природни зони на земята
 • 42
  Екваториални гори. Природни зони на Земята. Природни особености и растителен свят
 • 43
  Животински свят. Екваториални гори. Екологични проблеми. Природни зони на Земята
 • 44
  Савани. Природни особености. Природни зони на Земята
 • 45
  Растителен свят. Савани. Природни зони на Земята
 • 46
  Животински свят. Савани. Природни зони на Земята
 • 47
  Пустини и полупустини. Природни зони на Земята
 • 48
  Тропични пустини. Пустини и полупустини. Природни зони на Земята
 • 49
  Пустини и полупустини в умерения пояс. Природни зони на Земята
 • 50
  Природни условия и растителен свят. Твърдолистни и вечнозелени гори и храсти. Природни зони на Земята
 • 51
  Животински свят. Твърдолистни и вечнозелени гори и храсти. Природни зони на Земята
 • 52
  Степи и лесостепи. Природни особености и растителен свят. Природни зони на Земята
 • 53
  Животински свят. Степи и лесостепи. Природни зони на Земята
 • 54
  Широколистни и смесени гори. Природни особености и растителен свят. Природни зони на Земята
 • 55
  Животински свят в широколистните и смесените гори. Природни зони на Земята
 • 56
  Природно-ресурсен потенциал
 • 57
  Гориво-енергийни ресурси
 • 58
  Минерални ресурси
 • 59
  Възобновяеми ресурси
 • 60
  Природни рискове от ендогенни процеси
 • 61
  Природни рискове от екзогенни процеси

Втори раздел

География на обществото

 • 62
  Брой, гъстота и движение на населението
 • 63
  Естествено движение на населението
 • 64
  Механично движение на населението
 • 65
  Демографски проблем и демографска политика
 • 66
  Структури на населението. Расова, полова, възрастова, етническа
 • 67
  Eзикова, религиозна, по местоживеене, заетост. Структури на населението
 • 68
  География на селищата по света
 • 69
  Класификация на селищата
 • 70
  Урбанизация. Същност и история на урбанизацията
 • 71
  Политическа география. Геополитика и геостратегия
 • 72
  Типове урбанизация. Урбанизация
 • 73
  Държава. Същност и функции на държавата
 • 74
  Държавни органи и видове географско положение. Държава
 • 75
  Съвременна политическа карта на света
 • 76
  Глобализация
 • 77
  Стопанство
 • 78
  Класифициране на страните според географското им положение
 • 79
  Световно стопанство. Същност и развитие
 • 80
  Отраслова и териториална структура на стопанството. Стопанство
 • 81
  Фактори, сектори и показатели на световното стопанство
 • 82
  Национално и световно стопанство
 • 83
  Класифициране на страните по политически признаци
 • 84
  Първичен сектор на стопанството. Земеделие. Част 1
 • 85
  Класифициране на страните по икономически признаци и политически модел
 • 86
  География на растениевъдството в света. Същност. Зърнопроизводство
 • 87
  Технически култури, зеленчукопроизводство, лозарство, овощарство. География на растениевъдството в света
 • 88
  География на животновъдството, лова и риболова
 • 89
  Развитие на земеделието
 • 90
  Подотрасли на земеделието. Растениевъдство и животновъдство
 • 91
  Добив на полезни изкопаеми, дърводобив, лов и риболов
 • 92
  Вторичен сектор. Енергетика
 • 93
  Металургия. Вторичен сектор
 • 94
  Машиностроене. Вторичен сектор
 • 95
  Химическа промишленост. Вторичен сектор
 • 96
  Лека и хранително-вкусова промишленост. Вторичен сектор
 • 97
  Третичен сектор. Транспорт
 • 98
  Видове транспорт. Третичен сектор
 • 99
  Туризъм и търговия. Третичен сектор

Трети раздел

География на континентите и страните

 • 100
  Географски региони на света
 • 101
  Западноевропейски регион
 • 102
  Германия
 • 103
  Великобритания
 • 104
  Източноевропейски регион
 • 105
  Русия
 • 106
  Балкански страни
 • 107
  Източна Азия
 • 108
  Китай
 • 109
  Япония
 • 110
  Югоизточна и Южна Азия
 • 111
  Индия
 • 112
  Югозападна и Централна Азия
 • 113
  Саудитска Арабия и Казахстан
 • 114
  Северноамерикански регион
 • 115
  САЩ
 • 116
  Латиноамерикански регион
 • 117
  Бразилия
 • 118
  Географски региони в Африка. ЮАР
 • 119
  Австралия и Океания

10. клас

Първи раздел

Географско положение и граници на България

 • 1
  Промени в границите на България
 • 2
  Граници на България. Северна и източна граница
 • 3
  Граници на България. Южна и Западна
 • 4
  Географско положение на България

Втори раздел

Природа на България

 • 5
  Съвременен релеф на България
 • 6
  Релеф на България. Ендогенни процеси
 • 7
  Релеф на България. Екзогенни процеси - част 1
 • 8
  Релеф на България. Екзогенни процеси - част 2
 • 9
  Релеф на България. Екзогенни процеси - част 3
 • 10
  Релеф на България. Геоморфоложки области
 • 11
  Полезни изкопаеми. Изкопаеми горива
 • 12
  Полезни изкопаеми. Рудни полезни изкопаеми
 • 13
  Полезни изкопаеми. Нерудни полезни изкопаеми
 • 14
  Полезни изкопаеми. Закономерност в образуването и природноресурсен потенциал
 • 15
  Климат на България. Климатични фактори
 • 16
  Климат на България. Климатични елементи - част 1
 • 17
  Климат на България. Климатични елементи - част 2
 • 18
  Климат на България. Климатични области
 • 19
  Води на България. Фактори за формиране и разпространение
 • 20
  Води на България. Повърхностни води
 • 21
  Води на България. Подземни води и използване на водните ресурси
 • 22
  Почви на България - почвообразуващи фактори
 • 23
  Почви на България - Видове почви част 1
 • 24
  Почви на България - Видове почви част 2
 • 25
  Растителен и животински свят част 1
 • 26
  Растителен и животински свят част 2

Трети раздел

Природногеографски области в България

 • 27
  Дунавска равнина - част 1
 • 28
  Дунавска равнина - част 2
 • 29
  Дунавска равнина - част 3
 • 30
  Предбалкан - част 1
 • 31
  Предбалкан - част 2
 • 32
  Главна Старопланинска верига - част 1
 • 33
  Главна Старопланинска верига - част 2
 • 34
  Задбалкански котловини - част 1
 • 35
  Задбалкански котловини - част 2
 • 36
  Средногорие - част 1
 • 37
  Средногорие - част 2
 • 38
  Краище - част 1
 • 39
  Краище - част 2
 • 40
  Тракийско-Странджанска област. Част 1
 • 41
  Тракийско-Странджанска област. Част 2
 • 42
  Тракийско-Странджанска област - част 3
 • 43
  Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма - част 1
 • 44
  Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма - част 2
 • 45
  Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма - част 3
 • 46
  Рила - част 1
 • 47
  Рила - част 2
 • 48
  Рила - част 3
 • 49
  Пирин - част 1
 • 50
  Пирин - част 2
 • 51
  Пирин - част 3
 • 52
  Родопи - Географски особености и развитие на релефа
 • 53
  Родопи - Полезни изкопаеми, климат и води
 • 54
  Родопи - Почвена покривка, растителен и животински свят
 • 55
  Родопи - Стопанско използване и опазване на природните ресурси
 • 56
  Черно море - географско положение, граници, големина, произход и развитие и релеф на морската котловина
 • 57
  Черно море - Хидроложки особености и организмов свят
 • 58
  Българско черноморско крайбрежие - Географско положение и геоложки строеж
 • 59
  Българско черноморско крайбрежие - Полезни изкопаеми и климат
 • 60
  Българско черноморско крайбрежие - Води, растителен и животински свят
 • 61
  Българско черноморско крайбрежие - Стопанско значение и използване на природните ресурси

Четвърти раздел

Население, селища и държавно устройство на България

 • 62
  Етнокултурен облик на българския народ - населението като фактор за развитието на стопанството
 • 63
  Етнокултурен облик на българския народ - формиране на българската народност и нация, етнически взаимоотношения
 • 64
  Брой, гъстота и разпределение на населението
 • 65
  Естествено движение на населението - раждаемост
 • 66
  Естествено движение на населението - смъртност, Средната продължителност на живота и естествен прираст
 • 67
  Механично движение на населението - част 1
 • 68
  Механично движение на населението - част 2 - вътрешни миграции и съвременни демографски процеси и проблеми
 • 69
  Структура на населението – полова и възрастова структура
 • 70
  Структура на населението – трудови възможности, селищна, брачна и образователна структура
 • 71
  Структура на населението – етническа и религиозна структура
 • 72
  Селища в България – същност, фактори за възникване и развитие
 • 73
  Селища в България - Критерии за класификация на селищата. Села
 • 74
  Селища в България – Градове, урбанизация, агломерации и проблеми
 • 75
  Държавно и административно устройство на България – Основни исторически етапи, държавен глава, законодателна власт
 • 76
  Държавно и административно устройство на България – Изпълнителна власт, съдебна власт, политическо устройство и избори
 • 77
  Държавно и административно устройство на България – Административно – териториално устройство на страната

Пети раздел

Стопанство на България

 • 78
  Национално стопанство – същност, структура и особености на стопанската дейност в България
 • 79
  Национално стопанство – преструктуриране и значение. Секторна и отраслова структура на стопанството в България
 • 80
  Национално стопанство – Показатели за анализиране и оценяване на развитието на стопанството
 • 81
  Условия и фактори за развитие на българското стопанство. Природно-географски фактори
 • 82
  Условия и фактори за развитие на българското стопанство. Oбществено-икономически, научно-технически, демографски и екологични
 • 83
  Развитието на българското стопанство. Доосвобожденски и следосвобожденски период.
 • 84
  Развитие на българското стопанство от края на Втората световна война до 1989 г. и периода на прехода
 • 85
  Първичен сектор на стопанството в България. Земеделие
 • 86
  Растениевъдство в България
 • 87
  Зеленчукопроизводство, лозарство и овощарство
 • 88
  Животновъдство в България
 • 89
  Животновъдство в България. Отраслова структура
 • 90
  Вторичен сектор на националното стопанство. Енергетика.
 • 91
  Енергетика в България. Добив на енергоизточници.
 • 92
  Енергетика в България. Преработване, доставяне и потребление на електроенергията.
 • 93
  География на химическата промишленост в България.
 • 94
  География на химическата промишленост в България. История и отраслова структура.
 • 95
  География на химическата промишленост в България. Отраслова структура.
 • 96
  Лека промишленост - особености, значение и фактори за развитие
 • 97
  Лека промишленост - отраслова структура
 • 98
  Хранително-вкусова промишленост в България – особености, значение и фактори за развитие