Английски език средно ниво

Първи раздел

Граматика. Начално и средно ниво

 • 1
  Словоред на изречението в английски език. Част 1
 • 2
  Словоред на изречението в английския език. Част 2
 • 3
  Произношение и транскрипция
 • 4
  Лични местоимения и спрежение на глаголите
 • 5
  Глаголи в 3-то лице, единствено число
 • 6
  Сегашно просто време. Present Simple Tense
 • 7
  Сегашно просто време. Упражнение. Present Simple Tense
 • 8
  Сегашно продължително време. Present Continuous Tense
 • 9
  Сегашно просто vs Сегашно продължително време. Част 1
 • 10
  Сегашно просто vs Сегашно продължително време. Част 2
 • 11
  Минало просто време. Past Simple Tense
 • 12
  Неправилни глаголи. Втора форма на глагола. Irregular verbs
 • 13
  Неправилни глаголи. Irregular verbs. Упражнение
 • 14
  Минало продължително време. Past Continuous Tense
 • 15
  Минало просто vs Минало продължително време
 • 16
  Фразата Used to
 • 17
  Фразата Used to. Упражнение
 • 18
  Сегашно перфектно време. Present Perfect Tense
 • 19
  Сегашно перфектно продължително време. Present Perfect Continuous Tense
 • 20
  Сегашно перфектно vs Сегашно перфектно продължително
 • 21
  Минало перфектно време. Past Perfect Tense
 • 22
  Бъдеще просто време. Future Simple. Will и be going to
 • 23
  Future Simple Tense. Упражнение. Will vs be going to
 • 24
  Future Continuous Tense. Бъдеще продължително време
 • 25
  Future Simple vs Future Continuous. Упражнение
 • 26
  Future Perfect Tense. Бъдеще перфектно време
 • 27
  Час по часовник. The clock
 • 28
  Неправилни глаголи. Трета форма на глагола. Irregular verbs
 • 29
  Броими и неброими съществителни
 • 30
  Употреба на Any и Some
 • 31
  Употреба на Any и Some. Упражнение
 • 32
  Условни изречения. Conditional sentences
 • 33
  Условни изречения. If vs When
 • 34
  Условни изречения. Упражнениe. Част 1
 • 35
  Условни изречения. Упражнения. Част 2
 • 36
  Определителен и неопределителен член. A vs The
 • 37
  Определителен и неопределителен член. Упражнения
 • 38
  Пряка и непряка реч. Direct and indirect (reported) speech
 • 39
  Страдателен залог. Passive voice
 • 40
  Страдателен залог. Част 2. Passive voice
 • 41
  Active voice vs Passive voice. Упражнение
 • 42
  Предлози. Prepositions. on, in, at
 • 43
  Предлози. Prepositions on, in, at. Упражнение
 • 44
  Предлози. Prepositions. above vs over
 • 45
  Предлози. Prepositions. under vs below
 • 46
  Предлози. Prepositions. since и for
 • 47
  Предлози. Prepositions. since vs for. Упражнение
 • 48
  This или That. These или Those
 • 49
  This или That. These или Those. Упражнение
 • 50
  So или Such
 • 51
  Сравнителна и превъзходна степен. Comparatives & Superlatives
 • 52
  Идиоми. Idioms
 • 53
  Фразеологични глаголи. Phrasal verbs. Част 1
 • 54
  Фразеологични глаголи. Част 2. Phrasal verbs
 • 55
  Фразеологични глаголи. Част 3. Phrasal verbs
 • 56
  Can, Could, May, Might
 • 57
  Shall, Will, Should, Would
 • 58
  Must vs Have to
 • 59
  Пунктуация. Comma. Част 1
 • 60
  Comma - however, and. Пунктуация. Част 2
 • 61
  Although, In spite of, Despite
 • 62
  Фразата Have something done
 • 63
  Герундий. Gerund vs Infinitive
 • 64
  In vs Into. Предлози. Prepositions
 • 65
  Бъдеще време в миналото. Would & Be going to. Future in the Past
feedback
feedback