Български език

1. клас

Първи раздел

Звуковете и буквите в българския език

Втори раздел

Дума. Изречение. Правопис

Трети раздел

Текст и общуване

Четвърти раздел

Годишен преговор

2. клас

Първи раздел

Гласните и съгласните звукове в българския език

Втори раздел

Думата като част на речта

Трети раздел

Думата като речникова единица

Четвърти раздел

Изречението като езикова единица

Пети раздел

Текст и общуване

Шести раздел

Литературни и фолклорни текстове

Седми раздел

Читателски опит

Осми раздел

Годишен преговор

Девети раздел

Стара програма

3. клас

Първи раздел

Звуков състав на думата

Втори раздел

Строеж на думата

Трети раздел

Части на речта. Спомагателен глагол СЪМ и лични местоимения

Четвърти раздел

Думата и речниковото ѝ значение

Пети раздел

Видовете изречения по цел на изказване. Възклицателни и подбудителни

Шести раздел

Създаване на текстове

Седми раздел

Годишен преговор

Осми раздел

Стара програма

4. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Изговор и правопис на звукове и думи в българския език

Трети раздел

Словообразуване

Четвърти раздел

Думи с противоположно значение

Пети раздел

Изреченията по състав

Шести раздел

Части на речта

Седми раздел

Текст и общуване

Осми раздел

Литературни и фолклорни текстове

Девети раздел

Национално външно оценяване

Десети раздел

Годишен преговор

Единайсети раздел

Стара програма

5. клас

Първи раздел

Текстът в речевото общуване

Втори раздел

Думата в изречението и текста

Трети раздел

Изменяеми и неизменяеми части на речта

Четвърти раздел

Части на изречението

Пети раздел

Годишен преговор

6. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Текстът в научното общуване

Трети раздел

Части на речта. Местоимения

Четвърти раздел

Глагол. Причастия

Пети раздел

Глагол. Глаголни времена

Шести раздел

Неизменяеми части на речта

Седми раздел

Изречение

Осми раздел

Устни и писмени ученически текстове

Девети раздел

Годишен преговор

7. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Преговор

Трети раздел

Текстът в медийното и в естетическото общуване

Четвърти раздел

Лексикология и фонетика

Пети раздел

Морфология

Шести раздел

Синтаксис

Седми раздел

Устни и писмени ученически текстове

Осми раздел

Национално външно оценяване

8. клас

Първи раздел

Българският език

Втори раздел

Функционални стилове

Трети раздел

Думите в текста