Български език

1. клас

Първи раздел

Звуковете и буквите в българския език

Втори раздел

Дума. Изречение. Правопис

Трети раздел

Текст и общуване

2. клас

Първи раздел

Гласните и съгласните звукове в българския език

Втори раздел

Думата като част на речта

Трети раздел

Думата като речникова единица

Четвърти раздел

Изречението като езикова единица

Пети раздел

Текст и общуване

Шести раздел

Литературни и фолклорни текстове

Седми раздел

Читателски опит

Осми раздел

Стара програма

3. клас

Първи раздел

Звуков състав на думата

Втори раздел

Строеж на думата

Трети раздел

Части на речта. Спомагателен глагол СЪМ и лични местоимения

Четвърти раздел

Думата и речниковото ѝ значение

Пети раздел

Видовете изречения по цел на изказване. Възклицателни и подбудителни

Шести раздел

Създаване на текстове

Седми раздел

Годишен преговор

Осми раздел

Стара програма

4. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Изговор и правопис на звукове и думи в българския език

Трети раздел

Словообразуване

Четвърти раздел

Думи с противоположно значение

Пети раздел

Изреченията по състав

Шести раздел

Части на речта

Седми раздел

Текст и общуване

Осми раздел

Литературни и фолклорни текстове

Девети раздел

Стара програма

5. клас

Първи раздел

Текстът в речевото общуване

Втори раздел

Думата в изречението и текста

Трети раздел

Изменяеми и неизменяеми части на речта

Четвърти раздел

Части на изречението

6. клас

Първи раздел

Текстът в научното общуване

Втори раздел

Части на речта. Местоимения

Трети раздел

Глагол. Причастия

Четвърти раздел

Глагол. Глаголни времена

Пети раздел

Неизменяеми части на речта

Шести раздел

Изречение

Седми раздел

Устни и писмени ученически текстове

7. клас

Първи раздел

Преговор

Втори раздел

Текстът в медийното и в естетическото общуване

Трети раздел

Лексикология и фонетика

Четвърти раздел

Морфология

Пети раздел

Синтаксис

Шести раздел

Устни и писмени ученически текстове

Седми раздел

Национално външно оценяване

8. клас

Първи раздел

Българският език

Втори раздел

Функционални стилове

Трети раздел

Думите в текста

Четвърти раздел

Думите като части на речта

Пети раздел

Изречението и неговият състав

9. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Текст и стил

10. клас

Първи раздел

Норми на съвремения български книжовен език

Втори раздел

Правоговорна норма

Трети раздел

Правописна норма

Четвърти раздел

Граматична норма

Пети раздел

Пунктуационна норма

Шести раздел

Лексикална норма

  • 33