Български език

1. клас

Първи раздел

Звуковете и буквите в българския език

 • 1
  Първи учебен ден
 • 2
  Изречение
 • 3
  Дума. Сричка
 • 4
  Звукове и букви
 • 5
  Звуков модел на думите
 • 6
  Звук и буква А
 • 7
  Писане на буква А
 • 8
  Звук и буква Е
 • 9
  Сонорни съгласни. Л. М. Н. Р. Й
 • 10
  Писане на буква Е
 • 11
  Звук и буква М
 • 12
  Писане на буква М
 • 13
  Звук и буква Н
 • 14
  Писане на буква Н
 • 15
  Звук и буква О
 • 16
  Писане на буква О
 • 17
  Звук и буква И
 • 18
  Писане на буква И
 • 19
  Звук и буква Р
 • 20
  Писане на буква Р
 • 21
  Звук и буква Л
 • 22
  Писане на буква Л
 • 23
  Звук и буква Ъ
 • 24
  Писане на буква Ъ
 • 25
  Звук и буква У
 • 26
  Писане на буква У
 • 27
  Звук и буква Й
 • 28
  Писане на буква Й
 • 29
  Буква Я
 • 30
  Писане на буква Я
 • 31
  Звук и буква Т
 • 32
  Писане на буква Т
 • 33
  Звук и буква Д
 • 34
  Писане на буква Д
 • 35
  Звук и буква С
 • 36
  Писане на буква С
 • 37
  Звук и буква З
 • 38
  Писане на буква З
 • 39
  Звук и буква К
 • 40
  Писане на буква К
 • 41
  Звук и буква Г
 • 42
  Писане на буква Г
 • 43
  Звук и буква П
 • 44
  Писане на буква П
 • 45
  Звук и буква Б
 • 46
  Писане на буква Б
 • 47
  Звук и буква Ф
 • 48
  Писане на буква Ф
 • 49
  Звук и буква В
 • 50
  Писане на буква В
 • 51
  Звук и буква Ш
 • 52
  Писане на буква Ш
 • 53
  Звук и буква Ж
 • 54
  Писане на буква Ж
 • 55
  Звук и буква Ч
 • 56
  Писане на буква Ч
 • 57
  Звук и буква Х
 • 58
  Писане на буква Х
 • 59
  Звук и буква Ц
 • 60
  Писане на буква Ц
 • 61
  Буква Щ
 • 62
  Писане на буква Щ
 • 63
  Буква Ю
 • 64
  Писане на буква Ю
 • 65
  Буква ь. Буквосъчетание ьо
 • 66
  Писане на буква ь и буквосъчетание ьо
 • 67
  Буквосъчетание Йо, йо
 • 68
  Писане на Йо и йо
 • 69
  Дж и Дз

Втори раздел

Дума. Изречение. Правопис

 • 70
  Думи с И и Й
 • 71
  Думи с Щ, Ю и Я
 • 72
  Правопис на съгласните Т-Д, С-З, К-Г, П-Б, Ф-В, Ш-Ж
 • 73
  Четене с разбиране

Трети раздел

Текст и общуване

 • 74
  Общуване. Устно и писмено общуване
 • 75
  Изречение. Текст. Заглавие на текст
 • 76
  Съчинение по серия картини

2. клас

Първи раздел

Гласните и съгласните звукове в българския език

 • 1
  Какво научих в 1. клас. Преговор
 • 2
  Общуване. Видове общуване
 • 3
  Българската азбука. Азбучен ред
 • 4
  Ударение. Ударена и неударена сричка
 • 5
  Гласни звукове. Тесни и широки
 • 6
  Правопис на гласните звукове в думите
 • 7
  Пренасяне на части от думата на нов ред
 • 8
  Правопис на кратки думи
 • 9
  Трудните звукове и букви
 • 10
  Съгласни звукове. Звучни и беззвучни
 • 11
  Звучни съгласни пред беззвучни съгласни. Правопис
 • 12
  Правопис на звучни съгласни звукове в края на думата
 • 13
  Гласни звукове и техните букви. Обобщение
 • 14
  Съгласни звукове и техните букви. Обобщение

Втори раздел

Думата като част на речта

 • 15
  Глагол
 • 16
  Число на глагола
 • 17
  Изговор и правопис на глаголите
 • 18
  Глагол. Обобщение
 • 19
  Съществително име
 • 20
  Съществителни собствени и съществителни нарицателни имена
 • 21
  Род на съществителното име
 • 22
  Число на съществителното име
 • 23
  Умалителни съществителни имена
 • 24
  Правопис на съществителните имена
 • 25
  Прилагателно име
 • 26
  Род на прилагателното име
 • 27
  Число на прилагателното име
 • 28
  Съгласуване на прилагателно със съществително име по род и число
 • 29
  Изговор и правопис на прилагателните имена
 • 30
  Употреба на глаголи, съществителни имена, прилагателни имена
 • 31
  Части на речта. Обобщение

Трети раздел

Думата като речникова единица

 • 32
  Значение на думата
 • 33
  Мога да използвам правописен и тълковен речник

Четвърти раздел

Изречението като езикова единица

 • 34
  Словосъчетание
 • 35
  Изречение. Съобщително изречение
 • 36
  Въпросително изречение. Образуване на въпросително изречение
 • 37
  Преобразуване на съобщително във въпросително и на въпросително в съобщително изречение
 • 38
  Употреба на съобщителни и въпросителни изречения. Словоред
 • 39
  Изречение. Обобщение
 • 40
  Изречения.Четене с разбиране

Пети раздел

Текст и общуване

 • 41
  Устно общуване. Правила за речева учтивост
 • 42
  Пиша поздравителна картичка
 • 43
  Изразявам съгласие или несъгласие
 • 44
  Поставям заглавие на собствен и на чужд текст
 • 45
  Описание на предмет
 • 46
  Описание на животно
 • 47
  Описание на растение
 • 48
  Съчинявам приказка по дадено начало
 • 49
  Съчинявам приказка по аналогия
 • 50
  Съчинявам приказка по предложен герой
 • 51
  Умея да преразказвам народна приказка
 • 52
  Преразказ на разказ
 • 53
  Умея да съставям кратки съобщения

Шести раздел

Литературни и фолклорни текстове

 • 54
  Басня
 • 55
  Епизод. Литературен герой
 • 56
  Народна песен. Повторение. Изброяване

Седми раздел

Читателски опит

 • 57
  Да си направим театър
 • 58
  Заглавие на книга. Да си направим читателски дневник
 • 59
  Знам за българския език. Годишен преговор

Осми раздел

Стара програма български език 2. клас

 • 60
  Звукосъчетание и буква. Я
 • 61
  Звукосъчетание и буква. Ю
 • 62
  Звукосъчетание и буква. Щ
 • 63
  Главни и малки букви
 • 64
  Звуков и буквен анализ на думи

3. клас

Първи раздел

Звуков състав на думата

 • 1
  Какво научих във втори клас
 • 2
  Строеж на езика
 • 3
  Общуване. Преговор
 • 4
  Звукове и букви. Преговор
 • 5
  Редактиране. Видове редактиране
 • 6
  Правопис на гласни звукове в ударена и в неударена сричка
 • 7
  Изговор и правопис на гласни звукове в крайна неударена сричка на думата
 • 8
  Изговор и правопис на гласни звукове в думите. Обобщение
 • 9
  Правопис на съгласни звукове в средата на думата
 • 10
  Правопис на думи с група съгласни звукове
 • 11
  Правопис на С пред звучни съгласни в началото на думата
 • 12
  Правопис на Т пред звучни съгласни в средата на думата
 • 13
  Правопис на съгласни звукове. Обобщение

Втори раздел

Строеж на думата

 • 14
  Корен на думата
 • 15
  Представка
 • 16
  Правопис на представките
 • 17
  Сродни думи
 • 18
  Строеж на думата. Обобщение

Трети раздел

Части на речта. Спомагателен глагол СЪМ и лични местоимения

 • 19
  Лични местоимения
 • 20
  Лице на личните местоимения
 • 21
  Число на личните местоимения
 • 22
  Правопис и употреба на личните местоимения
 • 23
  Лично местоимение. Обобщение
 • 24
  Глагол. Лице и число на глагола
 • 25
  Спомагателен глагол съм. Лице и число

Четвърти раздел

Стара програма български език 3. клас

 • 26
  Съгласни звукове. Струпани съгласни
 • 27
  Правопис на съществителните имена
 • 28
  Сегашно време на глагола
 • 29
  Минало свършено време и бъдеще време на глагола
 • 30
  Правопис на прилагателните имена
 • 31
  Степенуване
 • 32
  Правопис на глаголите
 • 33
  Подбудителни и възклицателни изречения
 • 34
  Членуване на съществителни имена. Правопис и правила
 • 35
  Съществителни имена

4. клас

Първи раздел

Изречения. Видове изречения. Правопис

 • 1
  Строеж на езика
 • 2
  Редактиране на текст
 • 3
  Видове изречения по цел на изказване
 • 4
  Препинателни знаци в изречението с Луиза Григорова - Макариев
 • 5
  Запетая. Точка и запетая. Скоби. Тире. Кавички
 • 6
  Подлог. Всичко най-важно
 • 7
  Части на изречението. Подлог
 • 8
  Сказуемо. Всичко най-важно
 • 9
  Части на изречението. Сказуемо
 • 10
  Видове изречения по състав
 • 11
  Запетаи в сложното изречение
 • 12
  Изреченията при общуване

Втори раздел

Думи

 • 13
  Образуване на думите
 • 14
  Пряко и преносно значение на думите
 • 15
  Синоними и антоними
 • 16
  Синоними
 • 17
  Антоними
 • 18
  Производни думи

Трети раздел

Части на речта

 • 19
  Съществителни имена
 • 20
  Членуване на съществителни имена
 • 21
  Членуване
 • 22
  Членуване. Пълен и кратък член
 • 23
  Употреба и правопис на съществителните имена
 • 24
  Прилагателни имена
 • 25
  Членуване на прилагателни имена
 • 26
  Употреба и правопис на прилагателните имена
 • 27
  Глаголи. Образуване и правопис
 • 28
  Време на глагола
 • 29
  Минало свършено и минало несвършено време на глагола
 • 30
  Числителни имена. Всичко важно
 • 31
  Употреба и правопис на числителните имена
 • 32
  Наречия. Всичко най-важно
 • 33
  Употреба и правопис на наречията
 • 34
  Образуване на частите на речта. Обобщение

Четвърти раздел

Думата в изречението и текста

 • 35
  Сложни думи

Пети раздел

Звукове

 • 36
  Тесни и широки гласни звукове
 • 37
  Звучни и беззвучни съгласни звукове
 • 38
  Гласни звукове
 • 39
  Съгласни звукове

Шести раздел

Изречението в текста. Видове изречения

 • 40
  Видове изречения. Прости и сложни изречения. Пунктуация

Седми раздел

Създаване на текст

 • 41
  Устно общуване. Диалог
 • 42
  Съставяне план на текст
 • 43
  Как се пише преразказ
 • 44
  Подробен преразказ
 • 45
  Преразказ на мит
 • 46
  Сбит (кратък) преразказ
 • 47
  Сбит преразказ на откъс от книга
 • 48
  Преразказ на откъс от енциклопедия
 • 49
  Описание на литературен герой
 • 50
  Съчинение по серия картини
 • 51
  Съчинение по опорни думи и изрази
 • 52
  Съчинение по преживяване
 • 53
  Съчинение по дадено начало
 • 54
  Съчинение по даден край
 • 55
  Отговор на въпрос към художествен текст
 • 56
  Съчинение на приказка по пословица
 • 57
  Съчинение на приказка по подобие на друга

5. клас

Първи раздел

Текстът в речевото общуване

 • 1
  Строеж на езика
 • 2
  Елементи на ситуацията на общуване
 • 3
  Официално и неофициално общуване
 • 4
  Строеж на текста
 • 5
  Текст повествование, текст описание и текст разсъждение

Втори раздел

Думата в изречението и текста

 • 6
  Значение на думата
 • 7
  Омоними, синоними, антоними
 • 8
  Морфеми
 • 9
  Всичко важно за морфемния анализ
 • 10
  Морфемен анализ. Вариант 1
 • 11
  Морфемен анализ. Вариант 2
 • 12
  Морфемен анализ. Вариант 3
 • 13
  Звукови промени

Трети раздел

Изменяеми и неизменяеми части на речта

 • 14
  Изменяеми части на речта
 • 15
  Морфологичен анализ
 • 16
  Лични местоимения
 • 17
  Притежателни местоимения
 • 18
  Възвратно лично и възвратно притежателно местоимение
 • 19
  Глагол. Основна форма и спрежение
 • 20
  Минало свършено и минало несвършено време
 • 21
  Минали деятелни причастия
 • 22
  Неизменяеми части на речта. Наречие и предлог

Четвърти раздел

Части на изречението

 • 23
  Главни части в изречението
 • 24
  Допълнение
 • 25
  Обстоятелствено пояснение
 • 26
  Определение
 • 27
  Синтактичен разбор
 • 28
  Диалог. Представяне и самопредставяне
 • 29
  Отговор на житейски въпрос
 • 30
  План на текста
 • 31
  Съчинение по преживяно
 • 32
  Текстът в общуването. Обобщение

Пети раздел

Стара програма български език 5. клас

 • 33
  Пароними
 • 34
  Видове изречения. Прости и сложни изречения. Пунктуация
 • 35
  Сложни думи
 • 36
  Кратки и разширени изречения
 • 37
  Просто сказуемо и съставно сказуемо
 • 38
  Приложение
 • 39
  Сегашно време. Бъдеще време
 • 40
  Неизменяеми части на речта. Наречие

6. клас

Първи раздел

Текстът в научното общуване

 • 1
  Текстът в научнoто общуване
 • 2
  Структура на научния текст. Видове
 • 3
  Урочна статия. Извличане и обработване на информация от урочна статия

Втори раздел

Части на речта. Местоимения

 • 4
  Части на речта. Местоимение
 • 5
  Показателни местоимения
 • 6
  Въпросителни местоимения
 • 7
  Относителни местоимения
 • 8
  Отрицателни и обобщителни местоимения
 • 9
  Неопределителни местоимения
 • 10
  Променливо Я

Трети раздел

Глагол. Причастия

 • 11
  Сегашно деятелно причастие
 • 12
  Минало страдателно причастие
 • 13
  Деепричастие

Четвърти раздел

Глагол. Глаголни времена

 • 14
  Глагол. Минало неопределено време
 • 15
  Минало предварително време
 • 16
  Бъдеще време в миналото

Пети раздел

Неизменяеми части на речта

 • 17
  Части на речта. Съюз
 • 18
  Части на речта. Частица
 • 19
  Части на речта. Междуметие

Шести раздел

Изречение

 • 20
  Сложно изречение. Съчинителни и подчинителни връзки
 • 21
  Видове сложни изречения
 • 22
  Сложно съчинено изречение
 • 23
  Еднородни части

Седми раздел

Стара програма български език 6. клас

 • 24
  Обособени части
 • 25
  Видове прости изречения по състав
 • 26
  Вметнати думи и изрази
 • 27
  Залог
 • 28
  Правила при употребата на причастията

7. клас

Първи раздел

Преговор

 • 1
  Сложно съчинено изречение. Видове
 • 2
  Пунктуация на съчинителни съюзи в просто и сложно изречение

Втори раздел

Национално външно оценяване

 • 3
  Трансформиране на пряка реч в непряка
 • 4
  Попълване на таблица

Трети раздел

Стара програма български език 7. клас

 • 5
  Сложно изречение. Видове
 • 6
  Сложно съставно изречение
 • 7
  Подчинено подложно и подчинено допълнително
 • 8
  Подчинено определително и подчинено обстоятелствено
 • 9
  Запетаи около подчинените изречения
 • 10
  Без отваряща запетая
 • 11
  Още нещо за запетаята
 • 12
  Наклонение на глагола
 • 13
  Условно наклонение и повелително наклонение
 • 14
  Вид на глагола
 • 15
  Граматични грешки
 • 16
  Фразеологизми
 • 17
  Езикова система
 • 18
  Лексикална съчетаемост
 • 19
  Художествен текст
 • 20
  Някои правописни грешки
 • 21
  Биографии на автори

8. клас

Първи раздел

Българският език

 • 1
  Език, текст, общуване. Книжовен език
 • 2
  Книжовен език

Втори раздел

Функционални стилове

 • 3
  Комуникативният акт и текстът
 • 4
  Съдържанието на текста и езиковото му изразяване
 • 5
  Функционални стилове на българския книжовен език
 • 6
  Разговорен стил
 • 7
  Култура на общуването
 • 8
  Художествен стил

Трети раздел

Думите в текста

 • 9
  Лексикални особености на думата в текста
 • 10
  Лексикална съчетаемост на думите
 • 11
  Фразеологично словосъчетание

Четвърти раздел

Думите като части на речта

 • 12
  Речев етикет в електронното общуване
 • 13
  Части на речта. Глагол. Урок за преговор
 • 14
  Залог на глагола
 • 15
  Вид и време на глагола

Пети раздел

Изречението и неговият състав

 • 16
  Сложно изречение. Сложно съставно изречение
 • 17
  Граници на подчиненото изречение
 • 18
  Сложно съставно с подчинено определително изречение
 • 19
  Сложно съставно с подчинено допълнително изречение
 • 20
  Сложно съставно с подчинено подложно изречение
 • 21
  Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение
 • 22
  Публично изказване
 • 23
  Есе
 • 24
  Електронно писмо

10. клас

Първи раздел

Функционални стилове

 • 1
  Сфера на научното общуване

Втори раздел

ДЗИ. Граматична норма

 • 2
  Употреба на бройна форма
 • 3
  Употреба на определителен член
 • 4
  Употреба на местоимения и на формите за учтивост
 • 5
  Употреба на глаголи и деепричастия

11. клас

Първи раздел

Държавен зрелостен изпит

 • 1
  Представки и наставки в българския език
 • 2
  Редукция. Непостоянно Ъ. Подвижно Ъ
 • 3
  Ятов преглас
 • 4
  Вмятане и изпадане на Й. Правопис на гласни след Ж, Ч, Ш, Й
 • 5
  Уподобяване на съгласни. Краесловно обеззвучаване
 • 6
  Удвояване на съгласни
 • 7
  Слято изписване на сложни съществителни имена
 • 8
  Слято изписване на сложни прилагателни имена
 • 9
  Полуслято изписване на наречия. Сложни съюзи
 • 10
  Полуслято изписване на съществителни имена
feedback
feedback