Български език за българи в чужбина

1. клас

Първи раздел

Писане и четене

 • 1
  История на българската азбука
 • 2
  Българската азбука. Всички букви
 • 3
  Гласни звукове и техните букви. А, ъ, о, у, е, и
 • 4
  Гласни звукове и техните букви. Как да не допускаме грешки
 • 5
  Съгласни звукове. Част 1. Звучни и беззвучни съгласни
 • 6
  Съгласни звукове. Част 2. Звучни и беззвучни съгласни
 • 7
  Сонорни съгласни. Л, м, р, н, й
 • 8
  "И" или "Й"
 • 9
  Звук и буквосъчетание дж и звук и буквосъчетание дз
 • 10
  Буквосъчетание ьо и буквосъчетание йо
 • 11
  Трудни звукове и букви
 • 12
  Различавам думи
 • 13
  Пренасяне на част от думата на нов ред
 • 14
  Строеж на езика. Звукове, думи, изречения, текст.
 • 15
  Различавам изреченията в текст
 • 16
  Съобщителни и въпросителни изречения
 • 17
  Пиша имена на хора и животни
 • 18
  Видове общуване. Говоря вежливо
 • 19
  Рожден ден, питам, отговарям, поздравявам

2. клас

Първи раздел

Звукове и букви

 • 1
  Звукове и букви в българския език
 • 2
  Гласни звукове. А, ъ, о, у, е, и. Ударение
 • 3
  Правопис на гласните звукове
 • 4
  Звучни съгласни звукове пред беззвучни
 • 5
  Звучни съгласни звукове в края на думата
 • 6
  Правопис на съгласни звукове. Обобщение
 • 7
  Трудни звукове и букви. Част 1. Щ, ю, я
 • 8
  Трудни звукове и букви. Част 2. Йо, ьо, дж, дз

Втори раздел

Видове изречения

 • 9
  Съобщителни изречения
 • 10
  Въпросителни изречения

Трети раздел

Правописни и правоговорни норми

 • 11
  Съществително име
 • 12
  Род и число на съществителното име
 • 13
  Съществително име. Особености
 • 14
  Съществителни имена за страни и националности
 • 15
  Съществителни собствени имена
 • 16
  Умалителни съществителни имена
 • 17
  Промяна на съществителните имена по число. Част 1
 • 18
  Промяна на съществителните имена по число. Част 2
 • 19
  Синоними
 • 20
  Прилагателно име
 • 21
  Род и число на прилагателното име
 • 22
  Правопис на прилагателните имена
 • 23
  Глаголи. Число на глаголите
 • 24
  Правопис на глаголите
 • 25
  Съществителни имена, прилагателни имена, глаголи
 • 26
  Качества на човек
 • 27
  Пиша писмо
 • 28
  Думи за учтивост при общуване
 • 29
  Съобщение и покана
 • 30
  Водя разговор
 • 31
  Поздравителна картичка

Четвърти раздел

Думи в речта

 • 32
  Видове речници

3. клас

Първи раздел

Звукове и букви

 • 1
  Изговор и правопис на гласни звукове. А, ъ, о, у, е, и
 • 2
  Изговор и правопис на съгласни звукове. Звучни и беззвучни съгласни
 • 3
  Изговор и правопис на струпани съгласни звукове

Втори раздел

Видове изречения

 • 4
  Възклицателни изречения
 • 5
  Подбудителни изречения
 • 6
  Употреба на видове изречения при общуване
 • 7
  Редактиране на текст

Трети раздел

Думи в речта

 • 8
  Думи в речта. Съществително име, прилагателно име, глагол
 • 9
  Предлози в българския език. В, пред, зад, край, на, до, над, под.
 • 10
  Предлози в българския език. От, за, към, през, върху, срещу, между, с.
 • 11
  Предлози в българския език. Кога използваме с, със, в, във
 • 12
  Корен на думите. Сродни думи
 • 13
  Представки в думите. Образуване на нови думи
 • 14
  Наставки в думите. Образуване на нови думи
 • 15
  Правопис при образуване на думите
 • 16
  Членуване на съществителни имена
 • 17
  Определителен член за съществителни имена. Проверка
 • 18
  Лични местоимения
 • 19
  Лице и число на глагол

Четвърти раздел

Глаголни времена

 • 20
  Сегашно време на глагола
 • 21
  Употреба на сегашно време в текст
 • 22
  Минало свършено време на глагола
 • 23
  Употреба на минало свършено време на глагола в текст
 • 24
  Бъдеще време на глагола
 • 25
  Употреба на бъдеще време в текст
 • 26
  Употреба на глаголните времена
 • 27
  Прилагателни имена. Правопис
 • 28
  Частиците за степенуване "по" и "най"

4. клас

Първи раздел

Видове изречения

 • 1
  Просто изречение
 • 2
  Сложно изречение
 • 3
  Запетаи в сложното изречение
 • 4
  Препинателни знаци в изречението

Втори раздел

Думи и тяхното значение

 • 5
  Значение на думите. Антоними
 • 6
  Строеж на думите. Производни и непроизводни думи
 • 7
  Сложни думи
 • 8
  Еднозначни и многозначни думи
 • 9
  Пряко и преносно значение на думите
 • 10
  Подлог
 • 11
  Членуване на подлог
 • 12
  Сказуемо
 • 13
  Съгласуване на подлог и сказуемо

Трети раздел

Пиша правилно

 • 14
  Членуване на прилагателни имена. Част 1
 • 15
  Членуване на прилагателни имена. Част 2
 • 16
  Числителни имена. Част 1. Числителни бройни
 • 17
  Числителни имена. Част 2. Числителни редни
 • 18
  Членуване на числителни имена
 • 19
  Употреба и правопис на числителни имена
 • 20
  Бройна форма за множествено число
 • 21
  Наречия. Част 1
 • 22
  Наречия. Част 2. Степенуване
 • 23
  Употреба и правопис на наречия
 • 24
  Глаголи. Образуване и правопис. Част 1. Лице, число и време
 • 25
  Глаголи. Образуване и правопис. Част 2. Лице, число и време
 • 26
  Време на глагола. Преговор
 • 27
  Минало свършено и минало несвършено време на глагола
 • 28
  Употреба на глаголните времена
feedback
feedback