new-logo

Тест: Закономерности в термохимията. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи твърденията, които се отнасят за следствието от закона на Хес.
2
Законът на Ловоазие-Лаплас гласи: "Топлината на образуване е равна по абсолютна стойност и противоположна по знак на топлината на разлагане."
3
Топлинният ефект на една реакция е равен на:
4
Посочи правилния израз за изчисляване на топлинния ефект на реакцията NH3 + HCl --> NH4Cl + Q.
5
Топлината на образуване на хлороводорода (HCl) e 91,8 kJ/mol.
 • Колко е топлината на разлагане на хлороводорода (HCl)?
6
За да се изчисли топлинният ефект на една химична реакция, са необходими данни за:
7
Дадена е реакцията 4FeS2+11O2--> 2Fe2O3+8SO2+Q. Израза за пресмятане на топлинният ефект на реакцията е:
 • Q=\left [ 4Q(FeS2)+11Q(O2)\right ]-\left [ 2Q(Fe2O3)+8Q(SO2) \right ]
8
Топлината на образуване на простите вещества:
9
Подреди последователно изразите, които водят до правилното изчисление на топлинната на образуване на Fe2O3, ако знаеш:
 • Fe2O3 + 3C--> 2Fe + 3CO-490,6kJ
 • \large Qразлагане(CO)= -110,5kJ/mol
10
Дадено е термохимичното равенство:
 • N2(g)+O2(g)--> 2NO(g) -180,8kJ
 • Топлината на образуване на азотния оксид е:
11
За процеса Fe2O3 +2Al= Al2O3 + 2Fe са известни топлините на образуване на Fe2O3=+821kJ/mol и на Al2O3= + 1688kJ/mol.
 • Топлинният ефект на процеса е:
12
Дадено е термохимичното равенство: 2H2(g)+O2(g)= 2H2O(l)+568kJ
 • Топлината на разлагане на водата е:
13
Свържи твърденията, като анализираш реакцията и свързаните с нея величини:
 • 2CO + O2--> 2CO2+Q
 • топлина на образуване на въглеродния оксид, равна на 110kJ/mol
 • топлина на образуване на въглеродния диоксид, равна на 393,5kJ/mol.
14
Пресметни топлинния ефект на реакцията 4NH3+5O2--> 4NO+6H2O+Q, ако са дадени топлините на образуване на: амоняк е +46,2 kJ/mol, на азотен оксид е – 90,4 kJ/mol, а на водата е +242,5 kJ/mol.
 • Запиши само числото на крайния резултат като използваш арабски цифри. Не използвай мерна единица.
15
Метанът гори по уравнението: CH4+2O2--> CO2+2H2O +Q
 • Топлината на изгаряне на метана е 890 kJ/mol.
 • Пресметни топлината на образуване на метана, ако топлината на образуване на водата е 285,5 kJ/mol, а на въглеродния диоксид е 393,8 kJ/mol.
 • Запиши само числото на крайния резултат, като използваш арабски цифри. Не използвай мерна единица.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Закономерности в термохимията. Задачи", с помощта на който ще упражниш уменията си да решаваш изчислителни задачи в областта на термохимията. Задачите, с които трябва да се справяш са свързани с изчисляване на топлинните ефекти на химични реакции и пресмятане топлината на образуване на дадено съединение по даден топлинен ефект на реакцията. С тези и други въпроси и задачи ще се подготвиш успешно и за  изпитване върху темата Термохимия. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се