Човекът и природата

3. клас

Първи раздел

Преговор

 • 1
  Природата около мен
 • 2
  Човешкото здраве
 • 3
  Природни бедствия и злополуки

Втори раздел

Тела и вещества

 • 4
  Телата около нас
 • 5
  Свойства на материалите. Приложение
 • 6
  Твърди тела, течности и газове. Свойства
 • 7
  Промени на телата и веществата
 • 8
  Тест. Какво научих за телата и веществата

Трети раздел

Въздух и вода

 • 9
  Свойства на въздуха
 • 10
  Свойства на водата
 • 11
  Трите състояния на водата
 • 12
  Кръговрат на водата в природата
 • 13
  Значение на водата и въздуха за живота на планетата Земя
 • 14
  Тест. Какво научих за въздуха и водата

Четвърти раздел

Живите организми и тяхната среда

 • 15
  Живи организми
 • 16
  Групиране на живите организми
 • 17
  Основни групи животни
 • 18
  Как животните и растенията оцеляват
 • 19
  Хранителни вериги
 • 20
  Среда на живот и приспособяване на живите организми
 • 21
  Движение
 • 22
  Размножаване
 • 23
  Тест. Живи организми и среда на живот

Пети раздел

Разнообразие в животинския свят

 • 24
  Групиране на животните според вида на храната им
 • 25
  Животните във водата
 • 26
  Животните на сушата
 • 27
  Как да помогнем на животните
 • 28
  Тест. Какво научих за животните

Шести раздел

Разнообразие в растителния свят

 • 29
  Животът на растенията
 • 30
  Групиране на растенията. Растения на сушата
 • 31
  Групиране на растенията. Растения във водата
 • 32
  Растенията и тяхната среда на живот
 • 33
  Тест. Какво научих за растенията
 • 34
  Опазвам природата. Интересни факти за растения и животни

Седми раздел

Аз и моето здраве

 • 35
  Органи на човешкото тяло
 • 36
  Скелет и мускули
 • 37
  Органи на храненето
 • 38
  Зъби и грижите за тях
 • 39
  Дишане и органи, които движат кръвта в тялото
 • 40
  Мозък, сърце и бели дробове
 • 41
  Език, стомах, черва
 • 42
  Здравословно хранене. Хигиена. Помощ при злополука
 • 43
  Тест. Моето здраве
 • 44
  Моето здраве
 • 45
  Тест: Аз и моето здраве
 • 46
  Тест. Какво научих в трети клас

4. клас

Първи раздел

Тела и вещества. Движение и енергия

 • 1
  Тела и вещества
 • 2
  Свойства на веществата
 • 3
  Употреба на веществата
 • 4
  Въздух
 • 5
  Свойства на въздуха
 • 6
  Опазване на въздуха от замърсяване
 • 7
  Вода. Свойства на водата
 • 8
  Опазване на водата от замърсяване
 • 9
  Движение на телата
 • 10
  Енергия. Видове енергия. Част 1
 • 11
  Енергия. Видове енергия. Част 2
 • 12
  Тест. Тела и вещества. Движение и енергия

Втори раздел

Небесни тела

 • 13
  Слънчева система
 • 14
  Земята. Планета от Слънчевата система
 • 15
  Слънцето. Източник на светлина и топлина
 • 16
  Движение на Земята около оста й
 • 17
  Движение на Земята около Слънцето
 • 18
  Тест. Небесни тела

Трети раздел

Полезни изкопаеми и почва

 • 19
  Полезни изкопаеми
 • 20
  Горива
 • 21
  Почва
 • 22
  Замърсяване на природата от изгарянето на природни горива и опазването ѝ (Обобщение)
 • 23
  Тест. Полезни изкопаеми и почва

Четвърти раздел

Основни жизнени процеси

 • 24
  Природни явления и процеси. Преговор. Част 1
 • 25
  Природни явления и процеси (Преговор). Част 2
 • 26
  Хранене на растенията
 • 27
  Хранене на животните
 • 28
  Дишане на растенията
 • 29
  Движение на животните
 • 30
  Дразнимост и движение на растенията
 • 31
  Дишане на животните
 • 32
  Размножаване, растеж и развитие на растенията
 • 33
  Размножаване, растеж и развитие на животните
 • 34
  Тест. Основни жизнени процеси

Пети раздел

Приспособление на организмите за живот към разнообразните условия на средата

 • 35
  Животът в блатата
 • 36
  Животът в реките
 • 37
  Животът в Черно море
 • 38
  Животът в парка
 • 39
  Животът в равнините и низините
 • 40
  Животът в широколистните гори
 • 41
  Животът в иглолистните гори
 • 42
  Естествени и изкуствени съобщества
 • 43
  Приспособяване на растенията към средата, в която живеят. Обобщение
 • 44
  Приспособяване на животните към средата, в която живеят. Обобщение
 • 45
  Защитени растения и животни в България
 • 46
  Тест 5. Приспособяване на организмите за живот към разнообразните условия на средата

Шести раздел

Човекът и неговото здраве

 • 47
  Сетивни органи
 • 48
  Промени в човешкото тяло
 • 49
  Хранене на човека
 • 50
  Заразни и незаразни болести
 • 51
  Вредни за човека вещества
 • 52
  Човекът и природата. Обобщение
 • 53
  Тест. Човекът и неговото здраве

5. клас

Първи раздел

Физични явления

 • 1
  Телата в природата
 • 2
  Строеж на веществата
 • 3
  Движение на градивните частици. Дифузия
 • 4
  Измерване на обем
 • 5
  Измерване на маса
 • 6
  Температура и енергия
 • 7
  Измерване на температура
 • 8
  Температурно разширение и свиване
 • 9
  Топлопроводност
 • 10
  Конвекция
 • 11
  Изпарение и кипене. Кондензация
 • 12
  Тела и вещества. Топлинни явления. Обобщение
 • 13
  Топене и втвърдяване
 • 14
  Светлина
 • 15
  Гравитация и Космос
 • 16
  Земята и Луната
 • 17
  Планетите в Слънчевата система
 • 18
  Защо се сменят сезоните?
 • 19
  Космически изследвания
 • 20
  Звездното небе
 • 21
  Човекът и Вселената. Обобщение
 • 22
  Физични явления. Тест

Втори раздел

Вещества и техните свойства

 • 23
  Свойства на веществата
 • 24
  Смеси. Видове смеси
 • 25
  Еднородни и нееднородни смеси
 • 26
  Разделяне на нееднородни смеси
 • 27
  Разделяне на смеси. Упражнение
 • 28
  Методи за разделяне на еднородни смеси. Изпарение и кристализация
 • 29
  Методи за разделяне на еднородни смеси. Дестилация
 • 30
  Смеси. Обобщение
 • 31
  Свойства и състав на въздуха
 • 32
  Въздух. Постоянни съставни части
 • 33
  Въздух. Променливи съставни части
 • 34
  Замърсители на въздуха
 • 35
  Как да опазим въздуха чист
 • 36
  Свойства на водата
 • 37
  Водни разтвори
 • 38
  Разтворимост на веществата във вода
 • 39
  Изследване на разтворимостта на веществата във вода
 • 40
  Замърсяване на водата
 • 41
  Пречистване на водата
 • 42
  Методи за пречистване на водата
 • 43
  Приложение на веществата. Обобщение. Част 1
 • 44
  Приложение на веществата. Обобщение. Част 2
 • 45
  Тест - Вещества и техните свойства - Част 1
 • 46
  Тест - Вещества и техните свойства - Част 2

Трети раздел

Структура и жизнени процеси на организмите

 • 47
  Работа с лупа и микроскоп
 • 48
  Клетката. Основна единица на живота
 • 49
  Наблюдаване на клетки с микроскоп
 • 50
  Едноклетъчни организми
 • 51
  Многоклетъчни организми
 • 52
  Хранене при растенията
 • 53
  Хранене при животните
 • 54
  Дишане на растенията
 • 55
  Дишане при животните
 • 56
  Отделяне при организмите
 • 57
  Жизнени процеси и кръговрат на веществата в природата. Обобщение
 • 58
  Нашата храна
 • 59
  Храносмилателна система и храносмилане при човека
 • 60
  Хранене и здраве
 • 61
  Как дишаме
 • 62
  Газова обмяна
 • 63
  Дишане и здраве
 • 64
  Отделяне при човека
 • 65
  Здравни познания за отделителната система
 • 66
  Жизнени процеси при човека. Обобщение. Част 1
 • 67
  Жизнени процеси при човека. Обобщение. Част 2
 • 68
  Единство на неживата и живата природа. Обобщение
 • 69
  Човекът и природата. Обобщение
 • 70
  Годишен преговор. Тест
 • 71
  Структура и жизнени процеси на организмите. Тест

6. клас

Първи раздел

Физични явления

 • 1
  Видове движения. Всичко най-важно
 • 2
  Видове движения
 • 3
  Скорост с Александър Сано
 • 4
  Скорост
 • 5
  Как решаваме задачи за скорост, път и време на движение?
 • 6
  Скорост, път и време на движение. Решаване на задачи
 • 7
  Безопасност на движението по пътищата
 • 8
  Безопасност на движението по пътищата
 • 9
  Какво е сила? Видове сили. Всичко най-важно
 • 10
  Сили
 • 11
  Сила на тежестта
 • 12
  Сили на триене
 • 13
  Действие на силите
 • 14
  Прости механизми. Лост и макара
 • 15
  Предимства при използване на лост и макара. Лабораторно упражнение
 • 16
  Натиск и налягане
 • 17
  Налягане на газове и течности
 • 18
  Плътност. Плаване на телата
 • 19
  Плътност, маса и обем на телата. Решаване на задачи
 • 20
  Определяне на плътност. Лабораторно упражнение
 • 21
  Движение и сили. Обобщение
 • 22
  Електрични заряди и строеж на атома
 • 23
  Наелектризиране на телата
 • 24
  Електричен ток и електрическа верига
 • 25
  Проводници и изолатори
 • 26
  Преобразуване на електричната енергия
 • 27
  Свързване на електрически вериги. Лабораторно упражнение
 • 28
  Последователно и успоредно свързване на консуматори
 • 29
  Постоянни магнити
 • 30
  Електромагнити
 • 31
  Физични явления. Обобщение. Част 1
 • 32
  Физични явления. Обобщение. Част 2
 • 33
  Физични явления. Тест. Част 1
 • 34
  Тест. Физични явления. Част 2

Втори раздел

Вещества и техните свойства

 • 35
  Градивни частици на веществата
 • 36
  Химичен елемент. Прости и сложни вещества
 • 37
  Състав на веществата
 • 38
  Строеж на веществата
 • 39
  Състав и строеж на веществата. Упражнение. Част 1
 • 40
  Състав и строеж на веществата. Упражнение. Част 2
 • 41
  Физични свойства на веществата
 • 42
  Химични промени на веществата
 • 43
  Условия за протичане на химичните реакции
 • 44
  Признаци за протичане на химичните реакции
 • 45
  Химични свойства на веществата
 • 46
  Закон за запазване масата на веществата
 • 47
  Кислород. Взаимодействия с прости вещества
 • 48
  Значение и употреба на кислорода. Горене
 • 49
  Химично съединяване. Оксиди
 • 50
  Получаване на кислород. Химично разлагане
 • 51
  Получаване на кислород и изследване на неговите свойства
 • 52
  Водород. Получаване и физични свойства на водорода
 • 53
  Химични свойства на водорода
 • 54
  Видове химични реакции. Упражнение
 • 55
  Видове химични реакции. Обобщение
 • 56
  Вещества и химични реакции. Упражнение. Част 1
 • 57
  Вещества и химични реакции. Упражнение. Част 2
 • 58
  Желязо. Свойства на желязото
 • 59
  Получаване и употреба на желязото
 • 60
  Правила за работа в химичната лаборатория
 • 61
  Горене и горива
 • 62
  Течни и газообразни горива
 • 63
  Топлина при химичните реакции
 • 64
  Скорост при химичните реакции
 • 65
  Веществата в природата и в практиката
 • 66
  Химични реакции в природата и практиката
 • 67
  Опазване на околната среда. Опазване на въздуха
 • 68
  Опазване на околната среда. Опазване на водата и почвата
 • 69
  Вещества и техните свойства. Тест. Част 1
 • 70
  Вещества и техните свойства. Тест. Част 2

Трети раздел

Структура и жизнени процеси на организмите

 • 71
  Движение на веществата в растителния организъм. Проводяща система
 • 72
  Движение на веществата в животинския организъм. Кръвоносна система
 • 73
  Движение на веществата в тялото на многоклетъчния организъм
 • 74
  Дразнимост при животните. Нервна система
 • 75
  Движения при животните. Опорно-двигателна система
 • 76
  Дразнимост и движения при растенията
 • 77
  Движение на многоклетъчните организми
 • 78
  Дразнимост и движение. Обобщение
 • 79
  Дразнимост и движение. Тест. Част 1
 • 80
  Дразнимост и движение. Тест. Част 2
 • 81
  Същност и значение на размножаването. Видове размножаване
 • 82
  Размножаване на растенията
 • 83
  Размножаване на животните
 • 84
  Растеж и развитие на растенията
 • 85
  Растеж и развитие на животните
 • 86
  Структура и жизнени процеси при многоклетъчните организми ( Обобщение) - Част 1
 • 87
  Структура и жизнени процеси при многоклетъчните организми ( Обобщение) - Част 2
 • 88
  Кръвоносна система и кръвообращение на човека
 • 89
  Здравни познания и хигиена на кръвоносната система
 • 90
  Нервна система на човека
 • 91
  Здравни познания и хигиена на нервната система
 • 92
  Опорно-двигателна система на човека
 • 93
  Здравни познания и хигиена на опорно-двигателната система
 • 94
  Полова система на човека
 • 95
  Растеж и развитие на човека
 • 96
  Здравни познания и хигиена на половата система
 • 97
  Човекът - част от природата
 • 98
  Как да живеем в хармония с природата около нас
 • 99
  Структура и жизнени процеси при човека ( Обобщение ) - Част 1
 • 100
  Структура и жизнени процеси при човека ( Обобщение ) - Част 2
 • 101
  Тест - Структура и жизнени процеси при организмите
Върни се горе
feedback
feedback