Английски език начално ниво

2. клас

Първи раздел

Първи стъпки

Втори раздел

Местоимения

Трети раздел

Глаголът СЪМ

Четвърти раздел

Предлози

Пети раздел

There is, There are

Шести раздел

Have got

Седми раздел

Глаголи

Осми раздел

Полезни думи и изрази

3. клас

Първи раздел

Преговор и подготовка за входно ниво

Втори раздел

Основни знания

Трети раздел

Местоимения

Четвърти раздел

Глаголът СЪМ

Пети раздел

Предлози

Шести раздел

There is, There are

Седми раздел

Have got

Осми раздел

Модални глаголи

Девети раздел

Present Continuous – Сегашно продължително

Десети раздел

Present Simple – Сегашно просто

Единайсети раздел

Полезни

Дванайсети раздел

Въпроси

4. клас

Първи раздел

Преговор и подготовка за входно ниво

Втори раздел

Основни знания

Трети раздел

Местоимения

Четвърти раздел

Глаголът СЪМ

Пети раздел

Предлози

Шести раздел

There is, There are

Седми раздел

Have got

Осми раздел

Модални глаголи

Девети раздел

Present Continuous – Сегашно продължително

Десети раздел

Present Simple – Сегашно просто

Единайсети раздел

Past Simple – Минало просто

Дванайсети раздел

Полезни

Тринайсети раздел

The Future. Изразяване на бъдещи действия

Четиринайсети раздел

Въпросителни изречения

5. клас

Първи раздел

Транскрипция. Съществително име

Втори раздел

Местоимения. Глаголът Съм

Трети раздел

Прости изречения. Изразяване на притежание. Some, any, much, many

Четвърти раздел

Have got. Степенуване на прилагателни

Пети раздел

Present Simple. Наречия за начин

Шести раздел

Наречия за честота в Present Simple. Допълнение

Седми раздел

Модални глаголи - Can. Заповедни изречения. Предлози

Осми раздел

Present Continuous. Модални глаголи - Must

Девети раздел

Past Simple

Десети раздел

Past Continuous

Единайсети раздел

Бъдеще време с going to и will. Модални глаголи - May

6. клас

Първи раздел

Преговор. Revision

Втори раздел

Present Simple. Too and Enough. As … as

Трети раздел

Present Continuous. Present continuous for future. Suggestions

Четвърти раздел

Present Simple and Present Continuous

Пети раздел

Past Simple. Reflexive pronouns. A lot of, a few, a little

Шести раздел

Defining relative clauses. Степенуване на прилагателни. Предлози

Седми раздел

Past Continuous. Must, have to, be allowed to

Осми раздел

Past Simple and Past Continuous

Девети раздел

Used to. Dynamic and stative verbs

Десети раздел

Could. Was/were able to

Единайсети раздел

Бъдеще с going to. May, Might

Дванайсети раздел

Question tags. Should

Тринайсети раздел

Бъдеще с will. Zero article, a/an, the

7. клас

Първи раздел

Future. Present tenses. Suggestions

Втори раздел

Non-defining relative clauses. Polite questions

Трети раздел

Past tenses

Четвърти раздел

Present Perfect. Ever, never

Пети раздел

Present Perfect and Past Simple

Шести раздел

Should. Ought to

Седми раздел

Present Perfect. Just, yet, already. Must, have to, be allowed to.

Осми раздел

Gerund and infinitive

Девети раздел

Present Perfect. For, since

Десети раздел

Infinitive of purpose. If + imperative

Единайсети раздел

Present and past passive

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се