Английски език начално ниво

2. клас

Първи раздел

Първи стъпки

 • 1
  A и An. Неопределителен член
 • 2
  Изречения с This is и It's
 • 3
  What's this? Изречения и цветове
 • 4
  Множествено число -S или -ES. Числата 1-12
 • 5
  Изречения с This is, It's, These are, They're

Втори раздел

Местоимения

 • 6
  Притежателни и лични местоимения
 • 7
  Personal pronouns. Лични местоимения
 • 8
  Изразяване на притежание със 'S

Трети раздел

Глаголът СЪМ

 • 9
  Глаголът СЪМ. Am, is, are
 • 10
  Глаголът НЕ СЪМ. Am not, is not, are not
 • 11
  Глаголът СЪМ. Въпроси

Четвърти раздел

Предлози

 • 12
  Предлозите in, on, near, under, behind

Пети раздел

There is, There are

 • 13
  There is и There are. Част 1
 • 14
  There isn't и There aren't. Част 2
 • 15
  There is и There are. Въпроси. Част 3

Шести раздел

Have got

 • 16
  Have got
 • 17
  Haven't got
 • 18
  Have got. Въпроси

Седми раздел

Модални глаголи

 • 19
  Can и Can't

3. клас

Първи раздел

Преговор и подготовка за входно ниво

 • 1
  Подготовка за входно ниво. Част 1
 • 2
  Подготовка за входно ниво. Част 2

Втори раздел

Основни знания

 • 3
  A и An. Неопределителен член
 • 4
  Множествено число -S или -ES. Числата 1-12
 • 5
  Множествено число с -IES. Част 1. Числата от 13 до 99
 • 6
  Множествено число с -IES. Част 2. Думи с неправилно множествено число. Числа над 100
 • 7
  The. Определителен член
 • 8
  Изречения с This is, It's, These are, They're
 • 9
  Изречения с This, That, These, Those. Част 1
 • 10
  Изречения с This, That, These, Those. Част 2

Трети раздел

Местоимения

 • 11
  Personal pronouns. Лични местоимения
 • 12
  Притежателни местоимения
 • 13
  Изразяване на притежание с 'S
 • 14
  Притежателни местоимения. Част 2. Possessive pronouns

Четвърти раздел

Глаголът СЪМ

 • 15
  Глаголът СЪМ. Am, is, are
 • 16
  Глаголът НЕ СЪМ. Am not, is not, are not
 • 17
  Глаголът СЪМ. Въпроси

Пети раздел

Предлози

 • 18
  Предлозите in, on, near, under, behind

Шести раздел

There is, There are

 • 19
  There is и There are. Част 1
 • 20
  There isn't и There aren't. Част 2
 • 21
  There is и There are. Въпроси. Част 3

Седми раздел

Have got

 • 22
  Have got
 • 23
  Haven't got
 • 24
  Have got. Въпроси

Осми раздел

Модални глаголи

 • 25
  Can и Can't
 • 26
  Must и Mustn't

Девети раздел

Present Continuous – Сегашно продължително

 • 27
  Present Continuous. Как да си сглобим изречение
 • 28
  Present continuous. Отрицателни изречения
 • 29
  Present continuous. Въпросителни изречения
 • 30
  Present continuous. Упражнение

Десети раздел

Present Simple – Сегашно просто

 • 31
  Present simple. Как да си сглобим изречение
 • 32
  Present simple. Изречения с капани
 • 33
  Present simple. НЕизречения. Отрицателни изречения
 • 34
  Present simple. Въпросителни изречения
 • 35
  Present simple. Упражнение. Част 1
 • 36
  Present simple. Упражнение. Част 2
 • 37
  Най-важното за Сегашно просто. Present simple

Единайсети раздел

Полезни

 • 38
  Some и Any
 • 39
  The Clock. Часовникът

Дванайсети раздел

Въпроси

 • 40
  Въпроси и отговори

4. клас

Първи раздел

Преговор и подготовка за входно ниво

 • 1
  Подготовка за входно ниво - Местоимения. Глаголът СЪМ
 • 2
  Подготовка за входно ниво - Have got. There is и There are
 • 3
  Подготовка за входно ниво - Present Simple и Present Continuous

Втори раздел

Основни знания

 • 4
  A и An. Неопределителен член
 • 5
  Множествено число -S или -ES. Числата 1-12
 • 6
  Множествено число с -IES. Част 1. Числата от 13 до 99
 • 7
  Множествено число с -IES. Част 2. Думи с неправилно множествено число. Числа над 100
 • 8
  The. Определителен член
 • 9
  Изречения с This, That, These, Those. Част 1
 • 10
  Изречения с This, That, These, Those. Част 2

Трети раздел

Местоимения

 • 11
  Personal pronouns. Лични местоимения
 • 12
  Притежателни местоимения
 • 13
  Изразяване на притежание със 'S
 • 14
  Притежателни местоимения. Част 2. Possessive pronouns
 • 15
  Object pronouns. Лични местоимения в ролята на допълнение

Четвърти раздел

Глаголът СЪМ

 • 16
  Глаголът СЪМ. Am, is, are
 • 17
  Глаголът НЕ СЪМ. Am not, is not, are not
 • 18
  Глаголът СЪМ. Въпроси

Пети раздел

Предлози

 • 19
  Предлозите in, on, near, under, behind

Шести раздел

There is, There are

 • 20
  There is и There are. Част 1
 • 21
  There isn't и There aren't. Част 2
 • 22
  There is и There are. Въпроси. Част 3

Седми раздел

Have got

 • 23
  Have got
 • 24
  Haven't got
 • 25
  Have got. Въпроси

Осми раздел

Модални глаголи

 • 26
  Can и Can't
 • 27
  Must и Mustn't

Девети раздел

Present Continuous – Сегашно продължително

 • 28
  Present Continuous. Как да си сглобим изречение
 • 29
  Present continuous. Отрицателни изречения
 • 30
  Present continuous. Въпросителни изречения
 • 31
  Present continuous. Упражнение

Десети раздел

Present Simple – Сегашно просто

 • 32
  Present simple. Как да си сглобим изречение
 • 33
  Present simple. Изречения с капани
 • 34
  Present simple. НЕизречения. Отрицателни изречения
 • 35
  Present simple. Въпросителни изречения
 • 36
  Present simple. Упражнение. Част 1
 • 37
  Present simple. Упражнение. Част 2
 • 38
  Най-важното за Сегашно просто. Present simple

Единайсети раздел

Past Simple – Минало просто

 • 39
  Глаголът СЪМ в минало време - Was и Were
 • 40
  Past Simple. Минало просто с правилни глаголи
 • 41
  Past Simple. Минало просто с НЕправилни глаголи
 • 42
  Past Simple VS Present Simple. Минало просто срещу Сегашно просто

Дванайсети раздел

Полезни

 • 43
  Броими и НЕброими съществителни. Упражнения
 • 44
  Some, any, a, an. Упражнения
 • 45
  A lot of, a little, a few. How much? How many? Упражнения
 • 46
  The Clock. Часовникът

Тринайсети раздел

Will

 • 47
  Will. Изразяване на бъдещи действия

Четиринайсети раздел

Въпросителни изречения

 • 48
  Въпроси и отговори
 • 49
  Въпросителни изречения с What, Where, Why, How, Who, Which, Whose

5. клас

Първи раздел

Транскрипция. Съществително име

 • 1
  Фонетична транскрипция на английския език. English transcription
 • 2
  Съществително име. Определителен и неопределителен член. Noun. Definite and indefinite articles
 • 3
  Съществително име. Множествено число. Noun. Plural forms

Втори раздел

Местоимения. Глаголът Съм

 • 4
  Лични местоимения. Глаголът СЪМ. Упражнения. Subject pronouns. The verb To Be. Exercises
 • 5
  Притежателни местоимения. Въпросителни местоимения. Possessive adjectives and pronouns. Interrogative pronouns.

Трети раздел

Прости изречения. Изразяване на притежание. Some, any, much, many

 • 6
  Притежателна форма с 'S и OF. Possessive 'S and possessives with OF.
 • 7
  Изречения с It's, There is и There are. Предлози за място. Prepositions of place.
 • 8
  Some и Any. Much и Many.

Четвърти раздел

Have got. Степенуване на прилагателни

 • 9
  Сегашно време на глагола Have got (имам, притежавам)
 • 10
  Проект по английски с Have got
 • 11
  Степенуване на прилагателни имена. Едносрични и двусрични прилагателни. Част 1
 • 12
  Сравнение на прилагателни имена. Двусрични и многосрични прилагателни. Част 2

Пети раздел

Present Simple. Наречия за начин

 • 13
  Present Simple. Сегашно просто. Употреба. Спомагателен глагол do. Положителни изречения. Част 1
 • 14
  Present Simple. Сегашно просто. Отрицателни и въпросителни изречения. Маркери за време. Част 2
 • 15
  Present Simple. Сегашно просто. Правописни правила. Упражнения
 • 16
  The Clock. Как да кажем колко е часът на английски
 • 17
  Have to. Задължение и необходимост
 • 18
  Adverbs of manner. Comparison of adverbs. Наречия за начин. Сравнение на наречия

Шести раздел

Наречия за честота в Present Simple. Допълнение

 • 19
  Frequency adverbs in Present Simple. Наречия за честота в Сегашно просто
 • 20
  Object. Object pronouns. Допълнение. Лични местоимения в ролята на допълнение

Седми раздел

Модални глаголи - Can. Заповедни изречения. Предлози

 • 21
  Can and Can't. Модални глаголи за способност, молба и разрешение
 • 22
  Imperatives. Заповедни изречения. Повелително наклонение
 • 23
  Prepositions of movement. Предлози за движение

Осми раздел

Present Continuous. Модални глаголи - Must

 • 24
  Present Continuous. Сегашно продължително. Употреба. Словоред. Маркери за време
 • 25
  Present Continuous. Сегашно продължително. Правописни правила. Упражнения
 • 26
  Конструкцията like verb+ing
 • 27
  Must. Модален глагол за задължение и забрана

Девети раздел

Past Simple

 • 28
  Was, were. Глаголът СЪМ в минало време
 • 29
  Past Simple. Минало просто. Употреба. Словоред. Маркери за време
 • 30
  Past Simple. Минало просто. Правилни глаголи. Правописни правила. Regular verbs. Spelling rules
 • 31
  Past Simple. Минало просто. Неправилни глаголи. Irregular verbs

Десети раздел

Past Continuous

 • 32
  Past Continuous. Минало продължително. Част 1. Употреба. Словоред
 • 33
  Past Continuous. Минало продължително. Част 2. Правописни правила. Маркери за време
 • 34
  Past Continuous. Минало продължително. Упражнения. Exercises
 • 35
  Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Словоред. Употреба. Word order. Use
 • 36
  Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Упражнения. Exercises

Единайсети раздел

Бъдеще време с going to и will. Модални глаголи - May

 • 37
  Future with going to. Бъдеще с going to
 • 38
  Future with will. Бъдеще с will
 • 39
  May. Модален глагол за вероятност и позволение

6. клас

Първи раздел

Преговор. Revision

 • 1
  Съществително име. Определителен и неопределителен член. Noun. Definite and indefinite articles
 • 2
  Съществително име. Множествено число. Noun. Plural forms
 • 3
  Лични местоимения. Глаголът СЪМ. Упражнения. Subject pronouns. The verb To Be. Exercises
 • 4
  Притежателни местоимения. Въпросителни местоимения. Possessive adjectives and pronouns. Interrogative pronouns
 • 5
  Притежателна форма с 'S и OF. Possessive 'S and possessives with OF
 • 6
  Изречения с It's, There is и There are. Предлози за място. Prepositions of place
 • 7
  Some и Any. Much и Many
 • 8
  Сегашно време на глагола Have got (имам, притежавам)

Втори раздел

Present Simple. Too and Enough. As … as

 • 9
  Present Simple. Сегашно просто. Употреба. Спомагателен глагол do. Положителни изречения. Част 1
 • 10
  Present Simple. Сегашно просто. Отрицателни и въпросителни изречения. Маркери за време. Част 2
 • 11
  Present Simple. Сегашно просто. Правописни правила. Упражнения
 • 12
  Too and Enough. Упражнения. Exercises
 • 13
  Comparison with as ... as. Сравнение с as ... as. Упражнения. Exercises
 • 14
  Frequency adverbs in Present Simple. Наречия за честота в Сегашно просто

Трети раздел

Present Continuous. Present continuous for future. Suggestions

 • 15
  Present Continuous. Сегашно продължително. Употреба. Словоред. Маркери за време
 • 16
  Present Continuous. Сегашно продължително. Правописни правила. Упражнения
 • 17
  Present Continuous for Future. Сегашно продължително за бъдещи планове и уговорки
 • 18
  Suggestions. Предложения. Let’s, why don’t we, what about

Четвърти раздел

Present Simple and Present Continuous

 • 19
  Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Употреба. Словоред. Маркери за време
 • 20
  Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Упражнения. Exercises. Част 1
 • 21
  Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Упражнения. Exercises. Част 2

Пети раздел

Past Simple. Reflexive pronouns. A lot of, a few, a little

 • 22
  Past Simple. Минало просто. Употреба. Словоред. Маркери за време
 • 23
  Past Simple. Минало просто. Правилни глаголи. Правописни правила. Regular verbs. Spelling rules
 • 24
  Past Simple. Минало просто. Неправилни глаголи. Irregular verbs
 • 25
  Reflexive pronouns. Възвратни местоимения. Част 1
 • 26
  Reflexive pronouns. Възвратни местоимения. Част 2. Упражнения. Exercises
 • 27
  A lot of, a little, a few. Част 1
 • 28
  A lot of, a little, a few. Част 2
 • 29
  Someone, anyone, no one, everyone. Something, anything, nothing, everything. Част 1
 • 30
  Someone, anyone, no one, everyone. Something, anything, nothing, everything. Част 2. Упражнения
 • 31
  Adverbs of manner. Comparison of adverbs. Наречия за начин. Сравнение на наречия

Шести раздел

Defining relative clauses. Степенуване на прилагателни. Предлози

 • 32
  Defining relative clauses. Подчинени определителни изречения. Част 1
 • 33
  Defining relative clauses. Подчинени определителни изречения. Част 2. Exercises. Упражнения
 • 34
  Конструкцията like verb+ing
 • 35
  Степенуване на прилагателни имена. Едносрични и двусрични прилагателни. Част 1
 • 36
  Сравнение на прилагателни имена. Двусрични и многосрични прилагателни. Част 2
 • 37
  Prepositions of movement. Предлози за движение

Седми раздел

Past Continuous. Must, have to, be allowed to

 • 38
  Past Continuous. Минало продължително. Част 1. Употреба. Словоред
 • 39
  Past Continuous. Минало продължително. Част 2. Правописни правила. Маркери за време
 • 40
  Past Continuous. Минало продължително. Упражнения. Exercises
 • 41
  Must, have to и be allowed to за задължение, необходимост, позволение и забрана. Част 1
 • 42
  Must, have to и be allowed to за задължение, необходимост, позволение и забрана. Exercises. Упражнения. Част 2

Осми раздел

Past Simple and Past Continuous

 • 43
   Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Словоред. Употреба. Word order. Use
 • 44
  Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Упражнения. Exercises

Девети раздел

Used to. Dynamic and stative verbs

 • 45
  Dynamic and stative verbs. Глаголи, описващи действие или състояние
 • 46
  Used to. Част 1
 • 47
  Used to. Упражнения. Част 2

Десети раздел

Could. Was/were able to

 • 48
  Can, could, be able to. Изразяване на способност в сегашно и минало време

Единайсети раздел

Бъдеще с going to. May, Might

 • 49
  Future with going to. Бъдеще с going to
 • 50
  May. Модален глагол за вероятност и позволение

Дванайсети раздел

Question tags. Should

 • 51
  Should. Модален глагол за съвет и препоръка
 • 52
  Question tags. Въпроси с нали. Част 1
 • 53
  Question tags. Въпроси с нали. Част 2. Упражнения. Exercises

Тринайсети раздел

Бъдеще с will. Zero article, a/an, the

 • 54
  Future with will. Бъдеще с will
 • 55
  Zero article, a/an, the. Членуване на съществителни имена. Част 1
 • 56
  Zero article, a/an, the. Членуване на съществителни имена. Част 2. Упражнения

7. клас

Първи раздел

Future. Present tenses. Suggestions

 • 1
  Future with will and going to. Present Continuous and Present Simple for future. Част 1
 • 2
  Future with will and going to. Present Continuous and Present Simple for future. Част 2. Упражнения. Exercises
 • 3
  Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Употреба. Словоред. Маркери за време
 • 4
  Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Упражнения. Exercises. Част 1
 • 5
  Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Упражнения. Exercises. Част 2
 • 6
  Suggestions. Предложения. Let's, why don't we, what about

Втори раздел

Non-defining relative clauses. Polite questions

 • 7
  Non-defining relative clauses. Подчинени определителни изречения
 • 8
  Polite questions. Indirect questions. Непреки въпроси

Трети раздел

Past tenses

 • 9
  Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Словоред. Употреба. Word order. Use
 • 10
  Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Упражнения. Exercises
 • 11
  Used to. Част 1
 • 12
  Used to. Упражнения. Част 2

Четвърти раздел

Present Perfect. Ever, never

 • 13
  Present Perfect. Сегашно перфектно
 • 14
  Present Perfect. Сегашно перфектно. Past participle - трета форма на глагола
 • 15
  Present Perfect. Сегашно перфектно. Ever, never

Пети раздел

Present Perfect and Past Simple

 • 16
  Present Perfect and Past Simple. Сегашно перфектно и минало просто. Част 1
 • 17
  Present Perfect and Past Simple. Сегашно перфектно и минало просто. Част 2. Exercises. Упражнения

Шести раздел

Should. Ought to

 • 18
  Ought to. Модален глагол за съвет и препоръка

Седми раздел

Present Perfect. Just, yet, already. Must, have to, be allowed to.

 • 19
  Present Perfect. Сегашно перфектно. Just, yet, already
 • 20
  Must, have to и be allowed to за задължение, необходимост, позволение и забрана. Част 1
 • 21
  Must, have to и be allowed to за задължение, необходимост, позволение и забрана. Exercises. Упражнения. Част 2

Осми раздел

Gerund and infinitive

 • 22
  Gerund. Full infinitive and bare infinitive. Герундий. Инфинитив с to и без to

Девети раздел

Present Perfect. For, since

 • 23
  Present Perfect. Сегашно перфектно. For, since

Десети раздел

Infinitive of purpose. If + imperative

 • 24
  Infinitive of purpose. Инфинитив за цел
 • 25
  Условни изречения if + imperative

Единайсети раздел

Present and past passive

 • 26
  Present and past passive. Страдателен залог в сегашно и минало време. Част 1
 • 27
  Present and past passive. Страдателен залог в сегашно и минало време. Част 2. Exercises. Упражнения

8. клас

Първи раздел

Начално ниво

 • 1
  Как да напишем идеалното есе за изпита в осми клас - част 1
 • 2
  Как да напишем идеалното есе за изпита в осми клас - част 2
feedback
feedback