new-logo

Тест: Закон на Кулон

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се нарича тази закономерност, която описва взаимодействието между малки неподвижни наелектризирани обекти/тела?
2
Всеки зареден обект, чийто размери са много по-малки от разстоянието му до други заредени обекти, наричаме:
3
Отбележете формулата, която дефинира закона на Кулон.
4
На кои от фигурите правилно са обозначени посоките на кулоновите сили?
5
Коя е мерната единица за големина на електричен заряд?
6
Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
 • Кулоновите сили, с които си взаимодействат два положителни заряда:
 
7
Разгледайте внимателно картинката и определете знака на заряда q2?
8
Разгледайте внимателно картинката и определете посоката на  силата F1, с която заряд q2 действа на заряд q1.
9
Като имате предвид информацията от картинката определете съотношението на силите F1 към F2?
 • Указание: Съгласно с третия принцип на механиката зарядите взаимодействат с равни по големина и противоположни по посока сили.
10
Два едноименни точкови заряда във вакуум си взаимодействат със сила 1N, когато са на разстояние 2 cm един от друг.
 • Пресметнете силата на отблъскване, ако разстоянието между зарядите стане 4 cm.
 • Указание: Съгласно със закона на Кулон силата е обратнопропорционална на квадрата на разстоянието между зарядите.
11
Два точкови заряда се отблъскват със сила F = 9N, когато се намират на разстояние r = 0,1 m един от друг. Стойността на константата е  k = 9.10^9  \fracN.m^2C^2 . Пресметнете големината q1 на първия заряд, ако големината на втория е  q2 = 1.10^-6C .    
12
Два еднакви разноименни точкови заряди с големина q1=q2=2.10^-6 С се привличат от разстояние  r=6.10^-3 m. Намерете големината F на силата на привличане.
 • k=9.10^9\fracN.m^2C^2
 • Попълнете празното място като запишете едно от посочените числа: 10, 100, 1000
13
Два едноименни и равни по големина точкови заряди се отблъскват със сила 0,004 N, когато се намират на разстояние 0,003 m един от друг. Пресметнете големината на всеки от зарядите.
 • k=9.10^9\fracN.m^2C^2
 • Указание: От закона на Кулон пресметнете на колко е равно произведението  q1.q2 . След това намерете  q1=q2=.....
14
Кое от следните равенства е вярно?
 • Указание: 1 C = 1000 mC , 1 μC = 10^-6 C , 1 nC = 10^-9 C
15
Пресметнете силата  F на привличане между два точкови заряда във вакуум с големини q1=q2=1C, които се намират на разстояние r=1m един от друг.  k=9.10^9\fracN.m^2C^2
 • Сравнете силата F със силата на тежестта Gelef., действаща на слон с маса m=3000 kg.
 • Сравнете силата F със силата на тежестта Gq1, която действа на точковия заряд q1, ако масата му е mq1=1.10^-6kg
 • Указание: Силата на тежестта се намира по формула G = m.g ,  g=10 m/s^2.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Закон на Кулон“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за взаимодействието на електричните заряди, величините и закономерностите, които го описват – големина на заряда и закон на Кулон. Ще тествате знанията си за Закона на Кулон – дефиниция и област на приложение. Ще пресмятате големината на електростатичната сила и ще търсите връзката й с големините на точковите заряди и разстоянието между тях - част от този тест по физика. Ще имате възможността да демонстрирате условията, от които зависи посока на електростатичната сила. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (28)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се