logo

Тест: Класификация на химичните процеси. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Горенето на въглища може да се изрази най-общо с уравнението: C+O2--> CO2. Класифицирай реакцията според топлинния ѝ ефект.
2
Реакцията NaOH+HCl--> NaCl+H2O протича без преход на електрони.
3
Електролитната дисоциация на сярна киселина е необратим процес. Посочи вярното уравнение (сумарно) за дисоциация на киселината.
4
Когато поставиш парченце твърд натрий в разтвор на солна киселина, протича реакция. Процесът според еднородността си е:
5
Всички органични процеси са обратими.
6
Когато газ водород се запали и внесе в цилиндър, пълен с газ хлор, протича реакция. Продукт е газът хлороводород. Използвай част от дадените думи и класифицирай описания химичен процес.
  • хетерогенна, хомогенна, съединение, съединяване, разлагане, заместване
 
7
Хлорирането на метан в присъствие на разсеяна слънчева светлина протича по уравнението: CH4+Cl2\overseth\gamma -->CH3Cl+HCl. Според вида и броя на реагиращите вещества реакцията е:
8
Посочи критерия, според който реакциите се класифицират като окислително-редукционни.
9
Неутрализацията и хидролизата на соли са:
10
Свържи процесите с верните им характеристики.
11
Посочи уравнението на реакция на химично съединяване.
12
По време на мълнии във високите слоеве на атмосферата  протича реакция N2+O2\overset3000^\circC<--> 2NO -Q. Подбери вярната комбинация, характеризираща процеса.
13
Горенето на пропана от газовата смес пропан-бутан протича по уравнението: C3H8 + 5O2 --> 3CO2+4H2O. Попълни празните места, за да класифицираш реакцията.
14
Във взривната техника масово се употребява твърд калиев нитрат като окислител. Реакцията за получаване на кислород протича по уравнението 2KNO3 \oversett-->2KNO2+O2. Класифицирай реакцията по различни признаци и попълни празните места в текста.
15
Реакцията за синтез на амоняк от прости вещества има топлинен ефект, обратен на топлинния ефект на процеса хидролиза на соли. Състави изравнено уравнение за реакцията синтез на амоняк и означи топлинния ефект. Използвай само латиница и арабски цифри. При писане на уравнението не оставяй интервали. Вместо --> в уравнението използвай знака =.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш умееш ли да решаваш задачи, свързани с класификация на химичните процеси по различни критерии. Успяваш ли като видиш уравнение на химична реакция да прецениш дали това е обратима,  хетерогенна, с преход на електрони, екзотермична и некаталитична реакция? Реши теста и провери дали уменията ти са достатъчни за отлични резултати.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се