new-logo

Тест: Енергия на връзката. Решаване на задачи

Тест

Онлайн тестът „Енергия на връзката (решаване на задачи)“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Можете ли да прилагате формулата на Айнщайн? Как се пресмята масов дефект? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „От атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
E0 във формулата E0=m0.c^2   означава енергия на покой.
2
Енергията на връзката на атомното ядро се изразява с формулата:
3
Разликата между сумата от масите на изходните свободни нуклони и масата на ядрото се нарича масов дефект.
4
Масата на ядрата се измерва в:
5
Енергията на връзката се измерва в N (нютон).
6
Вярното отношение на енергията на връзката  на ядрото на даден изотоп към масовия му дефект е:
7
Нека mj е масата на ядрото на даден атом, а me - общата маса на електроните в този атом. Вярното съотношение между mj  и  me  е:
8
На какво е равен масовият дефект на ядрото 7^14\textrmN ?
9
Енергията на връзката на 3^6\textrmLi  е 30,6 MeV. Вярно ли е, че масовият дефект на ядрото е \Delta m=30,6MeV.c^2 .
10
Енергията на връзката на нуклоните в ядрото на даден изотоп е пропорционална на масовото число.
11
Откритата от Айнщайн зависимост \Delta E=\Delta m.c^2  има следната практическа стойност:
12
Колко е масата на хелиевото ядро?
 • ma (2^4\textrmHe) = 4,0026023 u
 • me = 0,0005486 u
13
Свържете всяка стойност на енергия в MeV със съответстващата ѝ стойност в J.
 • 1MeV=1,6022.10^-13J
14
Колко е енергията на връзката за деутерия 1^2\textrmH ?
 • ma(1^2\textrmH)=2,0141022u
 • me=0,0005486u
 • mn=1,0086652u
 • mp=1,0072765u
 • c^2=931,5\fracMeVu
 • При пресмятанията работете с числата, така както са дадени, без да закръгляте. Запишете на празното място крайния отговор с число, което е закръглено до втория знак след запетаята.
15
Енергията на връзката за ядрото 9^19\textrmF  е 147,8 MeV. Колко е масовият дефект?
 • c^2=931,5\fracMeVu
 • Запишете на празното място число, закръглено до втория знак след запетаята.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се