logo

Тест: Обяснение на спектъра на водорода

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При нормални условия електронът на водородния атом се намира в основното си състояние с квантово число n=1.
2
Какво ще стане с електрон, намиращ се на стабилна орбита, ако атомът получи допълнителна енергия?
3
Електронът престоява във възбудено състояние неограничено дълго време.
4
Атом преминава от възбудено състояние с енергия E2  в основно състояние с енергия E1 . Колко е енергията на фотона, който се излъчва?
5
За излъчването и поглъщането на фотони от атом при преход между две състояния е вярно:
6
На фигурата е даден електрон във водородния атом. Как се нарича състоянието на атоми, електроните в които заемат по- високото енергетично ниво?
7
Според теорията на Бор абсорбционните спектри (спектрите на поглъщане) на водородните атоми се получават при:
8
Линиите от дадена спектрална серия в спектъра на водорода отговарят на преходи:
9
Електрон от атома на водород преминава от първа на трета орбита и след това обратно на първа. Енергията на атома водород след тези процеси:
10
На коя от фигурите са представени електронни преходи, свързани само с поглъщане на светлина от водороден атом?
11
Спектралните серии на водородния атом НЕ дават информация за:
12
На схемата със стрелки са означени преходи между енергетични нива на водородния атом. При кои от тях се излъчват фотони, съответстващи на спектралната серия на Балмер?
13
Колко спектрални линии могат да се получат от атоми водород, в които електронът се намира в състояние с квантово число n = 4 ?
  • Указание: Помислете колко са възможните преходи на електрона до основно състояние.
  • Запишете на празното място с цяло число броят на възможните линии.
14
На фигурата са показани електронните преходи, съответстващи на първите три линии от спектралните серии на Лайман, Балмер и Пашен. Пресметнете енергията на фотоните за спектралните линии от всяка серия с най- голяма дължина на вълната и свържете всяко число със съответната серия.
15
При преход на електрон в атома на водород от орбита с квантово число 4 в състояние с квантово число 3  се излъчва фотон с енергия  \Delta E=4.10^-19J (зелена линия). Колко е дължината на вълната, съответстваща на тази линия?
  • h=6,63.10^-34J.s
  • c=3.10^8\fracms
  • Запишете на празното място число, закръглено до втория знак след запетаята.

Описание на теста

Онлайн тестът „Обяснение на спектъра на водорода“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кога водородният атом поглъща и при какви условия излъчва фотони? Защо атомите имат линейни спектри? Как се обясняват спектрите на излъчване и на поглъщане с модела на Бор? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „От атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се