new-logo

Тест: Вълнови свойства на частиците

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Двойствената природа на светлината се изразява в това, че светлината:
2
Наблюдаването на дифракция на електрони от кристал е първото експериментално доказателство за вълновите свойства на частиците.
3
Наблюдаването на дифракция на електрони доказва:
4
Кои частици проявяват вълнови свойства?
5
Кои учени получават първото експериментално доказателство на хипотезата на дьо Бройл?
6
Според хипотезата на Дьо Бройл електроните и другите микрочастици:
7
При какви условия се проявяват вълновите свойства на електроните, като имаш предвид опита на Дейвисън и Джермер?
8
В кристал атомите са правилно подредени и са на равно разстояние един от друг. Това разстояние е много малко и е съизмеримо само с някои дължини на вълните. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
  • Дифракционна картина може да се наблюдава при облъчване на кристал със сноп от:
9
Вълновите свойства на електроните се използват в електронните микроскопи. Те имат много по-голяма разделителна способност и увеличение от обикновените оптични микроскопи.
10
Вълнови свойства проявяват само малките частици. Вълнови свойства НЕ проявяват заобикалящите ни предмети.
11
Дължината на вълната на Дьо Бройл може да бъде изчислена чрез формулата:
12
Дължината на вълната на дьо Бройл за дадена микрочастица зависи:
13
Електрон с маса m=9,1.10^-31kg се движи в рентгенова тръба със скорост v=2,7.10^7\fracms . Колко е дължината на вълната на дьо Бройл, която му съответства?
  • Константата на Планк е h=6,63.10^-34J.s.
  • Отговора си запиши до втория знак след десетичната запетая.
14
При стрелба куршумите преминават през дулото на пистолета подобно на фотоните през процеп. Защо върху мишената не се наблюдава дифракционна картина?
  • Попълни празните места в текста, като използваш думите малка и голяма.
15
Опит, подобен на опита на Юнг, е направен с електронни вълни. Сноп от електрони преминава през два тесни процепа и върху фотоплака се регистрира интерференчна картина. При каква скорост на електроните разположението на интерференчните ивици ще бъде същото, както ако опитът се проведе със светлина с дължина на вълната \lambda =500nm?
  • маса на електрона – m=9,1.10^-31kg
  • константа на Планк – h=6,63.10^-34J.s
  • Отговора си запиши като десетична дроб до втория знак след десетичната запетая.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Каква е хипотезата на Дьо Бройл? В какво се състои опитът на Дейвисън и Джермер? Ще тестваш знанията си за вълновите свойства на частиците. Можеш ли да прилагаш формулата за дължината на вълната на Дьо Бройл? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се