Упражнение: Вълнови свойства на частиците


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Вълнови свойства на частиците“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Каква е идеята на дьо Бройл? Как се потвърждава тя? Каква е новата физична картина на света, според която не само светлината, но и всички частици имат двойствена природа? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Двойствената природа на светлината се изразява в това, че светлината:
5т. 2. Наблюдаването на кое от изброените явления е първото експериментално доказателтво за вълновите свойства на частиците?
5т. 3. Първото експериментално доказателство за вълновите свойства на частиците доказва:
5т. 4. Кои частици проявяват вълнови свойства?
5т. 5. Кои учени получават първото експериментално доказателство на хипотезата на дьо Бройл?
6т. 6. Според хипотезата на дьо Бройл електроните и другите микрочастици:
6т. 7. При какви условия се проявяват вълновите свойства на електроните?
6т. 8. Кое от слените явления НЕ е вярно?
  • Дифракционна картина може да се наблюдава при облъчване на кристал със сноп от:
6т. 9. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за фотоните.
6т. 10. Едно от свойствата на фотона е, че има маса в покой.
6т. 11. На частица с импулс p съответства вълна с дължина:
6т. 12. Дължината на вълната на дьо Бройл за дадена микрочастица зависи:
11т. 13. Електрон с маса m=9,1.10^-31kg  се движи в рентгенова тръба със скорост v=2,7.10^7\fracms . Колко е дължината на вълната на дьо Бройл, която му съответства?
  • константата на Планк е h=6,63.10^-34J.s
  • Запишете на празното място отговора с число, което е закръглено до втория знак след запетаята.
11т. 14. При стрелба куршумите преминават през дулото на пистолета подобно на фотоните през процеп. Защо върху мишената не се наблюдава дифракционна картина?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате думите малка и голяма.
11т. 15. Опит, подобен на опита на Юнг, е направен с електронни вълни. Сноп от електрони преминава през два тесни процепа и върху фотоплака се регистрира интерференчна картина. При каква скорост на електроните разположението на интерференчните ивици ще бъде същото, както ако опитът се проведе със светлина с дължина на вълната \lambda =500nm?
  • маса на електрона  m=9,1.10^-31kg
  • константа на Планк  h=6,63.10^-34J.s
  • Запишете на празното място число, което е закръглено до втория знак след запетаята.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!