Упражнение: Топлинно излъчване. Задачи - част 2


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Топлинно излъчване. Задачи - част 2“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Можете ли да прилагате закона на Стефан? От какво зависи мощността на топлинното излъчване? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя закономерност се отнася за топлинно излъчване на абсолютно черно тяло?
5т. 2. Коя формула изразява правилно закона на Стефан?
5т. 3. Коя величина се означава с буквата S в закона на Стефан?
5т. 4. Коя величина се означава с буквата Р в закона на Стефан?
5т. 5. Връзката между целзиева TC и келвинова TK температура се дава с израза  TK=TC+273 .
6т. 6. Вярно ли е, че 600 K са равни на 372^0C ?
6т. 7. Сфера излъчва като абсолютно черно тяло. Колко пъти ще се увеличи мощността на излъчването, ако абсолютната температура на сферата нарасне 3 пъти?
6т. 8. Тяло, което се разглежда като абсолютно черно тяло, има температура 800 К и мощност на излъчване P1 . При температура 1 600 К мощността на излъчване на тялото е P2 . На колко е равно отношението между двете мощности \fracP1P2 ?
6т. 9. Чрез увеличаване на тока температурата на нагрятата жичка на лампа се повишава от 900^0C до 2073^0C . Колко пъти нараства мощността на излъчването? Приемете, че жичката отговаря на условията за абсолютно черно тяло.
6т. 10. Чрез намаляване на тока, температурата на нагрятата жичка на лампа се понижава от 1727^0C  до  727^0C . Жичката се разглежда като абсолютно черно тяло.
  • Вярно ли е, че мощността на топлинното излъчване е нараснала 8 пъти?
6т. 11. При включване на електрическа крушка температурата на жичката се повишава от 20^0C до 3000^0C . Колко пъти се е повишила мощността на излъчване? Жичката се разглежда като абсолютно черно тяло.
6т. 12. Специален вид 100 ватови електрически лампи имат площ на нагреваемата жичка 3.10^-6m^2 . Каква е работната температура на този вид лампи? Жичката се разглежда като абсолютно черно тяло.
  • Константата на Стефан е  5,67.10^-8\fracWm^2.K^4 .
11т. 13. Волфрамова пластинка с размери a = 20 mm , b = 10 mm , c = 0,5 mm излъчва при температура 2 500 К. Колко е мощността на топлинното излъчване на пластинката? Пластинката се разглежда като абсолютно черно тяло.
  • Константата на Стефан е 5,67.10^-8\fracWm^2.K^4 .
  • Площта на пластинката се пресмята по формулата S=2(a.b+b.c+a.c) .
  • Попълнете празното място, като запишете число, което е закръглено до втория знак след запетаята.
 
11т. 14. Мощността на излъчване на абсолютно черно тяло се увеличава 1,1^4 пъти, когато температурата му нарасне с 50 К. Колко е началната температура на тялото?
  • Запишете на празното място отговора с цяло число.
11т. 15. Мощността на излъчване на абсолютно черно тяло нараства 3\frac1381 пъти, когато температурата му се увеличи с 200 К. Колко келвина е началната температура на тялото?
  • Запишете на празното място отговора с цяло число.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!