Упражнение: Фотоелектричен ефект. Закономерности


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Фотоелектричен ефект. Закономерности“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кои са основните закономерности на фотоефекта? От какво зависи броят на отделените фотоелектрони? Как може да се повлияе на кинетичната им енергия? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Енергията на фотона се изразява с формулата:
5т. 2. Фотоефектът представлява отделяне на електрони от тела, нагрети до висока температура.
5т. 3. Възможно ли е отделянето на фотоелектрони, ако енергията на фотона е по-малка от определена гранична стойност?
5т. 4. Останалата част от енергията на погълнатия фотон се превръща в .............. енергия на откъсналия се електрон.
  • Коя дума ще поставите на празното място в изречението?
 
5т. 5. Вярно ли е, че фотоефектът настъпва в момента на облъчването, а не след определен интервал от време?
6т. 6. При осветяване на фотоклетка с жълта светлина в него протича фототок. Ако интензитетът на жълтата светлина се намали, то:
6т. 7. При осветяване на катода на фотоклетка с монохроматична светлина се отделят фотоелектрони. Ако интензитетът на светлината се увеличи 4 пъти, броят на отделените фотоелектрони:
6т. 8. Кой от следните фактори НЕ оказва влияние на максималната кинетична енергия на фотоелектроните при фотоефект?
6т. 9. Катодът на фотоклетка се осветява с монохроматична светлина, чиито фотони имат енергия 3,1 eV. Колко е максималната кинетична енергия на фотоелектроните, ако отделителната работа на веществото, с което е покрит катодът, е 1,9 eV?
6т. 10. При фотоефект, получен с монохроматична светлина, броят на избитите фотоелектрони е пропорционален на:
6т. 11. Уравнението на Айнщайн за фотоелектричния ефект може да се представи в следния вид: h.\nu =Ae+Ek .
  • Кои са частиците, чиито енергии се представят с "h.\nu"  и  "Ek"?
  • Подредете правилно частите на изречението, за да получите вярно твърдение.
6т. 12. При осветяване на метална повърхност с монохроматична светлина се наблюдава фотоефект. За да намалим максималната кинетична енергия на отделените фотоелектрони, трябва:
11т. 13. Свържете правилно частите на изреченията, за да получите верни твърдения.
11т. 14. Червената граница на фотоефекта за алуминиев фотокатод е \lambda max=300nm.
  • а) Възможно ли е да се отделят фотоелектрони от алуминий при осветяване с видима светлина (\lambda =400\div 700nm)? Отговорете с Да или Не.
  • б) Пресметнете честотата  \nu min  на червената граница и запишете на празното място числото, което получавате. Скоростта на светлината във вакуум е c=3.10^8\fracms.
11т. 15. При облъчване на цезиев електрод с монохроматична светлина се отделят електрони с максимална кинетична енергия Ek,1=1,8eV, а при облъчване на литиев електрод със същата светлина - електрони с максимална кинетична енергия Ek,2=0,7eV .
  • Колко електронволта е отделителната работа A2 на лития, ако отделителната работа на цезия е A1=2,1eV ?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!