Упражнение: Фотоелектричен ефект. Уравнение на Айнщайн


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Фотоелектричен ефект. Уравнение на Айнщайн.“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какъв е физичният смисъл на уравнението на Айнщайн за фотоефекта? Какво означава „червена граница“? Можете ли да прилагате уравнението на Айнщайн и другите зависимости за фотоефекта? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Фотоефектът представлява отделяне на електрони от тела:
5т. 2. Енергията на фотона се определя чрез формулата:
5т. 3. Монохроматична светлина е светлина с точно определена честота и дължина на вълната.
5т. 4. Кое от изброените равенства е уравнението на Айнщайн за фотоефекта?
5т. 5. Червена граница на фотоефекта е ....................... на светлината, при която все още е възможно отделяне на фотоелектрони.
  • Кой отговор ще поставите на празното място в изречението?
6т. 6. Фотон с енергия Е има честота \nu:
6т. 7. Енергията на избитите при фотоефекта електрони зависи от:
6т. 8. Червената граница на фотоефекта за даден метал се определя:
6т. 9. Оранжева светлина е червена граница за фотоефект от метална пластина. Фотоефект НЯМА да се наблюдава при осветяване на пластината с:
6т. 10. Червената граница на фотоефекта за цезий е 680 nm. Ще се наблюдава ли фотоефект при облъчване на цезий с монохроматична светлина с дължина на вълната \lambda =800nm и \lambda =550 nm?
  • Подредете правилно частите от изречението, за да получите верен отговор.
6т. 11. Върху фотокатод, чиято отделителна работа е Ae=4,5eV, попада монохроматична светлина. Определете енергията на фотоните, които ще отделят електрони с максимална кинетична енергия Ek=1,2eV от същия катод.
6т. 12. Ако отделителната работа за цезий е Ae=1,8eV, каква е работата в джаули?
11т. 13. Колко е енергията на фотон с дължина на вълната \lambda =760nm? Стойностите на константите са:
  •  h=6,63.10^-34J.s
  • c=3.10^8\fracms
  • Попълнете празното място, като запишете число, което е закръглено до втория знак след запетаята.
11т. 14. Отделителната работа при фотоефект е Ae=4,8.10^-19J , а кинетичната енергия на отделените електрони е Ek=2.10^-19J .
  • Колко е честотата \nu на лъчението, предизвикало фотоефекта?
  • Константата на Планк е h=6,63.10^-34J.s .
  • Попълнете празното място, като запишете число, което е закръглено до втория знак след запетаята.
11т. 15. На колко е равно отношението на енергията E1 на фотон от рентгеново лъчение с дължина на вълната \lambda 1=1.10^-10m и енергията E2 на фотон видима светлина с дължина на вълната \lambda 2=0,4\mu m?
  • Пресметнете отношението  \fracE1E2  и запишете на празното място числото, което получавате.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!