logo

Тест: Светлината. Вълна или частица

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Двойствената природа на светлината се изразява в това, че светлината:
2
Светлината е поток от фотони.
3
Енергията на фотона се изразява с формулата:
4
На какво е равна скоростта c на светлината?
5
Какво означаваме с буквите \lambda и \nu?
6
Ако приемем светлината като вълна, можем ли да обясним явленията интерференция и дифракция?
7
Защо фотоните съчетават в себе си свойствата на вълни и на частици?
 • Подреди правилно частите на изречението, за да получиш верен отговор.
 
8
Като използваш формулата за енергия на фотоните (E=h.\nu ) и формулата за скорост на светлината (c=\lambda .\nu ), посочи на какво е равна дължината на вълната \lambda на фотона.
 • Указание: От формулата за скорост изрази на какво е равна дължината \lambda. А от формулата за енергия изрази честотата \nu. След това замести втората формула в първата.
9
На фигурата е показан спектърът на електромагнитните вълни и посоката, в която намалява честотата на вълните. Фотоните на кои от изброените електромагнитни лъчения имат най-малка и най-голяма енергия?
 • Подреди частите на изречението, така че да получиш вярно твърдение.
10
Фотон с енергия E1 има 2 пъти по-голяма дължина на вълната от друг фотон с енергия E2 , т.е. \lambda 1=2.\lambda 2. Кое от следните равенства изразява правилно връзката между енергиите на двата фотона?
 • Указание: Дължината на вълната \lambda и енергията E са обратнопропорционални.
11
Каква е мерната единица на константата на Планк h , като имаш предвид формулата за енергия на фотоните E=h.\nu?
12
Фотон има енергия E1=2.10^-14\, J. Колко е енергиятаE2 на друг фотон с два пъти по-малка честота, т.е. \nu 2=\frac\nu 12?
13
Колко е енергията на фотон с честота \nu =2,5.10^14Hz? Стойността на константата е h=6,63.10^-34J.s .
 • Попълни празното място в текста, като запишеш отговора с число, закръглено до втория знак след запетаята.
14
Да се пресметне енергията E на фотоните на синята светлина с дължина на вълната \lambda =480nm.
 • c=3.10^8\fracms
 • h=6,63.10^-34J.s
 • Попълни празното място, като запишеш число, което е закръглено до втория знак след запетаята.
 
15
Колко е дължината \lambda на излъчената вълна (в нанометри), ако енергията на фотона е E=3,06.10^-19J?
 • c=3.10^8\fracms
 • h=6,63.10^-34J.s
 • Запиши на празното място отговора с цяло число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата, свързана с различните теории за светлината. Какво представляват фотоните? Защо светлината има двойствена природа? Можеш ли да прилагаш формулата за енергия на фотоните? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се