Упражнение: Трансформатори (решаване на задачи)


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Трансформатори (решаване на задачи)“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за явлението електромагнитна индукция и закономерностите, които ги описват. Ще тествате знанията си за механизмите на предаване и доставяне на електроенергия до предприятията и домакинствата. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между големината на променливите ток и напрежение и конструктивните особености на трансформаторите. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое от следните твърдения е вярно?
  • Сърцевината на електромагнитите и трансформаторите се изготвя от:
5т. 2. Вярно ли е, че трансформаторът се поврежда, ако една от навивките му се свърже накъсо?
5т. 3. Вярно ли е, че по дебелината на проводниците в намотките на трансформатор, можем да познаем коя намотка има повече навивки, т.е. е за по голямото напрежение?
5т. 4. Какво ще стане, ако на входа на понижаващ трансформатор се подаде постоянно напрежение?
5т. 5. Защо при пренасяне на електроенергия по електропроводите се използва високо напрежение?
6т. 6. Първичната намотка на трансформатор има 50 навивки, а вторичната - 250 навивки. Токът във вторичната намотка е 0,2 А. Колко ампера е токът в първичната намотка?
6т. 7. Коефициентът на трансформация k=\fracN1N2 за един трансформатор е равен на 20. Какво ще бъде напрежението в намотката с N2 навивки, ако намотката с N1 навивки се свърже към източник на напрежение 100 V?
6т. 8. Коефициентът на трансформация k=\fracN1N2 за един трансформатор е равен на 20. Каква е мощността на трансформатора, ако намотката с N1 навивки се свърже към източник на напрежение 100 V и токът през намотката с N2навивки е 5 АЗагубите в трансформатора се пренебрегват.
6т. 9. Броят на навивките във вторичната намотка на трансформатор е 5 пъти по-голям от броя на навивките в първичната намотка. На входа на трансформатора се подава променливо напрежение с амплитуда 12 V. Колко волта е амплитудната стойност на изходното напрежение на трансформатора?
6т. 10. За първичната намотка на трансформатор е използван по-дебел проводник от проводника на вторичната намотка. Кой от следните изводи можем да направим?
  • Трансформаторът е:
6т. 11. Първичната намотка на трансформатор има 200 навивки. Колко са навивките на вторичната намотка, ако в нея тече 4 пъти по-силен ток, отколкото в първичната намотка?
6т. 12. Колко ще се намалят топлинните загуби в електропровод, ако същата мощност се пренася при 3 пъти по-високо напрежение?
  • /имайте предвид, че Q=I^2.R.t; I=\fracPU /
11т. 13. Броят на навивките във вторичната намотка на трансформатор е 10 пъти по-малък от броя на навивките в първичната намотка. Какво напрежение ще се получи на изхода на трансформатора, ако входът му се свърже към електрическата мрежа? Ефективното напрежение в мрежата е 220 V.
11т. 14. Токът във вторичната намотка на трансформатор е 10 пъти по-слаб от тока в първичната намотка.
  • Повишаващ или понижаващ е трансформаторът?
  • Определете броя на навивките в неговата вторична намотка, ако първичната намотка има 60 навивки.
11т. 15. Генератор произвежда ефективен ток I1=40 A при ефективно напрежение U1=500 V. След това напрежението се повишава от трансформатор до U2=5000 V и електроенергията се пренася по електропровод с общо съпротивление R=10 \Omega.
  • Колко процента от пренасяната електроенергия се губи - отделя под формата на топлина в проводника на електропровода?
  • Колко процента щяха да са загубите, ако не се използваше повишаващ трансформатор?
  • /имайте предвид, че Q=I^2.R.t; Pin =I1 .U1; Pout= I2.U2Plost=I^2.R; % загуби = \fracPlostP.100 %  /

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!