new-logo

Тест: Магнитни сили. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С кои от посочените формули се задава магнитна сила?
2
Ако разполагате само с два прави постоянни магнита, на които не знаете полюсите, то за тях можете да определите:
3
Електрон се движи перпендикулярно на посоката на хомогенно магнитно поле. Неговата траектория има формата на:
4
Четири частици преминават перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле. Коя от тях няма да изпита действие на магнитна сила?
5
Вярно ли е, че ако кръстосаме електрично и магнитно поле ще можем да селектираме (избираме) заредените частици по скорости (v=\fracEB, където Е е интензитетът на полето , а B магнитната индукция)?
6
Подковообразен постоянен магнит създава между полюсите си магнитно поле с индукция 2.10^-4T. Перпендикулярно на индукционните линии е поставен проводник с дължина 5 cm, по който  тече ток 2 А. С каква сила магнитното поле действа върху проводника?
7
Проводник с ток се поставя последователно в четири различни магнитни полета, които му действат със сили:
  1. 10^-5N
  2. 0,0001 N
  3. 3.10^-4N
  4. 10^-6N
  • Кое от полетата има най-голяма магнитна индукция?
8
Проводник с дължина 20 cm е поставен във външно магнитно поле с индукция 1,3 T, перпендикулярно на индукционните линии. През проводника тече ток 10 A. С каква сила магнитното поле действа върху проводника?
9
Определете големината на силата, която действа на електрон със заряд 1,6.10^-19C, движещ се хоризонтално, от ляво на дясно със скорост 5.10^5m/s в напречно магнитно поле (векторите на скоростта и магнитната индукция са взаимно перпендикулярни) с индукция 0,5 T.
10
В дадена точка на еднородно магнитно поле, перпендикулярно на индукционните линии, е внесен прав дълъг проводник с дължина 0,5 m, по който тече ток с големина 6A. Определете големината на магнитната индукция в тази точка, ако максималната сила, с която полето действа на проводника, е 9N.
11
Хомогенно магнитно поле действа със сила F на прав проводник, по който тече ток. С каква сила ще действа полето върху два пъти по-дълъг проводник, по който тече четири пъти по-слаб ток?
12
Хомогенно магнитно поле действа със сила F на прав проводник, по който тече ток. С каква сила ще действа полето върху два пъти по-къс проводник, по който тече пет пъти по-силен ток?
13
Определете най-голямата и най-малката стойност на силата, която действа на проводник с ток 10 A и с дължина 0,3 m, при различни положения на проводника в хомогенно поле с магнитна индукция 1,5 T.
14
По медна жица с напречно сечение S=0,5 mm^2, опъната в направление север-юг, тече ток I=0,5 A, насочен на юг. Колко е големината на магнитната индукция на най-слабото еднородно магнитно поле, което е необходимо, за да се издигне тази жица вертикално нагоре и каква е посоката на тази индукция? Плътността на медта е \rho =8,9.10^3kg/m^3.
15
Хоризонталният цилиндричен проводник със сечение S=1 mm^2, показан на картинката, виси на две тънки и неразтегливи нишки в еднородно магнитно поле с индукция B=0,1 T , насочена от вас към картинката, перпендикулярно на равнината на картинката. Определете големината и посоката на тока по проводника, при който силите T на опъване на нишките стават равни на нула. Плътността на веществото, от което е изработен проводникът, е \rho = 2,7.10^3 kg/m^3.
  • (Имайте предвид, че масата на тяло е m=\rho .V)

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9 клас „Магнитни сили (решаване на задачи)“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за взаимодействието на магнитното поле, заредените частици и електричния ток, както и за величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за вида на траекториите на движение на заредените частици в магнитното поле. Ще пресмятате големината на магнитната сила, която действа на проводник с постоянен електричен ток или на движеща се заредена частица и ще определяте посоката ѝ - като част от този тест по физика. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се