new-logo

Тест: Диелектрик в електростатично поле

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Диелектрици са:
2
Кои от посочените вещества са диелектрици?
3
Система от два равни по големина и разноименни точкови заряда, които се намират много по-близо един до друг, отколкото до други заредени обекти, наричаме:
4
Как се нарича явление, при което върху повърхността на диелектрик се получават некомпенсирани електрични заряди, когато той е поставен във външно електрично поле?
5
Вярно ли е, че в резултат на поляризацията една неполярна молекула може да се превърне в полярна?
6
Електричен дипол попада в еднородно електрично поле, както е показано на картинката. Диполът взаимодейства с полето.
  • В резултат на взаимодействието, какво крайно положение е възможно да заеме диполът?
7
Електричният дипол е:
8
Кое от изброените по-долу твърдения най-точно описва поляризацията на диелектриците?
9
Има ли разлика при поляризиране на полярен и неполярен диелектрик? Ако има разлика, в какво се изразява тя?
  • Попълнете правилно изреченията.
10
Каква е разликата между зарядите, които се индуцират по повърхността на проводник, поставен във външно електрично поле и на диелектрик, поставен във външно електрично поле?
11
Имате две триатомни молекули на водата (H2O) и на въглеродния диоксид (CO2). Коя от тези молекули е полярна и защо?
  • Попълнете липсващите думи в текста.
12
Някои вещества имат способността да се наелектризират сами, без външно въздействие. Това свойство се нарича спонтанна поляризация.
  • За кои от посочените вещества е характерно това свойство?
13
Ако разполагате с куха метална кутия и куха пластмасова кутия, в които може да се поберете в цял ръст, коя от тях ще използвате, за да се предпазите от мълния? Защо?
  • Попълнете липсващите думи в текста.
14
На картинката виждате един и същ електричен заряд, който последователно се поставя в две различни среди: вакуум и вода. 
  • Като имате предвид графичното представяне на полето определете на коя от картинките зарядът е във вакуум и на коя е във вода.   
15
Ако мислено разделим на две части поляризирания диелектрик от картинката, ще получим ли едно положително заредено парче диелектрик и едно отрицателно заредено парче от диелектрик?
  • Попълнете липсващите думи.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9 клас „Диелектрици“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за взаимодействието на електростатичното поле с диелектриците, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за графичното представяне на електростатичното поле посредством силови линии в зависимост от формата и размерите на източниците. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между конфигурацията на силовите линии и характеристиките на електростатичното поле. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се