new-logo

Тест: Електронволт. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Електронволт е:
2
Мерната единица eV се получава непосредствено от формулата:
3
Кое твърдение е вярно?
 • Когато електрон се движи под действие на електрична сила срещу посоката на силовите линии на еднородно електрично поле, неговата потенциална електрична енергия:
4
Вярно ли е, че когато положително заредена частица се движи по посока на силовите линии на еднородно електрично поле, потенциалната ѝ енергия намалява, а кинетичната ѝ енергия се увеличава?
5
Коя от стойностите на потенциалната енергия е най-малка?
6
Протон се движи в електростатично поле. В точка с потенциал \boldsymbol\varphi M=3000Vнеговата кинетична енергия е   \mathbfEkM=500eV. Колко електронволта е кинетичната енергия на протона в точка с  \boldsymbol\varphi N=1000V ?
7
Положителен йон със заряд се ускорява в електрично поле от състояние на покой в точка М с потенциал \boldsymbol\varphi M \mathbf= \mathbf400V  до точка N с потенциал \boldsymbol\varphi N = \mathbf300V . [е-елементарен електричен заряд]
 • Колко електронволта (еV) е кинетичната енергия на йона в точка N ?
8
Протон започва да се движи от точка М на еднородно електрично поле, която има потенциал \boldsymbol\varphi M = \mathbf120kV до точка N, която е с потенциал \boldsymbol\varphi N = -\mathbf60kV.
 • Каква е стойността на кинетичната енергия на протона в края на движението? /1keV=1000 eV, \mathbfEkM = \mathbf0 /
9
При преместване на електрон между две точки с потенциална разлика \Delta \varphi =2 kV електричната сила извършва работа А.
 • Определи тази работа, като имаш предвид, че A=q.\Delta \varphi =q.U.
10
В дадена точка с потенциал \boldsymbol\varphi = \mathbf20V  от електростатично поле, йон има електрична потенциална енергия \mathbfW = \mathbf200eV.
 • Колко е големината \boldsymbolq и знака на заряда на йона?
11
Електрон се движи в еднородно електростатично поле. В точка от полето с потенциал \boldsymbol\varphi M = 4kV електронът има кинетична енергия \mathbfEkM = 2keV.
 • Колко килоелектронволта [keV] е кинетичната енергия на електрона, когато преминава от точка N с потенциал \boldsymbol\varphi N = 3kV?
12
Електрон се движи по посока на силова линия на еднородно електрично поле с интензитет \dpi100 \mathbfE = 5.10^4 V/m. В точка M кинетичната енергия на електрона е \mathbfEkM = 10keV.
 • Колко е кинетичната енергия на електрона в точка N, която е на разстояние d = 0,1m от точка M?
 • Използвай, че \mathitU = \varphi M \mathit\varphi N\mathitE = U/d
13
Протон се движи по посока на силова линия на еднородно електрично поле с интензитет E=5.10^4 V/m. В точка M кинетичната енергия на електрона е EkM=10 keV.
 • Колко е кинетичната енергия на протона в точка N, която е на разстояние d=0,1 m от точка М?
14
В ускорител на заредени частици протон се ускорява от потенциална разлика  \dpi100 \mathbf2.10^7\mathbfV. Приеми, че началната кинетична енергия на протона е нула.
 • Определи крайната кинетична енергия на протона в джаули и електронволти.
15
В точка M от еднородно електрично поле с интензитет E=5.10^4 V/m попада електрон с кинетична енергия Ek= 5 keV, който се движи по посока на силовите линии на полето. В точка N електронът променя посоката си на движение.
 • Определи разстоянието d между двете точки.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Електронволт. Решаване на задачи“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за причините за движение на заредени частици в електростатичното поле, величините и закономерностите, които го описват. Ще се научиш да използваш нова мерна единица за енергията на елементарните частици - електронволт "eV". Ще изследваш връзката между интензитета и потенциалната разлика на еднородно електрично поле, като част от този тест по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се