logo

Тест: Годишен преговор. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посоката на магнитната сила, действаща на проводник с ток, се определя от правилото на дясната ръка.
2
С коя от посочените зависимости се изразява законът на Ампер?
3
Вярно ли е, че правилото на дясната ръка може да гласи следното:
 • "Поставяме дясната си ръка, така че палецът да сочи посоката на тока, а изпънатите пръсти да сочат посоката на магнитната индукция. Тогава силата е перпендикулярна на дланта и излиза напред от нея."?
4
Коя е формулата за ефективна стойност на променливия ток?
5
Как се нарича най-голямата стойност на тока и напрежението?
6
Кои от следните вълни имат най-малка дължина?
7
Честотата на вълните е обратнопропорционална на дължината.
8
Когато проводникът, по който тече ток, е поставен перпендикулярно на магнитните индукционни линии, тогава магнитната сила е максимална.
9
Амперметър за променлив ток показва I=5\: A. Колко е амплитудата на променливия ток, който тече през амперметъра?
 • Указание: \sqrt2\approx 1,4
10
Кои от следните електромагнитни вълни се използват в луминесцентните лампи?
11
Кои електромагнитни вълни имат най-малка честота и най-голяма дължина на вълната?
12
Трансформаторите са конструирани, така че мощностите в двете части на трансформатора да са приблизително равни.
13
На графиката е представена зависимостта на променливото напрежение върху резистора от времето.
 1. Определи периода и честотата на променливото напрежение.
 2. Амплитудата на напрежението.
 3. Ефективната стойност на напрежението.
 • Указание: 1\: ms=0,001\: s =1.10^-3\: s
 • При определяне на периода запиши отговора си като десетична дроб, а при определяне на ефективната стойност на напрежението запиши отговора си като десетична дроб с точност до десетите.
14
Първичната намотка на трансформатор има N1= 20 навивки.
 1. Колко е броят на навивките на вторичната намотка, ако при ефективен ток I1 =5\: A в първичната намотка ефективния ток във вторичната намотка е I2= 1\: A?
 2. Колко е напрежението на изхода на трансформатора, ако на входа е подадено напрежение U1=220\: V?
 • Запиши отговорите си като числа.
15
Проводник с дължина 5 cm, по който тече ток 8 A, се намира в еднородно магнитно поле. Максималната магнитна сила, която му действа, е 0,2 N.
 • Пресметни магнитната индукция на полето.
 • Указание: 1 m  = 100 cm. Запиши отговора си като десетична дроб.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще преговориш още важни знания от изминалата учебна година. Научи ли как се открива посоката на магнитната силата F във верига с дадени магнитна индукция и големина на тока? Знаеш ли как да използваш правилото на дясната ръка? Как се изчисляват честота и период на променлив ток? Можеш ли да определяш големината на тока в първичната намотка? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се