logo

Тест: Графични модели за решаване на екстремални задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Определи дефиниционното множество (ДМ) на функцията.
 • f(x)=\left\\beginmatrix \frac25x+3,x< 0 \\ -\frac12x+3,0\leq x< 2\\ x-1, 2\leq x< 5& & & & & & \\ -3x+19,x\geq 5& & & & & & \endmatrix\right.
2
Посочи функцията, чиято графика е представена на чертежа.
3
Посочи кой от чертежите е графика на функцията f(x)=-x^2+2x+8. Определи координатите на върха на параболата.
4
Графиката на функцията f(x)=\left\\beginmatrix x+2,-3\leq x\leq -1 ;& & & & & & & \\ x^2, -1\leq x\leq 2;& & & & & & & \\ -x+6,2\leq x\leq 7.& & & & & & & \endmatrix\right. е:
5
На чертежа е дадена част от графиката на функцията f(x)=y. Намери интервалите, в които функцията расте, и интервалите, в които функцията намалява.
6
От чертежа на графиката на функцията намери НМС и НГС на функцията за x\in [1;5] и x\in [0;3].
7
На чертежа е изобразена част от графиката на функцията f(x).
 • Намери интервалите на растеж и намаляване, както и НМС и НГС на функцията.
8
От чертежа на графиката на функцията намери НМС и НГС при x\in [-3;-0,5]; x\in [2;4]; x\in [-0,5;2,5] и x\in [1;3].
9
Точките P(-1;-4) и M(-3;0) са съответно връх на параболата и точка от графиката ѝ.
 • Намери координатите на точката, в която графиката на функцията ще пресече за втори път абцисната ос и НМС и НГС на функцията при x\in[0;1].
10
На чертежа е изобразена част от графиката на квадратна функция. Намери координатите на върха на параболата. За кои стойности на x функцията е НЕотрицателна?
11
Дадена е графика на квадратна функция за x\in [-0,6;5,6].Намери интервалите на растеж и намаляване на функцията, както и нейните НМС и НГС, при x\in [1;5].
12
Запиши във вида y=ax^2+bx+c функцията, част от графиката на която е дадена на чертежа.
 
13
От графиката на функцията, изобразена на чертежа, намери НМС и НГС при дадените стойности за x.
 • x\in (-\propto ;+\propto )
 • x\in (-0,5;2]
 • x\in [-3;0)
 • x\in [-0,5;2]
14
От графиката на функцията изобразена на чертежа намери НМС и НГС при дадените стойности за x.
 • x\in (-\propto ;+\propto )
 • x\in [-3;0,5)
 • x\in (0;4]
 • x\in (2;4)
15
От графиката на функцията, дадена на чертежа, определи най-малката и най-голямата ѝ стойност при:
 1. x\in [2;7];
 2. x\in [-1;3];
 3. x\in (2;7].

Описание на теста

Реши задачите от този супер ценен тест по математика за 12. клас за графични модели за решаване на екстремални задачи. Чрез тях ще затвърдиш знанията си за построяване на графика на функция, за определяне на дефиниционно множество на функция и определяне на най-малка и най-голяма стойност на функция, като използваш графиката ѝ. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се