logo

Тест: Точков заряд и силови линии

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Интензитетът е силовата характеристика на електричното поле.
2
Кое поле се нарича еднородно (хомогенно)?
3
По коя формула се пресмята интензитет на полето на точков заряд q ?
4
Коя картинка изобразява посоката на интензитета на положителен точков заряд?
5
Вярно ли е, че броят на силовите линии, излизащи от положителен заряд или завършващи в отрицателен заряд, е пропорционален на големината на съответния заряд?
6
Точков заряд създава електрично поле. Как ще се измени интензитетът на полето на разстояние два пъти по-голямо от заряда?
7
На картинката са показани два точкови заряда, които са разположени в пространствена близост един до друг. Зарядите създават електрично поле със следната конфигурация, както е показано на картинката.              
  • С какъв цвят са изобразени силовите линии на полето и каква е посоката им? 
8
Положителен точков заряд създава електростатично поле, чиито силови линии са представени на фигурата. В коя от точките се намира зарядът, който създава това поле?
9
Три точки – A , B и C, лежат върху силовите линии на електростатично поле, създадено от точков заряд q, както е показано на фигурата. Посочи вярното твърдение за интензитета на полето в тези точки.
10
На фигурата е показана картината на силовите линии на електростатичното поле. Сравни интензитета на полето в точки A, B, C.
11
На фигурата със стрелки е означен интензитетът \mathbfEA и \mathbfEB в две точки на електростатичното поле, създадено от точков заряд. Посочи невярното твърдение.             
  • Източникът на полето:
12
На фигурата са показани силовите линии на електростатичното поле на два точкови заряда с големини \mathbfq1 и \mathbfq2. Определи на какво е равно отношението \boldsymbol\fracq1\mathbfq2?
13
Електрично поле на положителен заряд \mathbfq1= \mathbf2.10^-7\mathbfC  и отрицателен заряд \mathbfq2= \mathbf1.10^^-7\mathbfC е представено чрез силови линии. В заряда \mathbfq2 завършват \mathbfN2= \mathbf6 линии. Колко линии \mathbfN1започват от заряда \mathbfq1?
14
Точков заряд \mathbfq= \mathbf6\boldsymbol\mu C създава електростатично поле. Да се намери интензитетът \mathbfE на полето в точка, намираща се на разстояние \mathbfr= \mathbf3m от заряда \mathbfq.
  • Указание: \mathbfk= \mathbf9.10^^9\mathbf\fracN.m^2C^^2 , \mathbf1\boldsymbol\mu \mathbfC= \mathbf1.10^-6\mathbfC
15
Електричното поле на положителен заряд \mathbfq1= \mathbf4.10^-5\mathbfC и отрицателен заряд \mathbfq2= \mathbf3.\mathbf10^-\mathbf5\mathbfC е представено чрез силови линии. От заряда \mathbfq1 започват 16 линии. Колко от тях завършват в заряда \mathbfq2 ?
  • Указание: Използвай връзката между брой линии и големина на зарядите.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 9. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата за точков заряд и силови линии. Как се намира интензитет на поле, създадено от точков заряд? Какво представяват силовите линии? Какви правила трябва да се спазват при начертаване на силовите линии? Кое поле е еднородно? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се