logo

Тест: Екстремални задачи в планиметрията. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отсечката AB има дължина 15cm и е разделена от точките M и N на три части със следните свойства:
 • MN=AM+4;
 • сборът от лицата на равностранните триъгълници със страни AM,MN,NB е възможно най-малък.
 • Намери дължината на отсечките AM,MN,NB  и сборът от лицата.
2
Измежду всички правоъгълници, вписани в полуокръжност с радиус R=6cm, намери този, който има най-голямо лице.
3
Отсечката AB има дължина 12cm и е разделена от точките      M и N на три части със следните свойства:
 • NB=AM+2;
 • сборът от лицата на кръговете с диаметри отсечките      AM,\, MN и NB е възможно най-малък.
 • Намери дължините на отсечките и сбoрa от лицата на кръговете.
4
От всички равнобедрени трапци с диагонал 8\, cm, намери дължината на височината, при която трапецът има най-голямо лице.
5
Полуокръжност с радиус r=6\, cm се допира до бедрата на равнобедрен триъгълник, като центърът ѝ лежи на основата на триъгълника.
 • Да се намери възможно най-малкото лице на триъгълника.
6
Даден е \triangle ABC с лице S=4dm^2 и страна AB=1dm. Върху AB е взета точка M. На какво разстояние от AB трябва да се прекара права \parallel AB, която пресича AC и BC съответно в точките E  D така че лицето на \bigtriangleup MDE  да е най-голямо и това лице е
7
В правоъгълен трапец с основи a=18cm, b=8cm и височина h=5cm са вписани правоъгълници, така че единият от ъглите им да съвпада с правия ъгъл при голямата основа на трапеца. От всички тези правоъгълници намери този с най-малък периметър.
8
Даден е правоъгълен триъгълник \bigtriangleup ABC(\measuredangle C=90^\circ) с хипотенуза 10\,cm. В триъгълника е вписана окръжност, която се допира до хипотенузата в точка M.
 • Ако AM=x, то да се намери за коя стойност на x лицето на триъгълника е най-голямо.
9
В равнобедрен трапец ABCD(AD=BC) са вписани правоъгълници с основа MN върху страната AB и върхове    P и Q съответно върху бедрата BC и AD.
 • Ако AB=8\, cm, CD=6\, cm и височината на трапеца е 4\, cm, намери страните на правоъгълника с най-голям периметър.
10
Даден е правоъгълник ABCD със страни AB=9\, cm и BC=8\, cm.
 • Върху страните BC и CD са взети съответно точките M и N, така че DN=CM=3\, cm.
 • Нека Q е вътрешна точка за отсечката MN, а P и T са проекции съответно върху AB и AD.
 • Намери възможно най-голямото лице на правоъгълника APQT.
11
Даден е правоъгълен трапец ABCD с основи AB=18\, cm     и CD=6\, cm, \measuredangle ABC=90^\circ и BC=8\, cm. Точката N лежи на бедрото AD, а M и Q са съответно ортогоналните ѝ проекции върху основата AB и бедрото BC.
 • Определи положението на точка N, при което лицето на правоъгълника MBQN е най-голямо. Намери това лице.
12
От всички правоъгълни триъгълници с хипотенуза 12\, cm  намери този, който има най-голям радиус (r) на вписаната окръжност. Дължината на този радиус е:
13
Даден е правоъгълникът ABCD, в койтоAB=10\, cm, BC=5\, cm. Точките P и Q лежат съответно на AB и BC, като AP=2\, cm и CQ=1\, cm.
 • От произволна точка M от отсечката PQ са спуснати перпендикуляри към AD и DC (N\in DC,F\in AD).
 • Намери дължината на DM, при която лицето на DNFM е най-голямо.
14
Периметърът на триъгълник \bigtriangleup ABC е 56\, cm. Върху страните AB и AC са взети точките M и N, така че MN\parallel BC и MN се допира до вписаната в \bigtriangleup ABC окръжност.
 • Намери дължината на страната BC, при която MN има най-голяма дължина.
15
Даден е полукръг с диаметър AB=2\, cm. В него е вписан трапец с основа AB.
 • Намери малката основа CD на вписания трапец, така че той да има най-голямо лице.

Описание на теста

Реши задачите от този супер ценен тест по математика за 12. клас върху екстремални задачи в планиметрията. Тестът ще ти помогне да затвърдиш знанията си обиколка и лице на равнинни фигури. Какво общо имат признаците за подобие на триъгълници с екстремалните задачи? Какво си спомняш за вписани и описани фигури, за намиране на най-малка и най-голяма стойност на функция? Хайде, реши задачите от теста и затвърди умението си да решаваш планиметрични задачи, като използваш основните елементарни неравенства. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се