logo

Тест: Оценяване на неизвестен дял в генерална съвкупност чрез извадка. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Определи средноаритметичната стойност на извадката: 2,4,4,6,6,8,2,8,8,6,6,2,2,8,8,2,6,6,8,6.
2
Намери дисперсията на данните от извадката.
 • xi  1  3  5  6  9
 • fi  2  7  8  5  3
3
Намери неизместената оценка на средноаритметичната на извадките от една генерална съвкупност. 1,1,1,2,2,2,2,3,3,4,4. 1,1,2,2,2,2,3,4,4,4,4,4.
4
Намери неизместената оценка на средноаритметичната на извадките от една генерална съвкупност.
 • 0,2,2,3,3,3,5,5;
 • 0,1,2,2,3,4,5,5,5;
 • 0,0,1,2,2,3,3,4,5,5.
5
За четири паралелки от ученици от 10 клас знаеш средния успех по математика и съответната дисперсия.
 • Посочи коя стойност на дисперсията НЕ дава точна представа за знанията на учениците по математика в съответната паралелка.
6
Посочи извадката, за която  \overlinex=10 и S^2= 5,2.
7
За коя от извадките статистическото разсейване е най-малко?
8
Направи извод след анализ на неизместената оценка на средноаритметичната за извадките.
 • xi  \small 2   \small 3   \small 7  \small 10        \small xi  \small 3  \small 7  \small 10      \small xi  \small 2  \small 3  \small 7   \small 10
 • \small fi  \small 1   \small 2    \small 4   \small 5        \small fi   \small 2  \small 4   \small 6       \small fi  \small 2   \small 1  \small 7   \small 2
9
Маркетингова група проучва влиянието на опаковката на стоката върху продажбата ѝ. Един продукт от дадено качество се продава в четири различни опаковки (опаковка \small A, опаковка \small B, опаковка \small C, опаковка \small D) на една и съща цена. Направено е наблюдение в три магазина (\small M1, \small M2, \small M3), в които се продава стоката.
 • Ето продажбите:
 • Опаковки  \small A    \small B    \small C    \small D
 • \small M1           \small 16    \small 10    \small 24    \small 12
 • \small M2           \small 18    \small 10    \small 20    \small 14
 • \small M3          \small 20    \small 14    \small 18    \small 10
 • Намери интервала, в който попада вероятността в магазините да е продадена стока с опаковки \small A и \small B.
10
Проверява се за дефектни изделия продукцията на един завод в три дни.
 • брой дефектни изделия    \small 0     \small 1    \small 2    \small 3    \small 4
 • Ден 1                                  \small 20   \small 2    \small 2    \small 5    \small 1
 • Ден 2                                  \small 18   \small 4    \small 2    \small 6    -
 • Ден 3                                  \small 20   \small 2    \small 6    \small 1    \small 1
 • Намери интервала на вероятността за тези три дни в продукцията на завода да има НЕ повече от две дефектни изделия.
11
Резултатите от тест по физика на \small 8. "а", \small 8. "б", \small 8. "в" са:
 • брой точки        \small 60      \small 65      \small 70      \small 75      \small 80      \small 85
 • \small 8. "а"                  \small 8        \small 4        \small 2        \small 4        \small 6        \small 2
 • \small 8. "б"                  \small 6        \small 6        \small 1        \small 4        \small 8        \small 1
 • \small 8. "в"                  \small 2        \small 6       \small 3        \small 5        \small 8        \small 2
 • Намери интервала, в който се намира вероятността на относителния дял на учениците от \small 8-те класове, получили:
 • 1) НЕ по-малко от \small 75 точки на теста;
 • 2) НЕ по-малко от \small 65 и НЕ повече от \small 75 точки.
12
За един ден в три магазина за дамски обувки са продадени:
 • №          \small 37    \small 38    \small 39    \small 40
 • М1          \small 8     \small 10     \small 8     \small 4
 • М2          \small 6     \small 10    \small 10     4
 • М3          \small 2     \small 12    \small 14     \small 2
 • Намери интервала, в който се намира относителния дял на продадените обувки с номера НЕ по-малки от \small 38 и НЕ по-големи от \small 39.
 • Намери неизместената оценка на средноаритметичната стойност.
13
За извадките:
 • И1:  \small 0,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,3,3;
 • И2:  \small 0,1,1,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3;
 • И3: \small 0,1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3;
 • намери дисперсиите и интервала, в който се намира относителният дял на елементите със значение на признака НЕ по-голямо от две.
14
Три групи ученици трябва да решат три задачи за самостоятелна работа.
 • Резултатите са:
 • брой решени задачи    \small 0    \small 1    \small 2    \small 3
 • 1. гр.                               \small 2    \small 3    \small 4    \small 5
 • 2. гр.                               \small 2    \small 3    \small 2    \small 7
 • 3. гр.                               \small 3    \small 1    \small 7    \small 3
 • Намери дисперсиите на извадките и неизместената оценка на средноаритметичната.
15
За извадките от една генерална съвкупност:
 • \small 1,2,2,2,3,3,4,4,4,4;
 • \small 1,2,3,3,3,3,3,4,4,4;
 • намери:
 • 1) дисперсиите на извадките;
 • 2) вероятността на относителния дял на елементите със значение на признака НЕ по-малко от \small 3;
 • 3) неизместената оценка за средноаритметичната величина.

Описание на теста

Реши задачите от теста по математика за 12. клас, в които ще проверяваш знанията си за оценяване на неизвестен дял в генерална съвкупност чрез извадка. Те ще ти помогнат да усъвършенстваш уменията си за намиране на средноаритметична стойност, медиана и дисперсия на извадка. Какво е неизместена оценка? Как намираш средноаритметична стойност в генерална съвкупност? И какво представлява интервалът, в който се намира вероятността на оценявания параметър? Отговори на въпросите и с еподготви отлично! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се