Упражнение: Електрично поле


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас „Електрично поле“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за електростатичното поле, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за графичното представяне на електростатичното поле посредством силови линии. Ще пресмятате големината на интензитета и ще определяте посоката му, като част от този тест по физика. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между конфигурацията на силовите линии и характеристиките на електростатичното поле. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Понятието "електростатично поле" използваме, за да обозначим определена област от пространството, която може да действа посредством електрични сили на попадналите в него електрични заряди. Вярно ли е това?
5т. 2. Как се нарича величината, която описва електростатичното поле във всяка негова точка?
5т. 3. Коя от формулите е дефиниционна за интензитета на електростатичното поле?
5т. 4. Мерната единица за интензитет на електричното поле е:
5т. 5. Посочете думата, с която трябва да се попълни празното място в изречението.
 • Полето, създадено от ........... заряди, се нарича електростатично поле.
6т. 6. На положителен пробен заряд q0=2.10^-9C, поставен в т. А на външно електрично поле, му действа сила  F=1 mN, насочена на север, така както е показано на картинката.
 • Определете големината и посоката на интензитета на полето в същата точка. 
 • Указание: Посоката на интензитета зависи от знака на заряда.
6т. 7. Каква е стойността на интензитета Е на електрично поле, което действа на точков заряд 2.10^-7C със сила 4.10^-6N?
 • Попълнете празното място, като изберете едно от посочените числа: 2 ; 20
6т. 8. С каква сила действа на точков заряд  5.10^-7C  електрично поле, ако интензитетът на полето в дадена точка е  4 \frac NC ?
6т. 9. Електрично поле с интензитет  30 \fracNC  действа на точков заряд със сила 9.10^-6N. Каква е големината на точковия заряд?
 • Указание: Големината на заряда ще намерите като разделите силата на интензитета.
6т. 10. Интензитетът на електричното поле близо до земята преди мълния достига до 4.10^5\fracNC . Каква сила ще действа на заредена частица със заряд 6 \mu C, намираща се в това поле?
 • Указание: Превърнете 6 \mu C  в C , като имате предвид, че 1\mu C=1.10^-6C .
6т. 11. Каква сила действа на заряд с големина 90nC, поставен в дадена точка от електрично поле с интензитет 1000\fracNC?
 • Указание: Превърнете 90nC в C, като имате предвид, че 1nC=1.10^-9C .
6т. 12. Точков заряд q=2.10^-7C е внесен в еднородно електрично поле. Определете интензитета Е на полето, ако на заряда действа сила  F=0,02 N .
 • Указание: Числото 0,02 може да се представи като 2.10^-2 .
11т. 13. Електрон се намира в еднородно електрично поле с интензитет E=2.10^4N/C, насочен на запад. Определете големината и посоката на електричната сила, която действа на електрона (отрицателно заредена частица). Зарядът на електрона е  e=1,6.10^-19C .
 • Указание: Във формулата за интензитет заместете q  с  e .
 • Попълнете празните места в текста.
 
11т. 14. Земната повърхност е наелектризирана с отрицателен електричен заряд и създава електрично поле с интензитет E=130\fracNC , насочен надолу. Заредена прашинка с маса m=1,3.10^-12kg се откъсва от земната повърхност и полита нагоре с ускорение a=g=10 m/s^2. Като използвате картинката определете:
 • знака на заряда на прашинката
 • големината на заряда на прашинката
 • Указание: Използвайте уравнението на втория принцип на механиката за движението на прашинката: F-G=m.a . Заместете G = m.g  и  F = q.E .
11т. 15. По време на буря интензитетът на електричното поле в дадена точка от буреносен облак има големина E=1.10^5N/C и е насочен вертикално нагоре. В тази точка попада малко кристалче лед с маса m=1.10^-7kg и положителен електричен заряд q0=2.10^-11C.
 • В каква посока и с какво ускорение ще започне да се движи кристалчето? Приемете, че в началния момент кристалчето е неподвижно. /земното ускорение да се смята за g=10 m/s^2/
 • Указание: Използвайте уравнението на втория принцип на механиката (както в 14. въпрос).

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

19:11 - 29.10.2015

Благодарим!
Профилна снимка

Ученик

09:55 - 11.12.2015

3.66 и съм 6клас! :D
-6
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.