new-logo

Тест: Електрично поле

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Понятието "електростатично поле" използваме, за да обозначим определена област от пространството, която може да действа посредством електрични сили на попадналите в него електрични заряди. Вярно ли е това?
2
Как се нарича величината, която описва електростатичното поле във всяка негова точка?
3
Коя от формулите е дефиниционна за интензитета на електростатичното поле?
4
Мерната единица за интензитет на електричното поле е:
5
Посочете думата, с която трябва да се попълни празното място в изречението.
 • Полето, създадено от ........... заряди, се нарича електростатично поле.
6
На положителен пробен заряд q0=2.10^-9C, поставен в т. А на външно електрично поле, му действа сила  F=1 mN, насочена на север, така както е показано на картинката.
 • Определете големината и посоката на интензитета на полето в същата точка. 
 • Указание: Посоката на интензитета зависи от знака на заряда.
7
Каква е стойността на интензитета Е на електрично поле, което действа на точков заряд 2.10^-7C със сила 4.10^-6N?
 • Попълнете празното място, като изберете едно от посочените числа: 2 ; 20
8
С каква сила действа на точков заряд  5.10^-7C  електрично поле, ако интензитетът на полето в дадена точка е  4 \frac NC ?
9
Електрично поле с интензитет  30 \fracNC  действа на точков заряд със сила 9.10^-6N. Каква е големината на точковия заряд?
 • Указание: Големината на заряда ще намерите като разделите силата на интензитета.
10
Интензитетът на електричното поле близо до земята преди мълния достига до 4.10^5\fracNC . Каква сила ще действа на заредена частица със заряд 6 \mu C, намираща се в това поле?
 • Указание: Превърнете 6 \mu C  в C , като имате предвид, че 1\mu C=1.10^-6C .
11
Каква сила действа на заряд с големина 90nC, поставен в дадена точка от електрично поле с интензитет 1000\fracNC?
 • Указание: Превърнете 90nC в C, като имате предвид, че 1nC=1.10^-9C .
12
Точков заряд q=2.10^-7C е внесен в еднородно електрично поле. Определете интензитета Е на полето, ако на заряда действа сила  F=0,02 N .
 • Указание: Числото 0,02 може да се представи като 2.10^-2 .
13
Електрон се намира в еднородно електрично поле с интензитет E=2.10^4N/C, насочен на запад. Определете големината и посоката на електричната сила, която действа на електрона (отрицателно заредена частица). Зарядът на електрона е  e=1,6.10^-19C .
 • Указание: Във формулата за интензитет заместете q  с  e .
 • Попълнете празните места в текста.
 
14
Земната повърхност е наелектризирана с отрицателен електричен заряд и създава електрично поле с интензитет E=130\fracNC , насочен надолу. Заредена прашинка с маса m=1,3.10^-12kg се откъсва от земната повърхност и полита нагоре с ускорение a=g=10 m/s^2. Като използвате картинката определете:
 • знака на заряда на прашинката
 • големината на заряда на прашинката
 • Указание: Използвайте уравнението на втория принцип на механиката за движението на прашинката: F-G=m.a . Заместете G = m.g  и  F = q.E .
15
По време на буря интензитетът на електричното поле в дадена точка от буреносен облак има големина E=1.10^5N/C и е насочен вертикално нагоре. В тази точка попада малко кристалче лед с маса m=1.10^-7kg и положителен електричен заряд q0=2.10^-11C.
 • В каква посока и с какво ускорение ще започне да се движи кристалчето? Приемете, че в началния момент кристалчето е неподвижно. /земното ускорение да се смята за g=10 m/s^2/
 • Указание: Използвайте уравнението на втория принцип на механиката (както в 14. въпрос).

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Електрично поле“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за електростатичното поле, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за графичното представяне на електростатичното поле посредством силови линии. Ще пресмятате големината на интензитета и ще определяте посоката му, като част от този тест по физика. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между конфигурацията на силовите линии и характеристиките на електростатичното поле. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се