logo

Тест: Закон на Кулон. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от посочените мерни единици е мерната единица за големина на електричния заряд?
2
Законът на Кулон се отнася за взаимодействието на:
3
Коя формула дефинира правилно закона на Кулон?
4
Свържете всяка от величините, които участват в закона на Кулон със съответстващата ѝ мерна единица.
5
Съгласно закона на Кулон, силата на взаимодействие между два точкови заряда във вакуум НЕ зависи от разстоянието между тях. Вярно ли е това твърдение?
6
Как ще се измени силата на електростатично взаимодействие между два точкови заряда, ако разстоянието между тях се увеличи два пъти?
7
Как ще се измени силата на електростатично взаимодействие между два точкови заряда, ако големината на всеки от зарядите се увеличи четири пъти?
  • Попълнете празното място, като използвате някое от посочените числа: 4 ; 16.
8
Как ще се измени силата на електростатично взаимодействие между два точкови заряда, ако разстоянието между тях се увеличи два пъти, а големината на всеки от зарядите се намали два пъти?
  • Указание: Съгласно закона на Кулон, силата е правопропорционална на произведението от големините на зарядите и обратнопропорционална на квадрата на разстоянието между тях.
9
Как ще се измени силата на електростатично взаимодействие между два точкови заряда, ако разстоянието между тях се намали два пъти, а големината на всеки от зарядите се увеличи три пъти?
  • Попълнете празните места, като изберете някои от посочените думи и числа.
  • намали, увеличи, 12, 36
10
Пресметнете електричната сила, с която се отблъскват две наелектризирани малки топчета, изобразени на картинката.
  • Топчетата се разглеждат като точкови заряди с големина q1=q2=1.10^-8C. Разстоянието между зарядите е r=1 cm.
11
Две наелектризирани малки топчета с еднакви заряди q1=q2=q, като тези от картинката, се отблъскват със сила F=9.10^-3N. Разстоянието между топчетата е r=2 cm. Стойността на константата е k = 9.10^9\fracN.m^2C^2 . Колко кулона е големината на заряда q ?
  • Указание: Законът на Кулон ще има вида F=k.\fracq^2r^2 .
  • Намерете първо на колко е равно q^2 и след това пресметнете q .
?
12
Два точкови заряда си взаимодействат със сила 1 N . Как трябва да се измени разстоянието между зарядите, за да стане силата на взаимодействие 16 N ?
  • Указание: Съгласно със закона на Кулон, силата е обратнопропорционална на квадрата на разстоянието между зарядите.
13
Две наелектризирани топчета, показани на картинката, са свързани с диелектрична нишка. Определете ускорението a2 на топчето 2, непосредствено след скъсването на нишката. Топчетата взаимодействат като точкови заряди.
  • Указание: Използвайте втори принцип на механиката F=m.a и закона на Кулон. Като приравните десните страни на двете формули, ще получите израза  m.a=k.\fracq1.q2r^2 .
14
Малко топче с маса m=9.10^-5kg    и положителен заряд q1=2.10^-8 C лежи върху хоризонтална непроводяща равнина. Към него се приближава второ топче със заряд  q2 , както е показано на картинката. Определете големината и знака на заряда q2 , ако първото топче се откъсва от равнината, когато разстоянието между топчетата стане  r=10 cm .
  • Указание: Силата на тежестта G=m.g уравновесява кулоновата сила. Приемете  g\approx 10 \fracNkg .
15
При деленето на урана в ядрените реактори се получават две ядра, едното от които съдържа 56 протона, а другото - 36 протона. Като използвате данните от картинката, определете кулоновата сила, с която се отблъскват тези ядра преди да се отдалечат едно от друго, ако разстоянието между центровете им е r=2.10^-14m. Указание: Първо пресметнете големината на зарядите q1  и q2 , като имате предвид, че елементарният заряд е с големина e=1,6.10^-19C . След това намерете големината на кулоновата сила и запишете отговора като цяло число на празното място.  

Описание на теста

С онлайн теста "Закон на Кулон. Задачи“ по физика за 9. клас ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за взаимодействието на електричните заряди, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за закона на Кулон – дефиниция и област на приложение. Ще пресмятате големината на електростатичната сила и ще търсите връзката ѝ с големините на точковите заряди и разстоянието между тях. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се