logo

Тест: Деепричастия от свършен вид

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Деепричастието от свършен вид изразява допълнително действие, което се извършва преди главното.
  • Коя от глаголните форми в изречението на руски език е деепричастие?
  • „Прочитав книгу, я вернул её в библиотеку.“
  • „След като прочетох книгата, я върнах в библиотеката.“
2
Деепричастията от свършен вид се образуват от глаголите, но как точно?
3
Тъй като деепричастията се образуват от глаголите, те имат следните свойства:
4
Деепричастията имат и признаци на наречието. Кои са те?
5
В кои две изречения имаме последователни действия (действия, които се случват едно след друго, НЕ едновременно):
6
Дееепричастията се употребяват само тогава, когато главното и допълнителното действие се извършват от едно и също лице или предмет.
7
Подреди елементите, за да създадеш две смислени изречения:*
  • *сделать (да направя) - сдела-л;
  • *испечь (да изпека) - испёк;
8
Коя глаголна форма от „прийти“ ще попълниш, за да предадеш на руски следното:
  • След като си дойде у дома, той започна да чете новия вестник.
9
Образувай и попълни деепричастие (св. вид) от глагола „вернуться (да се върна) - верну-л-ся“:
10
Образувай и попълни деепричастие (св. вид) от глагола „прочитать (да прочета)– прочита-л“.
11
Попълни подходящите глаголни форми от „посмотреть (да изгледам) - посмотре-л“:
12
Попълни подходящите глаголни форми от „проснуться (да се събудя) – просну-л-ся“:
13
Свържи елементите, за да създадеш четири комуникативни изказвания:*
  • *научиться чему? (Д. п.) - да се науча на какво?
  • *увлечься чем? (Т. п.) - да се увлека по какво?
  • *поговорить о чём? (П. п.) - да поговоря за какво?
  • *обсудить что? (В. п.) - да обсъдя какво?
14
Как ще кажеш на руски език: „След като обсъдят четенето на художествена литература, те ще преминат на друга тема“, иползвайки деепричастие от свършен вид?
15
Как ще кажеш на руски: „След като се върне у дома, той ще започне да чете новия вестник“, използвайки деепричастие от свършен вид?

Описание на теста

В този тест по руски език за ниво B1 ще усвоиш употребата на деепричастията от свършен вид. Кога да ги използваме? Когато например искаш да посочиш момента от времето, в който се е случило дадено действие. Ако попиташ: „Кога върна книгата в библиотеката?“, аз ще отговоря: „Върнах я, след като я прочетох“. Знаеш ли, че цялото подчертано словосъчетание може да бъде предадено на руски с помощта само на една дума - деепричастие от свършен вид. Деепричастията имат признаци на глагола и наречието. Те се употребяват само тогава, когато и двете действия се извършват от едно и също лице или предмет. С тях ще обогатиш начина си за изразяване на руски език!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се