Поднови изтичащия си абонамент в Уча.се и може да спечелиш чисто нов iPhone15!

Написано от  Прочетено 4388 пъти , , ,

 

Уча.се има изненада за теб! Ако имаш абонамент, който изтича в периода 1 юни – 31 август, и го подновиш с нов абонамент за 12 или 24 месеца, преди да изтече, ще участваш в томбола за специална награда – чисто нов смартфон Apple iPhone 15 128GB! Ще изтеглим победителя на 12.09.2024 г.

По-надолу можеш да се запознаеш с всички общи условия на кампанията. На линия сме за въпроси и помощ на [email protected]!

 

1. Общи условия на кампанията

1.1 Организатор на кампанията „Поднови изтичащия си абонамент и спечели чисто нов смартфон.“ („Кампанията“) е УЧА.СЕ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, ул. „Сребърна“ 14, ЕИК: 202294245. Наградите в Кампанията се предоставят от Организацията.

1.2 Настоящите Общи условия са изготвени и публикувани към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни в уебсайта на адрес: www.ucha.se/motiviramse през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

1.3 Организаторът си запазва правото да допълва или променя Общите условия по начин и време, каквито намери за добре, като промените влизат в сила от момента на публикуването в уебсайта: https://ucha.se/motiviramse/podnovi-abonamenta-si-v-ucha-se-i-specheli/

1.4 С подновяването на абонамент за услуги в уебсайта www.ucha.se участникът се съгласява и приема настоящите Общи условия за участие в Кампанията, включително техните изменения и допълнения, действащи към съответния момент.

2. Срок на кампанията. Място на провеждане

2.1 Кампанията се провежда в периода от 01.06.2024 г. до 31.08.2024 г., включително.

2.2 Кампанията се провежда чрез уебсайта www.ucha.se, наричан от тук нататък „Уебсайта и/или Платформата“.

3. Участници в кампанията

3.1 В Кампанията имат право да участват само абонати със закупен през сайта на Уча.се абонамент, който изтича в периода 01.06.2024 г. – 31.08.2024 г. включително („Допустими участници“). Служителите на Организаторa, както всички техни дъщерни дружества, или други лица, обвързани професионално с провеждането на Кампанията, както и членове на техните семейства нямат право да участват. 

3.2  За използване на уебсайта и услугите, предоставяни от Платформата, всеки участник следва да спазва Общите условия за използване на Платформата, публикувани на https://ucha.se/terms/.

3.3 Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Кампанията, ако не отговаря на условията.

4. Механизъм на кампанията 

4.1 За да участва в кампанията, всеки допустим участник следва да активира нов абонамент в сайта на Уча.се за 12 или 24 месеца, преди настоящият му абонамент да изтече, и в рамките на периода на Кампанията.

4.2 Всеки допустим участник по чл. 4.1. автоматично участва в жребий за спечелване на награда в рамките на Кампанията.

4.3 Един участник може да спечели само една награда Apple iPhone 15 128GB в рамките на кампанията, независимо от броя на закупените абонаменти.

5. Награди, предоставяни в кампанията. Теглене и предоставяне на наградите

5.1 В Кампанията се предоставя следната награда:

1 брой Apple iPhone 15 128GB

5.2 Наградата не може да бъде заменяна за паричната си стойност.

5.3 Наградата не може да се прехвърля на трети лица.

5.4 Печелившият участник ще бъде изтеглен на 12.09.2024 г. чрез дигитална платформа в присъствието на трима представители на Организатора. Адресът на платформата е https://commentpicker.com/random-name-picker.php. Освен печелившия участник за наградата, на случаен принцип ще бъдат изтеглени и 3 бр. резервни участници, които ще имат правото да спечелят съответната награда, при условията на настоящите Общи условия в т. 5.6.

5.5 Печелившият ще бъде обявен в уебсайта на адрес: www.ucha.se/motiviramse. Обявяването на печелившия ще бъде извършвано чрез изписване електронната поща, но без индикация за домейна на същата.
(пример: petya.petrova@____________._)

5.6 В 7-дневен срок след изтегляне на печелившия, Организаторът ще се свърже по имейл/телефон със спечелилия за предоставяне на необходимите данни за получаване на наградата. Печелившият трябва да предостави имената си, телефонен номер и адрес за доставка на наградата. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш, печелившият не предостави необходимите данни в срок до 2 дни след получаване на имейл/телефонен разговор, съответно предоставените данни са неточни или некоректни, наградата се предоставя на резервен печеливш. Наградата се доставя от Организатора на посочения от спечелилия участник адрес, чрез куриерско дружество по избор на Организатора. В случай че предметната награда е на стойност над 100 лева, Организаторът се задължава да внесе дължимия данък по сметка на НАП за сметка на печелившия, печелившият се задължава да декларира предоставената награда пред Национална агенция по приходите в срок до края на април месец на годината, следваща годината, през която доходът от предметната награда е придобит от физическото лице. Във връзка с изплащането на данъка всеки печеливш следва да представи на Организатора три имена и ЕГН. Отказът от предоставяне на посочените данни води до невъзможност за получаване на наградата.
В такъв случай наградата се предоставя на резервен печеливш. Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Кампанията, за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда и за внасяне на дължимия данък.

5.7 Наградата ще бъде доставена за сметка на Организатора от куриерска компания лично до печелившия участник, до 7 дни след предоставяне на необходимите данни за предоставяне на наградата. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата от куриерската компания. Непотърсената награда се предоставя на резервен печеливш участник. При доставка на наградата печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата или обратна разписка, удостоверяваща получаването на наградата. Наградата се получава лично или от представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

 6. Прекратяване на кампанията

Настоящата Кампания може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора да изпълни ангажиментите си по нея, поради независещи от него причини, включително поради промяна на законовите изисквания.

7. Защита на личните данни

7.1 Лични данни се предоставят от страна на печелившите във връзка с изпращането и предоставянето на наградите и за плащане на дължимия данък.

7.2 Организаторът обработва личните данни в съответствие с българското законодателство и политиката си, публикувана в уебсайта, на основание предоставеното съгласие от страна на участниците.

7.3 С участието си в Кампанията Участниците се уведомяват, че личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват в една база данни, която може да бъде използвана от Организатора или от негови подизпълнители, впоследствие за целите на провеждане на Кампанията. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление лично от физическото лице или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Данните се съхраняват до шест месеца след прекратяване на Кампанията или изтичане на давностния срок за изпълнение на публични задължения на Организатора във връзка с Кампанията.

7.4 На Участниците в Кампанията са им гарантирани правата, предвидени в приложимото законодателство, относно защита личните данни и тяхната преносимост, включително право на информиране, право на достъп до данни, право на коригиране на данните, право на изтриване на данните и право на възражение относно начина на обработването им. Всеки Участник има право да реализира горните права, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление – гр. София 1407, ул. “Сребърна” № 14, ет. 2, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, както и на имейл адрес: [email protected]

7.5 Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни на Участник може да доведе до невъзможност за получаване на награда в Кампанията.

7.6 Всеки Участник е оправомощен да сезира Комисията за защита на личните данни при нарушение на правата му по настоящия раздел.

7.7 Повече подробности може да намерите в Политиката за поверителност във връзка обработването на личните данни на Организатора, достъпна в уебсайта.

8. Спорове

8.1 С участието си в тази Кампания участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящите Общи условия.

8.2 Евентуалните спорове относно провеждането на настоящата Кампания се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

9.  Други разпоредби

9.1 Организаторът не носи никаква отговорност и не дължи каквито и да е обезщетения, в случай че участниците в Кампанията не се възползват от правото да получат наградите си в срока или при условията, описани в настоящите Общи условия, поради причини, които не са свързани с Организатора.

9.2 Организаторът не носи отговорност за технически проблеми при използването на мобилното приложение или за действия на трети лица.

Коментари
  • WordPress
  • Facebook
1 коментар
  • Васил Пехливанов
    септември 11, 2023

    Аз никога не съм печелил от томбола, не карам да ме изберете от хората които печелят но ми трябва много нов телефон!

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Медиите за Уча.се

„Уча.се превръща двойкаджии в отличници“

- Дневник