Програмиране

Първи раздел

Основи на програмирането. Въведение в програмирането

 • 1
  Въведение в програмирането
 • 2
  Нашата първа C# програма
 • 3
  Нашето първо конзолно приложение във Visual Studio
 • 4
  Трикове и полезни съвети във Visual Studio
 • 5
  Структура на C# програмите
 • 6
  Компилиране на C# код от конзолата. Инструменти за разработка
 • 7
  .NET Framework. Докомпилация на код. Нашите първи домашни

Втори раздел

Основи на програмирането. Типове данни и променливи

 • 8
  Данни в програмирането. Целочислени типове - int, long, uint
 • 9
  Дробни числа - float, double, decimal
 • 10
  Булев тип - bool. Символен тип - char
 • 11
  Символни низове - string. Обектен тип - object
 • 12
  Работа с променливи. Инициализация. Присвояване
 • 13
  Литерали - стойностите на променливите
 • 14
  Опционален тип (nullable). Въпроси и домашни

Трети раздел

Основи на програмирането. Оператори и изрази

 • 15
  Аритметични оператори
 • 16
  Логически и битови оператори
 • 17
  Битови оператори - трикове. Част 1
 • 18
  Битови оператори. Оператори за сравнение. Други оператори. Част 2
 • 19
  Конвертиране на типове, кастване. Изрази

Четвърти раздел

Основи на програмирането. Вход и изход от конзолата

 • 20
  Вход и изход от конзолата. Класът Console. Основни методи
 • 21
  Форматиращи низове. Форматиран изход. Печатане на числа, текст, дати
 • 22
  Четене от конзолата. Четене на клавиши. Четене на стрингове
 • 23
  Условно парсване. Изключения. Текстови кодировки и настройки
 • 24
  Четене и писане от конзолата - примери

Пети раздел

Основи на програмирането. Условни конструкции

 • 25
  Условни конструкции. Условия. Оператори за сравнение
 • 26
  Логическо И, ИЛИ, закони на Де Морган
 • 27
  Условна конструкция if (условие) действие
 • 28
  If условия и как работят. Примери във Visual Studio
 • 29
  Условна конструкция if-else
 • 30
  Вложена if конструкция
 • 31
  Редици от if-else-if-else конструкции
 • 32
  Конструкция за избор switch-case
 • 33
  Switch-case - примери и демонстрации
 • 34
  Switch-case с комбинирани условия. Добри практики

Шести раздел

Основи на програмирането. Цикли

 • 35
  Какво е цикъл? Нашият първи while цикъл
 • 36
  Оператор break за излизане от цикъл. Смятане на факториел
 • 37
  For-цикли. Сложни for-цикли
 • 38
  For-цикъл - примери. Оператори break и continue. Foreach цикъл
 • 39
  Вложени цикли (цикъл в цикъл)
 • 40
  Етикети, безусловен преход, преходи. Примери
 • 41
  Генериране на числата от ТОТО 6 от 49. Задачи за домашно

Седми раздел

Основи на програмирането. C# за напреднали

 • 42
  Методи. Какво са методите? Дефиниране и извикване
 • 43
  Работа с методи в C# - примери
 • 44
  Как да използваме вградените в .NET класове
 • 45
  Използване на .NET класовете - примери. Случайни числа
 • 46
  Масиви. Използване на масиви от елементи в C#
 • 47
  Масиви от стингове. Матрици и многомерни масиви
 • 48
  Списъци. Класът List. Добавяне, обхождане, промяна в списък
 • 49
  Асоциативни масиви (речници). Клас Dictionary
 • 50
  Асоциативни масиви - по-сложни примери
 • 51
  Символни низове и текстообработка (strings)
 • 52
  Дефиниране на класове в C#. Въпроси и дискусия

Осми раздел

Основи на програмирането. Алгоритми

 • 53
  Програмиране и алгоритми. Защо са интересни?
 • 54
  Итерация и търсене
 • 55
  Сортиране
 • 56
  Сортиране чрез селекция

Девети раздел

Основи на Уеб разработката – допълнение

 • 57
  Въведение в web технологиите. Уебсайтове и Уебприложения
 • 58
  Въведение в web технологиите. Web 1.0, 2.0 и 3.0
 • 59
  Въведение в web технологиите. Уеббраузъри и Layout Engines
 • 60
  Въведение в web технологиите. Хардуерни сървъри
 • 61
  Въведение в web технологиите. Web сървъри
 • 62
  Въведение в web технологиите. Client-Server Architecture
 • 63
  Въведение в web технологиите. 3-Tier and Multi-Tier Architecture
 • 64
  Въведение в web технологиите. Service-Oriented Architecture
 • 65
  Инструменти за уеб дизайн. Coding tools
 • 66
  Инструменти за уеб дизайн. Browsers and Browser Tools
 • 67
  Инструменти за уеб дизайн. Drawing and Slicing Tools
 • 68
  Инструменти за уеб дизайн. Source Control Tools
 • 69
  Въведение в HTML. Hypertext Markup Language
 • 70
  Въведение в HTML. HTML Terminology
 • 71
  Въведение в HTML. HTML Document Structure
 • 72
  Въведение в HTML. HTML Common Elements
 • 73
  Въведение в HTML. Section Elements
 • 74
  Въведение в HTML. Semantic Structural Tags
 • 75
  Таблици в HTML. HTML Tables
 • 76
  Таблици в HTML. Nested Tables
 • 77
  Таблици в HTML. Complex Tables
 • 78
  HTML Форми и Рамки. Form fields and fieldsets
 • 79
  HTML Форми и Рамки. Text fields
 • 80
  HTML Форми и Рамки. Buttons
 • 81
  HTML Форми и Рамки. Checkboxes and Radio Buttons
 • 82
  HTML Форми и Рамки. Select fields
 • 83
  HTML Форми и Рамки. Hidden fields
 • 84
  HTML Форми и Рамки. Labels
 • 85
  HTML Форми и Рамки. Fieldsets
 • 86
  HTML Форми и Рамки. DEMO
 • 87
  HTML Форми и Рамки. Sliders and Spinboxes
 • 88
  HTML Форми и Рамки. Attributes from HTML5
 • 89
  Семантични уеб страници. Web Page. HTML
 • 90
  Семантични уеб страници. Web Page. CSS
 • 91
  Семантични уеб страници. Web Page. Javascript
 • 92
  Семантични уеб страници. Web Page. Other resources
 • 93
  Семантични уеб страници. The semantic HTML
 • 94
  Семантични уеб страници. Как пишем семантичен HTML
 • 95
  Семантични уеб страници. HTML 5 Semantic Tags
 • 96
  Семантични уеб страници. Other semantics
 • 97
  Семантични уеб страници. Домашно и въпроси

Десети раздел

Основи на Уеб разработка. Уеб Технологии

 • 98
  Уеб технологии – основни концепции. Въведение
 • 99
  Уеб браузъри
 • 100
  Рендериращи системи
 • 101
  Еволюцията на Web – история и бъдеще
 • 102
  Хардуерни сървъри. Web сървъри
 • 103
  Софтуерна архитектура
 • 104
  Cloud технологии. Обобщение на темата уеб технологии

Единайсети раздел

Основи на Уеб разработка. Инструменти за разработка

 • 105
  Инструменти за уеб разработка. Въведение. HTML редактори – Visual Studio
 • 106
  HTML редактори – Aptana, Sublime, Brackets, WebStоrm
 • 107
  Браузъри – Google Chrome
 • 108
  Браузъри – Mozilla Firefox, Opera. Инструменти за браузъри.
 • 109
  Инструменти за рисуване и изрязване на изображения – Paint.NET, GIMP

Дванайсети раздел

Основи на Уеб разработка. Основи на HTML

 • 110
  Въведение в HTML. Какво е HTML. Предназначение. Концепция. История
 • 111
  HTML Терминология. Тагове
 • 112
  HTML Терминология. Атрибути. Елементи
 • 113
  Структура на HTML документите. Основни HTML елементи
 • 114
  Няколко прости HTML тага
 • 115
  HTML Заглавия. Параграфи
 • 116
  Списъци. Речник. Най-типичните елементи в HTML
 • 117
  Секционни елементи - div и span
 • 118
  Структурни тагове. Сравнение между HTML4 и HTML5
 • 119
  Форматиране на HTML код. Хитрости и добри практики в HTML
 • 120
  Обобщение на темата. Преглед на домашното

Тринайсети раздел

Основи на Уеб разработка. HTML Таблици

 • 121
  Въведение в HTML таблици. Обикновени HTML таблици
 • 122
  Пример за обикновени HTML таблици. Видове клетки
 • 123
  Завършени HTML таблици
 • 124
  Пример за завършени HTML таблици
 • 125
  Вложени таблици. Разстояние между клетки
 • 126
  Съединяване на клетки. Обобщение

Четиринайсети раздел

Основи на Уеб разработка. Основи на CSS

 • 127
  Въведение в CSS. Какво е CSS. Предназначение. Синтаксис
 • 128
  Защо се нарича Cascading. Наследяване на стилове
 • 129
  Задаване на медия в CSS. CSS Селектори
 • 130
  Вложени CSS селектори
 • 131
  Комбинирани CSS селектори
 • 132
  Внедряване на CSS в HTML. Свързване на HTML и CSS
 • 133
  Псевдо селектори
 • 134
  Структурни псевдо класове
 • 135
  Стойностите в CSS. Цветове. Мерни единици. Размери
 • 136
  Стиловете по подразбиране в браузъра. Приоритети на правилата в CSS
 • 137
  Ред на дефинирането на стила. Приоритет на селекторите
 • 138
  Обобщение. Преглед на задачите за домашно и задачи от изпит

Петнайсети раздел

Основи на Уеб разработка. Семантични HTML тагове

 • 139
  Семантичен HTML
 • 140
  HTML семантични тагове - част I
 • 141
  Пример за семантични тагове
 • 142
  HTML семантични тагове - част II
 • 143
  HTML Frames (рамки)
 • 144
  Семантични HTML рамки (iframe)
 • 145
  Мултимедийно съдържание - звук
 • 146
  Мултимедийно съдържание - видео
 • 147
  Внедряване на други обекти в HTML
 • 148
  Векторна графика в HTML (SVG). HTML canvas (платно)
 • 149
  Още няколко HTML тага
 • 150
  Преглед на домашното

Шестнайсети раздел

Основи на Уеб разработка. CSS презентационни правила

 • 151
  CSS Типография. CSS Свойства за текст – цвят, шрифт
 • 152
  Подравняване на текст. Задаване на разстояния
 • 153
  Съкратено задаване на шрифтове. Внедряване на шрифтове. Сянка на текст
 • 154
  Дълъг текст. Пренасяне на думи. Очертания
 • 155
  Сянка на правоъгълните елементи. Заобляне на ъгли
 • 156
  Задаване на фон в CSS - част I
 • 157
  Задаване на фон в CSS - част II
 • 158
  Прозрачност
 • 159
  Стилизиране на списък
 • 160
  Стилизиране на форми
 • 161
  Стилизиране на таблици. Преглед на домашно

Седемнайсети раздел

Основи на Уеб разработка. HTML форми и бутони

 • 162
  HTML форми – въведение. Текстови полета
 • 163
  Поле за свободен текст. Бутони
 • 164
  Бутони с отметки и радио бутони. Падащи списъци. Етикети
 • 165
  Групиране на контроли. Плъзгачи. Скрити полета
 • 166
  Други полета за въвеждане – за избор на цвят, дата, време
 • 167
  Пример за HTML форма
 • 168
  Атрибути на полетата за въвеждане
 • 169
  Методи за изпращане на форми. Тип кодиране. Преглед на домашното

Осемнайсети раздел

Основи на Уеб разработка. CSS оформление и позициониране

 • 170
  CSS позициониране – въведение. Задаване на широчина
 • 171
  Задаване на височина и междуредово разстояние. Външни и вътрешни отстояния
 • 172
  Преливане на текст. Дълъг текст
 • 173
  Подредба на елементите
 • 174
  Запознаване с Flexbox
 • 175
  Видимост. Запознаване с Box модела
 • 176
  Позициониране – фиксирано, абсолютно
 • 177
  Релативно позициониране
 • 178
  Позициониране на inline елементи. Вертикално подравняване
 • 179
  Floating (плаващо съдържание)
 • 180
  Пример за Floating – част I
 • 181
  Пример за Floating – част II
 • 182
  Преглед на домашното

Деветнайсети раздел

Основи на Уеб разработка. Адаптивен дизайн, Bootstrap

 • 183
  Responsive design (адаптивен дизайн) - въведение
 • 184
  Плаващо позициониране (Fluid Layout). Гъвкаво задаване на изображения и на шрифтове
 • 185
  Гъвкави таблици и менюта
 • 186
  Задаване на поведение при различни медии (устройства)
 • 187
  Задаване на медия с помощта на Flexbox. Създаване на обикновена навигация
 • 188
  Създаване на адаптивна навигация
 • 189
  Създаване на адаптивна галерия
 • 190
  Създаване на адаптивно странично меню
 • 191
  Въпроси и отговори за адаптивен дизайн
 • 192
  Компонентите на Bootstrap
 • 193
  Групиране на bootstrap елементи. Бутони. Обобщение на bootstrap компонентите
 • 194
  Bootstrap панели и таблици. CSS класовете в bootstrap
 • 195
  Примери за bootstrap сайтове

Двайсети раздел

Основи на Уеб разработка. SASS / LESS

 • 196
  Въведение в SASS. SASS инструменти. SASS във Visual Studio
 • 197
  Дървовидна структура в SASS. Променливи в SASS. Интерполация на променливи в SASS
 • 198
  Mixins в SASS
 • 199
  Mixins параметри в SASS
 • 200
  Запознаване с LESS

Двайсет и първи раздел

Основи на JavaScript. Въведение в JavaScript

 • 201
  Въведение в JavaScript
 • 202
  Какво е JavaScript и неговите предимства
 • 203
  Какво може да прави JS и JS Engines
 • 204
  Първи поглед върху JS Код
 • 205
  Използване на външни JS файлове и как те се изпълняват
 • 206
  JavaScript синтаксис, изкачащи диалогови прозорци и работа със събития
 • 207
  Вградени browser обекти, DOM йерархия и примери
 • 208
  Други JavaScript обекти
 • 209
  Дебъгване в JavaScript и обобщение

Двайсет и втори раздел

Основи на JavaScript. Инструменти за разработка

 • 210
  Инструменти за JavaScript разработка - Част Първа
 • 211
  Инструменти за JavaScript разработка - Част Втора
 • 212
  Инструменти за JavaScript разработка - Част Трета

Двайсет и трети раздел

Основи на JavaScript. Синтаксис в JavaScript

 • 213
  Въведение в JavaScript синтаксиса
 • 214
  Примитивни типове данни - част 1
 • 215
  Примитивни типове данни - част 2
 • 216
  Примитивни типове данни - част 3
 • 217
  Примитивни типове данни - част 4
 • 218
  Примитивни типове данни - част 5
 • 219
  Променливи
feedback
feedback