Математика

1. клас

Първи раздел

Естествените числа от 1 до 5 и нула. Събиране и изваждане на числата до 5

 • 1
  Ориентиране в природата. Ляво, дясно, горе, долу, пред, зад
 • 2
  Групиране по цвят и големина
 • 3
  Групиране по форма
 • 4
  Малко, голямо, ниско, високо
 • 5
  Сравняване. Повече, по-малко и толкова, колкото
 • 6
  Числото 1
 • 7
  Числото 2
 • 8
  Събиране на числата до 2
 • 9
  Изваждане на числата до 2
 • 10
  Числото 3
 • 11
  Събиране и изваждане на числата до 3
 • 12
  Триъгълник
 • 13
  Числото 4
 • 14
  Събиране и изваждане на числата до 4
 • 15
  Квадрат
 • 16
  Числото 5
 • 17
  Събиране и изваждане на числата до 5
 • 18
  Числото 0. Кръг
 • 19
  Събиране и изваждане с 0
 • 20
  Числата до 5. Сравняване. Самопроверка
 • 21
  Числата до 5. Събиране и изваждане. Самопроверка

Втори раздел

Числата от 6 до 10. Събиране и изваждане до 10

 • 22
  Числото 6
 • 23
  Събиране и изваждане на числата до 6
 • 24
  Събиране на повече от две събираеми
 • 25
  Килограм
 • 26
  Числото 7
 • 27
  Събиране и изваждане на числата до 7
 • 28
  Числото 8
 • 29
  Събиране и изваждане на числата до 8
 • 30
  Числото 9
 • 31
  Събиране и изваждане на числата до 9
 • 32
  Числото 10
 • 33
  Събиране и изваждане на числата до 10
 • 34
  Пари. Стотинки и лев
 • 35
  Числата до 10. Обобщение и тест
 • 36
  Числата до 10. Текстови задачи
 • 37
  Числата до 10. По-трудни текстови задачи
 • 38
  Събиране и изваждане на числата до 10. Част 1. Текстови задачи

Трети раздел

Числата от 11 до 20

 • 39
  Десетица
 • 40
  Четене, писане и броене с числата от 11 до 20
 • 41
  Сравняване на числата от 11 до 20
 • 42
  Представяне на числата като сбор от единици и десетици
 • 43
  Едноцифрени и двуцифрени числа
 • 44
  Правоъгълник

Четвърти раздел

Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване

 • 45
  Събиране без преминаване от вида 10 + 6
 • 46
  Събираемо, събираемо, сбор
 • 47
  Изваждане без преминаване от вида 13 - 10
 • 48
  Изваждане без преминаване от вида 13 - 3
 • 49
  Събиране без преминаване от вида 12 + 3
 • 50
  Изваждане без преминаване от вида 15 - 3
 • 51
  Изваждане без преминаване от вида 14 - 12
 • 52
  Отсечка
 • 53
  Измерване на отсечка. Сантиметър
 • 54
  Събиране от вида 16 + 4
 • 55
  Изваждане от вида 20 - 3
 • 56
  Изваждане от вида 20 - 16
 • 57
  Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване. Обобщение и задачи

Пети раздел

Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване

 • 58
  Време. Час. Колко часа? В колко часа?
 • 59
  Събиране на 9 с едноцифрено число с преминаване
 • 60
  Събиране на 8 с едноцифрено число с преминаване
 • 61
  Събиране на 7 с едноцифрено число с преминаване
 • 62
  Събиране на 6 с едноцифрено число с преминаване
 • 63
  Изваждане от числото 11 със заемане
 • 64
  Умаляемо, умалител, разлика
 • 65
  Изваждане от числото 12 със заемане
 • 66
  Изваждане от числото 13 със заемане
 • 67
  Изваждане от числото 14 със заемане
 • 68
  Изваждане от числото 15 със заемане
 • 69
  Изваждане от числото 16 със заемане
 • 70
  Изваждане от числото 17 със заемане
 • 71
  Изваждане от числото 18 със заемане
 • 72
  Числата до 20. Текстови задачи
 • 73
  Числата до 20. Обобщение и тест
 • 74
  Магически квадрат

Шести раздел

Числата 10, 20, 30,..., 100

 • 75
  Числата 10, 20, 30, ..., 100. Четене и писане
 • 76
  Числата 10, 20, 30, ..., 100. Сравняване
 • 77
  Числата 10, 20, 30, ..., 100. Събиране и изваждане

Седми раздел

Годишен преговор

 • 78
  Числата от 0 до 100. Годишен преговор
 • 79
  Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване. Годишен преговор
 • 80
  Събиране и изваждане до 20 с преминаване. Годишен преговор
 • 81
  Събиране и изваждане до 100. Годишен преговор
 • 82
  Мерни единици. Килограм, сантиметър, час, стотинка, лев. Годишен преговор
 • 83
  Обобщение на преговора за математика 1. клас. Годишен преговор
 • 84
  Изходен тест по математика 1. клас

2. клас

Първи раздел

Начален преговор

 • 1
  Числата от 0 до 20. Начален преговор
 • 2
  Числата от 0 до 100. Начален преговор
 • 3
  Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване. Начален преговор
 • 4
  Събиране и изваждане до 20 с преминаване. Начален преговор
 • 5
  Мерни единици. Килограм, сантиметър, час, стотинка, лев. Начален преговор
 • 6
  Числата 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Начален преговор
 • 7
  Сравняване на числата 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Начален преговор
 • 8
  Събиране и изваждане до 100. Начален преговор

Втори раздел

Числата 21, 22, 23, ...99, 100

 • 9
  Числата от 21 до 100
 • 10
  Числата от 21 до 100. Важни задачи
 • 11
  Редица на числата от 21 до 100. Четене, писане и броене
 • 12
  Представяне на числата от 21 до 100 като сбор на десетици и единици
 • 13
  Сравняване на числата до 100
 • 14
  Дециметър
 • 15
  Метър
 • 16
  Мерните единици сантиметър, дециметър, метър

Трети раздел

Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване

 • 17
  Разместително свойство на събирането
 • 18
  Съдружително свойство на събирането. Сбор на три числа
 • 19
  Скоби
 • 20
  Събиране на двуцифрено число с едноцифрено без преминаване от вида (24 + 3)
 • 21
  Изваждане на едноцифрено число от двуцифрено без преминаване от вида (24 - 3)
 • 22
  Събиране на двуцифрено число с двуцифрено без преминаване от вида (23 + 10) и (24 + 32)
 • 23
  Изваждане на двуцифрено число от двуцифрено без преминаване от вида (54 - 20) и (58 - 23)
 • 24
  Намиране на неизвестно събираемо
 • 25
  Неизвестно събираемо. По-трудни задачи
 • 26
  Обиколка на триъгълник
 • 27
  Обиколка на правоъгълник
 • 28
  Обиколка на квадрат
 • 29
  Текстови задачи за събиране и изваждане до 100 без преминаване

Четвърти раздел

Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване

 • 30
  Събиране на двуцифрено число с едноцифрено число с преминаване от вида (26 + 4)
 • 31
  Изваждане на едноцифрено число от двуцифрено число с преминаване от вида (30 - 7)
 • 32
  Събиране на двуцифрено число с едноцифрено с преминаване от вида (37 + 5)
 • 33
  Изваждане на едноцифрено число от двуцифрено с преминаване от вида (34 - 6)
 • 34
  Обобщение. Събиране и изваждане на двуцифрено число с едноцифрено число. Важни задачи
 • 35
  Видове триъгълници според страните им
 • 36
  Събиране на двуцифрено число с двуцифрено с преминаване от вида (27 + 13)
 • 37
  Събиране на двуцифрено число с двуцифрено с преминаване от вида (27 + 15)
 • 38
  Изваждане на двуцифрено число от двуцифрено с преминаване от вида (40 - 13)
 • 39
  Изваждане на двуцифрено число от двуцифрено с преминаване от вида (43 - 15)
 • 40
  Събиране на три числа с преминаване
 • 41
  Събиране на числа със сбор 100 от вида (76 + 24)
 • 42
  Изваждане от числото 100 от вида (100 - 24)
 • 43
  Текстови задачи. Събиране и изваждане с числата до 100
 • 44
  Обобщение и тест. Събиране и изваждане на числата до 100

Пети раздел

Таблично умножение и деление

 • 45
  Умножение. Пъти по и пъти повече от
 • 46
  Действие умножение. Множители, произведение
 • 47
  Разместително свойство на умножението
 • 48
  Умножение с числото 2
 • 49
  Умножение с числото 3
 • 50
  Умножение с числото 1
 • 51
  Действие деление. Делимо, делител, частно
 • 52
  Деление с числото 2. Четни и нечетни числа
 • 53
  Деление с числото 3
 • 54
  Обиколка на равностранен триъгълник
 • 55
  Деление с числото 1
 • 56
  Умножение и деление с числата 1, 2 и 3. Обобщение и тест
 • 57
  Умножение с числото 4
 • 58
  Деление с числото 4
 • 59
  Намиране на обиколка на правоъгълник чрез умножение
 • 60
  Намиране на обиколка на квадрат чрез умножение
 • 61
  Умножение с числото 5
 • 62
  Деление с числото 5
 • 63
  Намиране на неизвестен множител
 • 64
  Съдружително свойство на умножението
 • 65
  Ред на действията
 • 66
  Умножение и деление с числата 1, 2, 3, 4 и 5. Обобщение и тест
 • 67
  Час. Минута
 • 68
  Час. Минута. Важни задачи
 • 69
  Денонощие
 • 70
  Умножение с числото 6
 • 71
  Деление с числото 6
 • 72
  Умножение с числото 7
 • 73
  Деление с числото 7
 • 74
  Седмица. Месец. Година
 • 75
  Умножение с числото 8
 • 76
  Деление с числото 8
 • 77
  Умножение с числото 9
 • 78
  Деление с числото 9
 • 79
  Умножение с числото 10
 • 80
  Деление с числото 10
 • 81
  Умножение с числото 0
 • 82
  Деление на числото 0 с друго число
 • 83
  Умножение и деление с 4,5 и 6. Текстови задачи
 • 84
  Умножение и деление със 7, 8 и 9. Текстови задачи
 • 85
  Обобщение и тест. Таблично умножение и деление

Шести раздел

Годишен преговор

 • 86
  Числата до 100. Годишен преговор
 • 87
  Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване. Годишен преговор
 • 88
  Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване. Годишен преговор
 • 89
  Таблично умножение. Годишен преговор
 • 90
  Действие деление. Годишен преговор
 • 91
  Триъгълник, правоъгълник, квадрат. Годишен преговор
 • 92
  Мерни единици. Годишен преговор
 • 93
  Изходно ниво по математика за 2. клас

3. клас

Първи раздел

Начален преговор

 • 1
  Числата до 100. Начален преговор
 • 2
  Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване. Начален преговор
 • 3
  Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване. Начален преговор
 • 4
  Таблично умножение. Начален преговор
 • 5
  Действие деление. Начален преговор
 • 6
  Триъгълник, правоъгълник, квадрат. Начален преговор
 • 7
  Мерни единици. Начален преговор

Втори раздел

Числата до 1000

 • 8
  Числата 100, 200, 300, 400, ..., 1000
 • 9
  Числата от 100 до 1 000
 • 10
  Числата от 100 до 1000. Важни задачи
 • 11
  Сравняване на числата до 1 000
 • 12
  Права линия, крива линия, начупена линия, лъч

Трети раздел

Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване

 • 13
  Събиране и изваждане на числа до 1000, които завършват с 0
 • 14
  Събиране и изваждане на числа до 1000, които завършват с 0. Важни задачи
 • 15
  Километър
 • 16
  Милиметър
 • 17
  Милиметър. Важни задачи
 • 18
  Събиране и изваждане на числа до 1000 без преминаване
 • 19
  Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване. Важни задачи
 • 20
  Намиране на неизвестно умаляемо с числата до 1000
 • 21
  Намиране на неизвестно умаляемо с числата до 1000. Важни задачи
 • 22
  Ъгъл. Видове ъгли
 • 23
  Текстови задачи с числата до 1000 без преминаване

Четвърти раздел

Събиране и изваждане с преминаване

 • 24
  Събиране до 1000 с преминаване от единици към десетици
 • 25
  Събиране до 1000 с преминаване от десетици към стотици
 • 26
  Събиране до 1000 с две преминавания
 • 27
  Изваждане до 1000 с преминаване от десетици към единици
 • 28
  Изваждане до 1000 с преминаване от стотици към десетици

Пети раздел

Таблично умножение и деление

 • 29
  Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1000
 • 30
  Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1000. Свойства на умножението
 • 31
  Таблично умножение и деление. Преговор

Шести раздел

Стара програма математика 3. клас

 • 32
  Записване на числата до 1000. Броене
 • 33
  Именуване на геометрични фигури. Лъч
 • 34
  Именуване на геометрични фигури. Лъч. Упражнение
 • 35
  Представяне на числата до 1000 като сбор
 • 36
  Сравняване на числата до 1 000. Упражнение със задачки
 • 37
  Километър. Метър
 • 38
  Километър. Метър. Текстови задачи
 • 39
  Задачи от типа 325 + 142
 • 40
  Събиране и изваждане на трицифрени числа
 • 41
  Събиране и изваждане на трицифрени числа. Геометрична и текстова задача
 • 42
  Задачи от типа 200+30. 200+3. 230-200. 203-3
 • 43
  Задачи от типа 200+30. 200+3. 230-200. 203-3. Упражнение
 • 44
  Задачи от типа 400 + 75, 475 - 75
 • 45
  Задачи от типа 400 + 75, 475 - 75. Упражнение
 • 46
  Задачи от типа 203+2, 230+20
 • 47
  Задачи от типа 203+2, 230+20. Геометрична и текстова задача
 • 48
  Задачи от типа 325 + 142. Упражнение
 • 49
  Задачи от типа 576 - 125
 • 50
  Задачи от типа 576 - 125. Упражнение
 • 51
  Ъгъл. Упражнение
 • 52
  Прав ъгъл
 • 53
  Прав ъгъл. Упражнение
 • 54
  Правоъгълник
 • 55
  Квадрат. Задачи
 • 56
  Остър ъгъл. Тъп ъгъл
 • 57
  Остър ъгъл. Тъп ъгъл. Текстови задачи
 • 58
  Геометрични задачи
 • 59
  Решаване на задачи
 • 60
  Решаване на задачи. Намиране на неизвестно
 • 61
  Сбор 1 000
 • 62
  Сбор 1 000. Решаване на задачи
 • 63
  Събиране на числата до 1 000. Упражнение
 • 64
  Събиране на числата до 1 000. Упражнение. Задачи
 • 65
  Решаване на задачки
 • 66
  Решаване на задачки. Геометрични задачи
 • 67
  Чертане на прав ъгъл в квадратна мрежа
 • 68
  Чертане на прав ъгъл в квадратна мрежа. Задачи
 • 69
  Изваждане на числaта до 1 000 с преминаване от десетици към единици. Задачи
 • 70
  Изваждане на числата до 1000 с преминаване от стотитици към десетици. Задачи
 • 71
  Изваждане на числата до 1000 с преминаване
 • 72
  Изваждане на числата до 1000 с преминаване. Решаване на задачи
 • 73
  Изваждане на числата до 1000 с преминаване. Упражнение
 • 74
  Изваждане на числата до 1 000 с преминаване. Упражнение. Геометрични задачи
 • 75
  Събиране и изваждане на числата до 1000. Упражнение
 • 76
  Събиране и изваждане на числата до 1000. Упражнение. Геометрична и текстова задача
 • 77
  Събиране на числата до 1 000 с преминаване в реда на десетиците. Решаване на задачи
 • 78
  Решаване на задачи. Упражнение
 • 79
  Събиране на числата до 1 000 с преминаване в реда на стотиците. Решаване на задачи
 • 80
  Събиране на числата до 1 000 с две преминавания. Решаване на задачи

4. клас

Първи раздел

Числата над 1 000

 • 1
  Числата от 1001 до 10 000
 • 2
  Числата от 1001 до 10 000. Важни задачи
 • 3
  Числата от 10 000 до 100 000
 • 4
  Числата от 10 000 до 100 000. Важни задачи
 • 5
  Числата от 100 000 до 1 000 000
 • 6
  Числата от 100 000 до 1 000 000. Важни задачи
 • 7
  Числата над 1 000 000
 • 8
  Числата над 1 000 000. Важни задачи
 • 9
  Записване на естествени числа по класове
 • 10
  Записване на естествените числа. Важни задачи
 • 11
  Сравняване на естествените числа
 • 12
  Окръжност
 • 13
  Римски цифри
 • 14
  Римски цифри. Важни задачи
 • 15
  Числата над 1000. Обобщение и решени задачи
 • 16
  Сравняване на естествените числа. Задачки-закачки

Втори раздел

Събиране и изваждане на числата над 1 000

 • 17
  Събиране и изваждане на числата до 10 000 без преминаване
 • 18
  Събиране и изваждане на числата до 10 000 без преминаване. Важни задачи
 • 19
  Събиране и изваждане на числата до 100 000 без преминаване
 • 20
  Събиране и изваждане на числата до 100 000 без преминаване. Важни задачи
 • 21
  Събиране и изваждане на числата до 1 000 000 без преминаване
 • 22
  Събиране и изваждане на числата до 1 000 000 без преминаване. Важни задачи
 • 23
  Намиране на неизвестен умалител
 • 24
  Намиране на неизвестен умалител. Важни задачи
 • 25
  Събиране на многоцифрени числа с преминаване
 • 26
  Изваждане на многоцифрени числа с преминаване
 • 27
  Събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване. Текстови задачи
 • 28
  Събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване. Обобщение
 • 29
  Измерване на ъгли. Градус. Транспортир
 • 30
  Чертане на ъгъл по дадена градусна мярка
 • 31
  Събиране и изваждане на числата до 10 000 без преминаване. Задачки-закачки
 • 32
  Събиране и изваждане на ест.числа без преминаване
 • 33
  Събиране и изваждане на ест.числа без преминаване. Текстова задача
 • 34
  Намиране на неизвестен умалител. Умаляемо, умалител, разлика. Събираемо, сбор
 • 35
  Събиране с преминаване (в класа на хилядите). Число наум
 • 36
  Събиране с преминаване (в класа на хилядите). Решаване на задачки
 • 37
  Събиране с преминаване (в класа на хилядите). Текстова задача
 • 38
  Събиране с преминаване - УПРАЖНЕНИЕ. Съдружително и разместително свойство на сбора
 • 39
  Събиране на естествените числа с преминаване
 • 40
  Събиране на естествените числа с преминаване. Решаване на задачки
 • 41
  Събиране на естествените числа с преминаване. Текстови задачи
 • 42
  Събиране на естествените числа с преминаване. Упражнение. Огледални числа
 • 43
  Събиране на естествените числа с преминаване. Упражнение. Задача с геометрични фигури
 • 44
  Събиране на естествените числа с преминаване. Упражнение. Текстова задача
 • 45
  Събиране на естeствените числа с преминаване. Самурайско УПРАЖНЕНИЕ
 • 46
  Събиране на естествените числа с преминаване. Самурайско УПРАЖНЕНИЕ. Задачи
 • 47
  Изваждане на числата до 1 000. Преговор
 • 48
  Изваждане на числата до 1 000. Преговор. Текстова задача. Римски цифри
 • 49
  Изваждане с преминаване в класа на хилядите
 • 50
  Изваждане с преминаване в класа на хилядите. Текстови задачи
 • 51
  Изваждане с преминаване в класа на хилядите. Упражнение
 • 52
  Изваждане с преминаване в класа на хилядите. Упражнение. Задача с геометрична фигура
 • 53
  Изваждане на естествените числа с преминаване
 • 54
  Изваждане на естествените числа с преминаване. Текстови задачи
 • 55
  Изваждане на естествените числа. Упражнение
 • 56
  Изваждане на естествените числа. Упражнение. Текстови задачи
 • 57
  Изваждане на естествените числа. Упражнение
 • 58
  Изваждане на естествените числа. Упражнение. Текстови и геометрични задачи
 • 59
  Измерване на ъгли – градус, транспортир. Упражнение
 • 60
  Чертане на ъгъл по дадена градусна мярка. Упражнение
 • 61
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение
 • 62
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение. Решаване на задачи
 • 63
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение 2
 • 64
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение 2. Решаване на задачи
 • 65
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение 3. Задачка със закономерности
 • 66
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение 3. Решаване на задачи
 • 67
  Решаване на задачи от събиране и изваждане на естествени числа

Трети раздел

Умножение и деление на числата над 1000 с едноцифрено число

 • 68
  Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1000
 • 69
  Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1000. Свойства на умножението
 • 70
  Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1000. Текстова задача
 • 71
  Задачи от типа 800.4, 3200:4
 • 72
  Задачи от типа 700 x 3, 2100 : 3 . Упражнение
 • 73
  Задачи от типа 700 x 3, 2100 : 3. Упражнение. Решаване на задачи
 • 74
  Задачи от типа 1231 x 2
 • 75
  Задачи от типа 1231 x 2. Решаване на задачи
 • 76
  Задачи от типа 103 102 x 2. Разпределително свойство на умножението
 • 77
  Задачи от типа 103 102 x 2. Текстови задачи
 • 78
  Умножение с едноцифрено число с преминаване
 • 79
  Умножение с едноцифрено число с преминаване. Решаване на задачи
 • 80
  Решаване на задачи от типа 20 731 x 3. Упражнение
 • 81
  Решаване на задачи от типа 20 731 x 3. Упражнение с число наум
 • 82
  Решаване на задачи от типа 20 731 x 3. Упражнение с текстови задачи
 • 83
  Решаване на задачи от типа 1 703 124 х 2
 • 84
  Решаване на задачи от типа 1 703 124 х 2. Текстова задача. Чертане на ъгли
 • 85
  Умножение с едноцифрено число. Упражнение
 • 86
  Умножение с едноцифрено число. Упражнение. Teкстова задача
 • 87
  Умножение с едноцифрено число. Упражнение 2
 • 88
  Умножение с едноцифрено число. Упражнение 2. Текстови задачи
 • 89
  Лице на геометричната фигура правоъгълник
 • 90
  Намиране на лице на правоъгълник. Упражнение
 • 91
  Намиране на лице на правоъгълник. Упражнение 2
 • 92
  Намиране на лице на правоъгълник. Упражнение 2. Намиране на обиколка
 • 93
  Намиране на лице на правоъгълник. Упражнение 3
 • 94
  Намиране на лице на правоъгълник. Упражнение 3. Декар
 • 95
  Задачи от типа 2 406 : 2
 • 96
  Задачи от типа 2 406 : 2. Решаване на изрази. Намиране на лице
 • 97
  Задачи от типа 2 406 : 2. Решаване на изрази
 • 98
  Задачи от типа 9 306 390 : 3
 • 99
  Задачи от типа 9 306 390 : 3. Текстови задачки
 • 100
  Задачи от типа 5 648 : 2
 • 101
  Задачи от типа 5 648 : 2. Деление с опашка
 • 102
  Задачи от типа 5 648 : 2. Текстови задачи
 • 103
  Задачи от типа 96 106 : 2
 • 104
  Задачи от типа 96 106 : 2. Деления с опашка
 • 105
  Задачи от типа 96 106 : 2. Текстова и геометрична задача
 • 106
  Задачи от типа 3 560 724:4
 • 107
  Задачи от типа 3 560 724:4. Решаване на задачи

Четвърти раздел

Умножение и деление на числата над 1000 с двуцифрено число

 • 108
  Умножение на числата над 1000 с числото 10
 • 109
  Деление на числата над 1000 с числото 10
 • 110
  Умножение с числата 20, 30, 40, ..., 90
 • 111
  Деление с числата 20, 30, 40, ..., 90
 • 112
  Умножение на числата над 1000 с двуцифрено число
 • 113
  Умножение на числата над 1000 с двуцифрено число. Важни задачи
 • 114
  Умножение на еднакви двуцифрени числа с цифра на единиците 5
 • 115
  Деление на числата до 100 с двуцифрено число
 • 116
  Деление на числата до 1000 с двуцифрено число
 • 117
  Деление на числата над 1000 с двуцифрено число
 • 118
  Деление на числата над 1000 с двуцифрено число. Важни задачи

Пети раздел

Годишен преговор

 • 119
  Четене и писане на естествени числа. Годишен преговор
 • 120
  Сравняване на естествени числа. Изобразяване върху числов лъч. Годишен преговор
 • 121
  Събиране и изваждане на естествени числа. Годишен преговор
 • 122
  Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо и умалител. Годишен преговор
 • 123
  Умножение на естествени числа. Годишен преговор
 • 124
  Деление на естествени числа. Годишен преговор
 • 125
  Намиране на неизвестен множител, делимо, делител. Годишен преговор
 • 126
  Обобщение на годишния преговора
 • 127
  Изходно ниво математика 4. клас. Част 1
 • 128
  Изходно ниво математика 4. клас. Част 2

Шести раздел

Национално външно оценяване

 • 129
  Национално външно оценяване (НВО). Математика 4. клас. 2018 г.
 • 130
  Национално външно оценяване (НВО). Математика 4. клас. 2016 г.
 • 131
  Национално външно оценяване (НВО). Математика 4. клас. 2015 г.

5. клас

Първи раздел

Начален преговор

 • 1
  Четене и писане на естествени числа. Начален преговор
 • 2
  Сравняване на естествени числа. Изобразяване върху числов лъч. Начален преговор
 • 3
  Събиране и изваждане на естествени числа. Начален преговор
 • 4
  Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо и умалител. Начален преговор
 • 5
  Умножение на естествени числа. Начален преговор
 • 6
  Деление на естествени числа. Начален преговор
 • 7
  Намиране на неизвестен множител, делимо, делител. Начален преговор
 • 8
  Обобщение на началния преговор
 • 9
  Входно ниво 5. клас математика. Част 1
 • 10
  Входно ниво 5. клас математика. Част 2

Втори раздел

Делимост

 • 11
  Деление с остатък
 • 12
  Кратно и делител на естествено число
 • 13
  Прости и съставни числа
 • 14
  Делимост на сбор
 • 15
  Делимост на произведение
 • 16
  Признак за делимост на 2, 5 и 10
 • 17
  Признаци за делимост на 2, 5 и 10. Важни задачи
 • 18
  Признак за делимост на 4, 25 и 100
 • 19
  Признаци за делимост на 4, 25 и 100. Важни задачи
 • 20
  Признаци за делимост на 3 и 9
 • 21
  Признаци за делимост на 3 и 9. Важни задачи
 • 22
  Признаци за делимост. Супер обобщение и решени важни задачи
 • 23
  Представяне на естествени числа като произведение от прости множители
 • 24
  Степен. Всичко важно и основно
 • 25
  Общ делител (ОД) и най-голям общ делител (НОД) на естествени числа
 • 26
  Намиране на общ делител (ОД) и най-голям общ делител (НОД) чрез разлагане на прости множители
 • 27
  Общо кратно (ОК) и най-малко общо кратно (НОК) на естествени числа
 • 28
  Най-малко общо кратно (НОК). Решени важни задачи
 • 29
  Контролна работа. Делимост

Трети раздел

Обикновени дроби

 • 30
  Правилни и неправилни дроби. Обикновени дроби
 • 31
  Обикновени дроби. Важни задачи
 • 32
  Разширяване на дроби. Основно свойство на дробите
 • 33
  Съкращаване на дроби. Основно свойство на дробите
 • 34
  Привеждане на дроби към общ знаменател
 • 35
  Привеждане на дроби към общ и най-малък общ знаменател. Важни задачи
 • 36
  Сравняване на дроби
 • 37
  Изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч
 • 38
  Събиране на обикновени дроби с равни знаменатели
 • 39
  Изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели
 • 40
  Смесени числа
 • 41
  Събиране на дроби с различни знаменатели
 • 42
  Изваждане на дроби с различни знаменатели
 • 43
  Разместително и съдружително свойство на събирането на обикновени дроби
 • 44
  Събиране и изваждане на обикновени дроби. Важни задачи
 • 45
  Обикновени дроби. Неизвестни събираемо, умаляемо, умалител
 • 46
  Пресмятане на числови изрази
 • 47
  Умножение на обикновени дроби
 • 48
  Умножение на смесени числа
 • 49
  Свойства при умножение на обикновени дроби
 • 50
  Разместително, съдружително, разпределително свойство при умножение. Важни задачи
 • 51
  Деление на обикновени дроби
 • 52
  Деление на дроби. Решени важни задачи
 • 53
  Действия с дроби. Намиране на неизвестно число
 • 54
  Действия с дроби. Пресмятане на числови изрази
 • 55
  Част от число. Част от цяло
 • 56
  Част от число. Основни задачи
 • 57
  Важни текстови задачи с въвеждане на части от числото 1

Четвърти раздел

Десетични дроби

 • 58
  Десетични дроби. Четене и записване
 • 59
  Десетични дроби. Четене и записване. Важни задачи
 • 60
  Сравняване на десетични дроби
 • 61
  Сравняване на десетични дроби. Важни задачи
 • 62
  Изобразяване на десетични дроби върху числов лъч
 • 63
  Закръгляне на десетична дроб. Оценка на резултат
 • 64
  Събиране на десетични дроби
 • 65
  Събиране на десетични дроби. Важни задачи
 • 66
  Свойства на действие събиране на десетични дроби
 • 67
  Свойства на действие събиране на десетични дроби. Важни задачи
 • 68
  Изваждане на десетични дроби
 • 69
  Изваждане на десетични дроби. Важни задачи
 • 70
  Събиране и изваждане на десетични дроби. Ред на действия
 • 71
  Събиране и изваждане на десетични дроби. Текстови задачи
 • 72
  Намиране на неизвестни събираемо, умаляемо, умалител
 • 73
  Умножение на десетични дроби с естествено число
 • 74
  Умножение на десетични дроби с естествено число. Важни задачи
 • 75
  Умножение на десетични дроби с десетични дроби
 • 76
  Умножение на десетични дроби с десетични дроби. Важни задачи
 • 77
  Разместително и съдружително свойство на умножение на десетични дроби
 • 78
  Разместително и съдружително свойство на умножение на десетични дроби. Важни задачи
 • 79
  Деление на десетични дроби с естествено число
 • 80
  Деление на десетични дроби с естествено число. Важни задачи
 • 81
  Умножение и деление на десетична дроб с 10, 100, 1000
 • 82
  Преминаване от една мерна единица в друга
 • 83
  Преминаване от една мерна единица в друга. Текстови задачи
 • 84
  Деление на десетична дроб с десетична дроб
 • 85
  Деление на десетична дроб с десетична дроб. Важни задачи
 • 86
  Разпределително свойство на умножението с десетични дроби
 • 87
  Разпределително свойство на умножението с десетични дроби. Важни задачи
 • 88
  Разпределително свойство на делението с десетични дроби
 • 89
  Намиране на неизвестен множител, делимо, делител при десетични дроби
 • 90
  Намиране на неизвестен множител, делимо, делител при десетични дроби. Важни задачи
 • 91
  Използване на калкулатор и десетични дроби. Приложение
 • 92
  Текстови задачи от движение. Всичко важно
 • 93
  Задачи от движение с автомобили. Част 1
 • 94
  Задачи от движение с автомобили. Част 2