Математика

1. клас

Първи раздел

Естествените числа от 1 до 5 и нула. Събиране и изваждане на числата до 5

 • 1
  Ориентиране в природата. Ляво, дясно, горе, долу, пред, зад
 • 2
  Групиране по цвят и големина
 • 3
  Групиране по форма
 • 4
  Малко, голямо, ниско, високо
 • 5
  Сравняване. Повече, по-малко и толкова, колкото
 • 6
  Числото 1
 • 7
  Числото 2
 • 8
  Събиране на числата до 2
 • 9
  Изваждане на числата до 2
 • 10
  Числото 3
 • 11
  Събиране и изваждане на числата до 3
 • 12
  Триъгълник
 • 13
  Числото 4
 • 14
  Събиране и изваждане на числата до 4
 • 15
  Квадрат
 • 16
  Числото 5
 • 17
  Събиране и изваждане на числата до 5
 • 18
  Числото 0. Кръг
 • 19
  Събиране и изваждане с 0
 • 20
  Числата до 5. Сравняване. Самопроверка
 • 21
  Числата до 5. Събиране и изваждане. Самопроверка

Втори раздел

Числата от 6 до 10. Събиране и изваждане до 10

 • 22
  Числото 6
 • 23
  Събиране и изваждане на числата до 6
 • 24
  Събиране на повече от две събираеми
 • 25
  Килограм
 • 26
  Числото 7
 • 27
  Събиране и изваждане на числата до 7
 • 28
  Числото 8
 • 29
  Събиране и изваждане на числата до 8
 • 30
  Числото 9
 • 31
  Събиране и изваждане на числата до 9
 • 32
  Числото 10
 • 33
  Събиране и изваждане на числата до 10
 • 34
  Пари. Стотинки и лев
 • 35
  Числата до 10. Обобщение и тест
 • 36
  Числата до 10. Текстови задачи
 • 37
  Числата до 10. По-трудни текстови задачи
 • 38
  Събиране и изваждане на числата до 10. Част 1. Текстови задачи

Трети раздел

Числата от 11 до 20

 • 39
  Десетица
 • 40
  Четене, писане и броене с числата от 11 до 20
 • 41
  Сравняване на числата от 11 до 20
 • 42
  Представяне на числата като сбор от единици и десетици
 • 43
  Едноцифрени и двуцифрени числа
 • 44
  Правоъгълник

Четвърти раздел

Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване

 • 45
  Събиране без преминаване от вида 10 + 6
 • 46
  Събираемо, събираемо, сбор
 • 47
  Изваждане без преминаване от вида 13 - 10
 • 48
  Изваждане без преминаване от вида 13 - 3
 • 49
  Събиране без преминаване от вида 12 + 3
 • 50
  Изваждане без преминаване от вида 15 - 3
 • 51
  Изваждане без преминаване от вида 14 - 12
 • 52
  Отсечка
 • 53
  Измерване на отсечка. Сантиметър
 • 54
  Събиране от вида 16 + 4
 • 55
  Изваждане от вида 20 - 3
 • 56
  Изваждане от вида 20 - 16
 • 57
  Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване. Обобщение и задачи

Пети раздел

Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване

 • 58
  Време. Час. Колко часа? В колко часа?
 • 59
  Събиране на 9 с едноцифрено число с преминаване
 • 60
  Събиране на 8 с едноцифрено число с преминаване
 • 61
  Събиране на 7 с едноцифрено число с преминаване
 • 62
  Събиране на 6 с едноцифрено число с преминаване
 • 63
  Изваждане от числото 11 със заемане
 • 64
  Умаляемо, умалител, разлика
 • 65
  Изваждане от числото 12 със заемане
 • 66
  Изваждане от числото 13 със заемане
 • 67
  Изваждане от числото 14 със заемане
 • 68
  Изваждане от числото 15 със заемане
 • 69
  Изваждане от числото 16 със заемане
 • 70
  Изваждане от числото 17 със заемане
 • 71
  Изваждане от числото 18 със заемане
 • 72
  Числата до 20. Текстови задачи
 • 73
  Числата до 20. Обобщение и тест
 • 74
  Магически квадрат

Шести раздел

Числата 10, 20, 30,..., 100

 • 75
  Числата 10, 20, 30, ..., 100. Четене и писане
 • 76
  Числата 10, 20, 30, ..., 100. Сравняване
 • 77
  Числата 10, 20, 30, ..., 100. Събиране и изваждане

Седми раздел

Годишен преговор

 • 78
  Обобщение на преговора за математика 1. клас
 • 79
  Изходен тест по математика 1. клас

2. клас

Първи раздел

Начален преговор

 • 1
  Числата от 0 до 20
 • 2
  Числата от 0 до 100
 • 3
  Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване
 • 4
  Събиране и изваждане до 20 с преминаване
 • 5
  Числата от 0 до 20. Задачи
 • 6
  Триъгълник. Квадрат. Правоъгълник. Кръг. Отсечка
 • 7
  Мерни единици. Килограм, сантиметър, час, стотинка, лев
 • 8
  Числата 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
 • 9
  Сравняване на числата 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
 • 10
  Събиране и изваждане до 100

Втори раздел

Числата 21, 22, 23, ...99, 100

 • 11
  Числата от 21 до 100
 • 12
  Числата от 21 до 100. Важни задачи
 • 13
  Редица на числата от 21 до 100. Четене, писане и броене
 • 14
  Представяне на числата от 21 до 100 като сбор на десетици и единици
 • 15
  Сравняване на числата до 100
 • 16
  Дециметър
 • 17
  Метър
 • 18
  Мерните единици сантиметър, дециметър, метър
 • 19
  Числото 100

Трети раздел

Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване

 • 20
  Разместително свойство на събирането
 • 21
  Съдружително свойство на събирането. Сбор на три числа
 • 22
  Скоби
 • 23
  Събиране на двуцифрено число с едноцифрено без преминаване от вида (24 + 3)
 • 24
  Изваждане на едноцифрено число от двуцифрено без преминаване от вида (24 - 3)
 • 25
  Събиране на двуцифрено число с двуцифрено без преминаване от вида (23 + 10) и (24 + 32)
 • 26
  Изваждане на двуцифрено число от двуцифрено без преминаване от вида (54 - 20) и (58 - 23)
 • 27
  Намиране на неизвестно събираемо
 • 28
  Неизвестно събираемо. По-трудни задачи
 • 29
  Обиколка на триъгълник
 • 30
  Обиколка на правоъгълник
 • 31
  Обиколка на квадрат
 • 32
  Измерване и сравняване страните на триъгълник, квадрат и правоъгълник
 • 33
  Текстови задачи за събиране и изваждане до 100 без преминаване
 • 34
  Събиране и изваждане на двуцифрени числа. Текстови задачи

Четвърти раздел

Таблично умножение и деление

 • 35
  Умножение. Пъти по и пъти повече от
 • 36
  Действие умножение. Множители, произведение
 • 37
  Разместително свойство на умножението
 • 38
  Умножение с числото 2
 • 39
  Умножение с числото 3
 • 40
  Умножение с числото 1
 • 41
  Действие деление. Делимо, делител, частно
 • 42
  Деление с числото 2. Четни и нечетни числа
 • 43
  Деление с числото 3
 • 44
  Обиколка на равностранен триъгълник
 • 45
  Деление с числото 1
 • 46
  Умножение и деление с числата 1, 2 и 3. Обобщение и тест
 • 47
  Умножение с числото 4
 • 48
  Деление с числото 4
 • 49
  Намиране на обиколка на правоъгълник чрез умножение
 • 50
  Намиране на обиколка на квадрат чрез умножение
 • 51
  Умножение с числото 5
 • 52
  Деление с числото 5
 • 53
  Намиране на неизвестен множител
 • 54
  Съдружително свойство на умножението
 • 55
  Ред на действията
 • 56
  Умножение и деление с числата 1, 2, 3, 4 и 5. Обобщение и тест
 • 57
  Час. Минута
 • 58
  Час. Минута. Важни задачи
 • 59
  Денонощие
 • 60
  Умножение с числото 6
 • 61
  Деление с числото 6
 • 62
  Умножение с числото 7
 • 63
  Деление с числото 7
 • 64
  Седмица. Месец. Година
 • 65
  Умножение с числото 8
 • 66
  Деление с числото 8
 • 67
  Умножение с числото 9
 • 68
  Деление с числото 9
 • 69
  Умножение с числото 10
 • 70
  Деление с числото 10
 • 71
  Умножение с числото 0
 • 72
  Деление на числото 0 с друго число
 • 73
  Умножение и деление с 4,5 и 6. Текстови задачи
 • 74
  Умножение и деление със 7, 8 и 9. Текстови задачи
 • 75
  Обобщение и тест. Таблично умножение и деление

Пети раздел

Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване

 • 76
  Събиране на двуцифрено число с едноцифрено число с преминаване от вида (26 + 4)
 • 77
  Изваждане на едноцифрено число от двуцифрено число с преминаване от вида (30 - 7)
 • 78
  Събиране на двуцифрено число с едноцифрено с преминаване от вида (37 + 5)
 • 79
  Изваждане на едноцифрено число от двуцифрено с преминаване от вида (34 - 6)
 • 80
  Обобщение. Събиране и изваждане на двуцифрено число с едноцифрено число. Важни задачи
 • 81
  Видове триъгълници според страните им
 • 82
  Събиране на двуцифрено число с двуцифрено с преминаване от вида (27 + 13)
 • 83
  Събиране на двуцифрено число с двуцифрено с преминаване от вида (27 + 15)
 • 84
  Изваждане на двуцифрено число от двуцифрено с преминаване от вида (40 - 13)
 • 85
  Изваждане на двуцифрено число от двуцифрено с преминаване от вида (43 - 15)
 • 86
  Събиране на три числа с преминаване
 • 87
  Събиране на числа със сбор 100 от вида (76 + 24)
 • 88
  Изваждане от числото 100 от вида (100 - 24)
 • 89
  Текстови задачи. Събиране и изваждане с числата до 100
 • 90
  Обобщение и тест. Събиране и изваждане на числата до 100

Шести раздел

Годишен преговор

 • 91
  Числата до 100. Преговор
 • 92
  Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване
 • 93
  Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване
 • 94
  Таблично умножение
 • 95
  Действие деление
 • 96
  Триъгълник, правоъгълник, квадрат
 • 97
  Мерни единици
 • 98
  Изходно ниво по математика за 2. клас

3. клас

Първи раздел

Числата до 1000

 • 1
  Числата 100, 200, 300, 400, ..., 1000
 • 2
  Числата от 100 до 1 000
 • 3
  Записване на числата до 1000. Броене. Упражнение със задачки
 • 4
  Сравняване на числата до 1 000
 • 5
  Права линия, крива линия, начупена линия, лъч
 • 6
  Записване на числата до 1000. Броене
 • 7
  Именуване на геометрични фигури. Лъч
 • 8
  Именуване на геометрични фигури. Лъч. Упражнение
 • 9
  Представяне на числата до 1000 като сбор
 • 10
  Сравняване на числата до 1 000. Упражнение със задачки
 • 11
  Километър. Метър
 • 12
  Километър. Метър. Текстови задачи

Втори раздел

Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване

 • 13
  Събиране и изваждане на числа до 1000, които завършват с 0
 • 14
  Събиране и изваждане на числа до 1000, които завършват с 0. Важни задачи
 • 15
  Километър
 • 16
  Милиметър
 • 17
  Събиране и изваждане на числа до 1000 без преминаване
 • 18
  Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване. Важни задачи
 • 19
  Събиране и изваждане на трицифрени числа
 • 20
  Събиране и изваждане на трицифрени числа. Геометрична и текстова задача
 • 21
  Задачи от типа 200+30. 200+3. 230-200. 203-3
 • 22
  Задачи от типа 200+30. 200+3. 230-200. 203-3. Упражнение
 • 23
  Задачи от типа 400 + 75, 475 - 75
 • 24
  Задачи от типа 400 + 75, 475 - 75. Упражнение
 • 25
  Задачи от типа 203+2, 230+20
 • 26
  Задачи от типа 203+2, 230+20. Геометрична и текстова задача
 • 27
  Намиране на неизвестно умаляемо
 • 28
  Намиране на неизвестно умаляемо. Упражнение
 • 29
  Задачи от типа 325 + 142
 • 30
  Задачи от типа 325 + 142. Упражнение
 • 31
  Задачи от типа 576 - 125
 • 32
  Задачи от типа 576 - 125. Упражнение
 • 33
  Ъгъл
 • 34
  Ъгъл. Упражнение
 • 35
  Прав ъгъл
 • 36
  Прав ъгъл. Упражнение
 • 37
  Правоъгълник
 • 38
  Квадрат. Задачи
 • 39
  Остър ъгъл. Тъп ъгъл
 • 40
  Остър ъгъл. Тъп ъгъл. Текстови задачи
 • 41
  Милиметър. Геометрични задачи
 • 42
  Геометрични задачи
 • 43
  Решаване на задачи
 • 44
  Решаване на задачи. Намиране на неизвестно

Трети раздел

Събиране и изваждане с преминаване

 • 45
  Събиране на числата до 1 000 с преминаване в реда на десетиците
 • 46
  Събиране на числата до 1 000 с преминаване в реда на десетиците. Решаване на задачи
 • 47
  Събиране на числата до 1 000 с преминаване в реда на стотиците
 • 48
  Събиране на числата до 1 000 с преминаване в реда на стотиците. Решаване на задачи
 • 49
  Събиране на числата до 1 000 с две преминавания
 • 50
  Събиране на числата до 1 000 с две преминавания. Решаване на задачи
 • 51
  Сбор 1 000
 • 52
  Сбор 1 000. Решаване на задачи
 • 53
  Събиране на числата до 1 000. Упражнение
 • 54
  Събиране на числата до 1 000. Упражнение. Задачи
 • 55
  Решаване на задачки
 • 56
  Решаване на задачки. Геометрични задачи
 • 57
  Чертане на прав ъгъл в квадратна мрежа
 • 58
  Чертане на прав ъгъл в квадратна мрежа. Задачи
 • 59
  Изваждане на числaта до 1 000 с преминаване от десетици към единици
 • 60
  Изваждане на числaта до 1 000 с преминаване от десетици към единици. Задачи
 • 61
  Изваждане на числата до 1 000 с преминаване от стотици към десетици
 • 62
  Изваждане на числата до 1000 с преминаване от стотитици към десетици. Задачи
 • 63
  Изваждане на числата до 1000 с преминаване
 • 64
  Изваждане на числата до 1000 с преминаване. Решаване на задачи
 • 65
  Изваждане на числата до 1000 с преминаване. Упражнение
 • 66
  Изваждане на числата до 1 000 с преминаване. Упражнение. Геометрични задачи
 • 67
  Събиране и изваждане на числата до 1000. Упражнение
 • 68
  Събиране и изваждане на числата до 1000. Упражнение. Геометрична и текстова задача
 • 69
  Решаване на задачи. Упражнение
 • 70
  Решаване на задачи. Упражнение. Текстови задачи

Четвърти раздел

Таблично умножение и деление

 • 71
  Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1000
 • 72
  Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1000. Свойства на умножението
 • 73
  Таблично умножение и деление. Преговор

4. клас

Първи раздел

Национално външно оценяване 4. клас

 • 1
  Национално външно оценяване (НВО). Математика 4. клас. 2018 г.
 • 2
  Национално външно оценяване (НВО). Математика 4. клас. 2016 г.
 • 3
  Национално външно оценяване (НВО). Математика 4. клас. 2015 г.

Втори раздел

Числата над 1 000

 • 4
  Числата от 1001 до 10 000
 • 5
  Числата от 1001 до 10 000. Важни задачи
 • 6
  Числата от 10 000 до 100 000
 • 7
  Числата от 10 000 до 100 000. Важни задачи
 • 8
  Числата от 100 000 до 1 000 000
 • 9
  Числата от 100 000 до 1 000 000. Важни задачи
 • 10
  Числата над 1 000 000
 • 11
  Числата над 1 000 000. Важни задачи
 • 12
  Записване на естествени числа по класове
 • 13
  Записване на естествените числа. Важни задачи
 • 14
  Сравняване на естествените числа
 • 15
  Представяне на числата над 1 000 като сбор от хиляди, стотици, десетици и единици
 • 16
  Представяне на числата над 1 000 като сбор от хиляди, стотици, десетици и единици. Задачки-закачки
 • 17
  Сравняване на естествените числа. Задачки-закачки
 • 18
  Окръжност
 • 19
  Окръжност. Кръг. Задачки-закачки
 • 20
  Римски цифри
 • 21
  Римски цифри.Превръщане на числа от римски в арабски цифри
 • 22
  Римски цифри. Важни задачи
 • 23
  Калкулатор
 • 24
  Калкулатор. Задачки - закачки
 • 25
  Числата над 1000. Обобщение и решени задачи

Трети раздел

Събиране и изваждане на числата над 1 000

 • 26
  Събиране и изваждане на числата до 10 000 без преминаване. Важни задачи
 • 27
  Събиране и изваждане на числата до 10 000 без преминаване
 • 28
  Събиране и изваждане на числата до 10 000 без преминаване. Задачки-закачки
 • 29
  Събиране и изваждане на числата до 100 000 без преминаване
 • 30
  Събиране и изваждане на числата до 100 000 без преминаване. Важни задачи
 • 31
  Събиране и изваждане на числата до 1 000 000 без преминаване
 • 32
  Събиране и изваждане на числата до 1 000 000 без преминаване. Важни задачи
 • 33
  Събиране и изваждане на ест.числа без преминаване
 • 34
  Събиране и изваждане на ест.числа без преминаване. Текстова задача
 • 35
  Намиране на неизвестен умалител. Умаляемо, умалител, разлика. Събираемо, сбор
 • 36
  Намиране на неизвестен умалител
 • 37
  Намиране на неизвестен умалител. Важни задачи
 • 38
  Намиране на неизвестен умалител - УПРАЖНЕНИЕ. Примери и текстова задача
 • 39
  Намиране на неизвестен умалител - УПРАЖНЕНИЕ. Задачка с триъгълници
 • 40
  Събиране с преминаване (в класа на хилядите). Число наум
 • 41
  Събиране с преминаване (в класа на хилядите). Решаване на задачки
 • 42
  Събиране с преминаване (в класа на хилядите). Текстова задача
 • 43
  Събиране с преминаване - УПРАЖНЕНИЕ. Съдружително и разместително свойство на сбора
 • 44
  Събиране на многоцифрени числа с преминаване
 • 45
  Изваждане на многоцифрени числа с преминаване
 • 46
  Събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване. Текстови задачи
 • 47
  Събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване. Обобщение
 • 48
  Събиране на естествените числа с преминаване
 • 49
  Събиране на естествените числа с преминаване. Решаване на задачки
 • 50
  Събиране на естествените числа с преминаване. Текстови задачи
 • 51
  Събиране на естествените числа с преминаване. Упражнение. Огледални числа
 • 52
  Събиране на естествените числа с преминаване. Упражнение. Задача с геометрични фигури
 • 53
  Събиране на естествените числа с преминаване. Упражнение. Текстова задача
 • 54
  Събиране на естeствените числа с преминаване. Самурайско УПРАЖНЕНИЕ
 • 55
  Събиране на естествените числа с преминаване. Самурайско УПРАЖНЕНИЕ. Задачи
 • 56
  Изваждане на числата до 1 000. Преговор
 • 57
  Изваждане на числата до 1 000. Преговор. Текстова задача. Римски цифри
 • 58
  Изваждане с преминаване в класа на хилядите
 • 59
  Изваждане с преминаване в класа на хилядите. Текстови задачи
 • 60
  Изваждане с преминаване в класа на хилядите. Упражнение
 • 61
  Изваждане с преминаване в класа на хилядите. Упражнение. Задача с геометрична фигура
 • 62
  Изваждане на естествените числа с преминаване
 • 63
  Изваждане на естествените числа с преминаване. Текстови задачи
 • 64
  Изваждане на естествените числа. Упражнение
 • 65
  Изваждане на естествените числа. Упражнение. Текстови задачи
 • 66
  Изваждане на естествените числа. Упражнение
 • 67
  Изваждане на естествените числа. Упражнение. Текстови и геометрични задачи
 • 68
  Измерване на ъгли – градус, транспортир
 • 69
  Измерване на ъгли – градус, транспортир. Упражнение
 • 70
  Чертане на ъгъл по дадена градусна мярка
 • 71
  Чертане на ъгъл по дадена градусна мярка. Упражнение
 • 72
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение
 • 73
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение. Решаване на задачи
 • 74
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение 2
 • 75
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение 2. Решаване на задачи
 • 76
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение 3. Задачка със закономерности
 • 77
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение 3. Решаване на задачи
 • 78
  Решаване на задачи от събиране и изваждане на естествени числа

Четвърти раздел

Умножение и деление на числата над 1000 с едноцифрено число

 • 79
  Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1000
 • 80
  Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1000. Свойства на умножението
 • 81
  Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1000. Текстова задача
 • 82
  Задачи от типа 800.4, 3200:4
 • 83
  Задачи от типа 700 x 3, 2100 : 3 . Упражнение
 • 84
  Задачи от типа 700 x 3, 2100 : 3. Упражнение. Решаване на задачи
 • 85
  Задачи от типа 1231 x 2
 • 86
  Задачи от типа 1231 x 2. Решаване на задачи
 • 87
  Задачи от типа 103 102 x 2. Разпределително свойство на умножението
 • 88
  Задачи от типа 103 102 x 2. Текстови задачи
 • 89
  Умножение с едноцифрено число с преминаване
 • 90
  Умножение с едноцифрено число с преминаване. Решаване на задачи
 • 91
  Решаване на задачи от типа 20 731 x 3. Упражнение
 • 92
  Решаване на задачи от типа 20 731 x 3. Упражнение с число наум
 • 93
  Решаване на задачи от типа 20 731 x 3. Упражнение с текстови задачи
 • 94
  Решаване на задачи от типа 1 703 124 х 2
 • 95
  Решаване на задачи от типа 1 703 124 х 2. Текстова задача. Чертане на ъгли
 • 96
  Умножение с едноцифрено число. Упражнение
 • 97
  Умножение с едноцифрено число. Упражнение. Teкстова задача
 • 98
  Умножение с едноцифрено число. Упражнение 2
 • 99
  Умножение с едноцифрено число. Упражнение 2. Текстови задачи
 • 100
  Лице на геометричната фигура правоъгълник
 • 101
  Намиране на лице на правоъгълник. Упражнение
 • 102
  Намиране на лице на правоъгълник. Упражнение 2
 • 103
  Намиране на лице на правоъгълник. Упражнение 2. Намиране на обиколка
 • 104
  Намиране на лице на правоъгълник. Упражнение 3
 • 105
  Намиране на лице на правоъгълник. Упражнение 3. Декар
 • 106
  Задачи от типа 2 406 : 2
 • 107
  Задачи от типа 2 406 : 2. Решаване на изрази. Намиране на лице
 • 108
  Задачи от типа 2 406 : 2. Решаване на изрази
 • 109
  Задачи от типа 9 306 390 : 3
 • 110
  Задачи от типа 9 306 390 : 3. Текстови задачки
 • 111
  Задачи от типа 5 648 : 2
 • 112
  Задачи от типа 5 648 : 2. Деление с опашка
 • 113
  Задачи от типа 5 648 : 2. Текстови задачи
 • 114
  Задачи от типа 96 106 : 2
 • 115
  Задачи от типа 96 106 : 2. Деления с опашка
 • 116
  Задачи от типа 96 106 : 2. Текстова и геометрична задача
 • 117
  Задачи от типа 3 560 724:4
 • 118
  Задачи от типа 3 560 724:4. Решаване на задачи

Пети раздел

Умножение и деление на числата над 1000 с двуцифрено число

 • 119
  Умножение на числата над 1000 с числото 10
 • 120
  Деление на числата над 1000 с числото 10
 • 121
  Умножение с числата 20, 30, 40, ..., 90
 • 122
  Деление с числата 20, 30, 40, ..., 90
 • 123
  Умножение на числата над 1000 с двуцифрено число
 • 124
  Умножение на числата над 1000 с двуцифрено число. Важни задачи
 • 125
  Умножение на еднакви двуцифрени числа с цифра на единиците 5
 • 126
  Деление на числата до 100 с двуцифрено число
 • 127
  Деление на числата до 1000 с двуцифрено число
 • 128
  Деление на числата над 1000 с двуцифрено число
 • 129
  Деление на числата над 1000 с двуцифрено число. Важни задачи

Шести раздел

Изходно ниво математика 4. клас

 • 130
  Изходно ниво математика 4. клас. Част 1
 • 131
  Изходно ниво математика 4. клас. Част 2

Седми раздел

Годишен преговор математика 4. клас

 • 132
  Четене и писане на естествени числа
 • 133
  Сравняване на естествени числа. Изобразяване върху числов лъч
 • 134
  Събиране и изваждане на естествени числа
 • 135
  Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо и умалител
 • 136
  Умножение на естествени числа
 • 137
  Деление на естествени числа
 • 138
  Намиране на неизвестен множител, делимо, делител
 • 139
  Обобщение на преговора

5. клас

Първи раздел

Входно ниво математика 5. клас

 • 1
  Входно ниво 5. клас математика. Част 1
 • 2
  Входно ниво 5. клас математика. Част 2

Втори раздел

Делимост

 • 3
  Деление с остатък
 • 4
  Кратно и делител на естествено число
 • 5
  Прости и съставни числа
 • 6
  Делимост на сбор
 • 7
  Делимост на произведение
 • 8
  Признак за делимост на 2, 5 и 10
 • 9
  Признаци за делимост на 2, 5 и 10. Важни задачи
 • 10
  Признак за делимост на 4, 25 и 100
 • 11
  Признаци за делимост на 4, 25 и 100. Важни задачи
 • 12
  Признаци за делимост на 3 и 9
 • 13
  Признаци за делимост на 3 и 9. Важни задачи
 • 14
  Признаци за делимост. Супер обобщение и решени важни задачи
 • 15
  Представяне на естествени числа като произведение от прости множители
 • 16
  Степен. Всичко важно и основно
 • 17
  Общ делител (ОД) и най-голям общ делител (НОД) на естествени числа
 • 18
  Намиране на общ делител (ОД) и най-голям общ делител (НОД) чрез разлагане на прости множители
 • 19
  Общо кратно (ОК) и най-малко общо кратно (НОК) на естествени числа
 • 20
  Най-малко общо кратно (НОК). Решени важни задачи
 • 21
  Контролна работа. Делимост

Трети раздел

Обикновени дроби

 • 22
  Правилни и неправилни дроби. Обикновени дроби
 • 23
  Обикновени дроби. Важни задачи
 • 24
  Разширяване на дроби. Основно свойство на дробите
 • 25
  Съкращаване на дроби. Основно свойство на дробите
 • 26
  Привеждане на дроби към общ знаменател
 • 27
  Привеждане на дроби към общ и най-малък общ знаменател. Важни задачи
 • 28
  Сравняване на дроби
 • 29
  Изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч
 • 30
  Събиране на обикновени дроби с равни знаменатели
 • 31
  Изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели
 • 32
  Смесени числа
 • 33
  Събиране на дроби с различни знаменатели
 • 34
  Изваждане на дроби с различни знаменатели
 • 35
  Разместително и съдружително свойство на събирането на обикновени дроби
 • 36
  Събиране и изваждане на обикновени дроби. Важни задачи
 • 37
  Обикновени дроби. Неизвестни събираемо, умаляемо, умалител
 • 38
  Пресмятане на числови изрази
 • 39
  Умножение на обикновени дроби
 • 40
  Умножение на смесени числа
 • 41
  Свойства при умножение на обикновени дроби
 • 42
  Разместително, съдружително, разпределително свойство при умножение. Важни задачи
 • 43
  Деление на обикновени дроби
 • 44
  Деление на дроби. Решени важни задачи
 • 45
  Действия с дроби. Намиране на неизвестно число
 • 46
  Действия с дроби. Пресмятане на числови изрази
 • 47
  Част от число. Част от цяло
 • 48
  Част от число. Основни задачи
 • 49
  Важни текстови задачи с въвеждане на части от числото 1

Четвърти раздел

Десетични дроби

 • 50
  Десетични дроби. Четене и записване
 • 51
  Десетични дроби. Четене и записване. Важни задачи
 • 52
  Сравняване на десетични дроби
 • 53
  Сравняване на десетични дроби. Важни задачи
 • 54
  Изобразяване на десетични дроби върху числов лъч
 • 55
  Закръгляне на десетична дроб. Оценка на резултат
 • 56
  Събиране на десетични дроби
 • 57
  Събиране на десетични дроби. Важни задачи
 • 58
  Свойства на действие събиране на десетични дроби
 • 59
  Свойства на действие събиране на десетични дроби. Важни задачи
 • 60
  Изваждане на десетични дроби
 • 61
  Изваждане на десетични дроби. Важни задачи
 • 62
  Събиране и изваждане на десетични дроби. Ред на действия
 • 63
  Събиране и изваждане на десетични дроби. Текстови задачи
 • 64
  Намиране на неизвестни събираемо, умаляемо, умалител
 • 65
  Умножение на десетични дроби с естествено число
 • 66
  Умножение на десетични дроби с естествено число. Важни задачи
 • 67
  Умножение на десетични дроби с десетични дроби
 • 68
  Умножение на десетични дроби с десетични дроби. Важни задачи
 • 69
  Разместително и съдружително свойство на умножение на десетични дроби
 • 70
  Разместително и съдружително свойство на умножение на десетични дроби. Важни задачи
 • 71
  Деление на десетични дроби с естествено число
 • 72
  Деление на десетични дроби с естествено число. Важни задачи
 • 73
  Умножение и деление на десетична дроб с 10, 100, 1000
 • 74
  Преминаване от една мерна единица в друга
 • 75
  Преминаване от една мерна единица в друга. Текстови задачи
 • 76
  Деление на десетична дроб с десетична дроб
 • 77
  Деление на десетична дроб с десетична дроб. Важни задачи
 • 78
  Разпределително свойство на умножението с десетични дроби
 • 79
  Разпределително свойство на умножението с десетични дроби. Важни задачи
 • 80
  Разпределително свойство на делението с десетични дроби
 • 81
  Намиране на неизвестен множител, делимо, делител при десетични дроби
 • 82
  Намиране на неизвестен множител, делимо, делител при десетични дроби. Важни задачи
 • 83
  Използване на калкулатор и десетични дроби. Приложение
 • 84
  Текстови задачи от движение. Всичко важно
 • 85
  Задачи от движение с автомобили. Част 1
 • 86
  Задачи от движение с автомобили. Част 2
 • 87
  Важни задачи за движение по течение на река и въздушно течение
 • 88
  Подбрани задачи за движение по течение на река или въздушно течение. Част 1