Обучения за
учители
герои
Защо да избереш обученията на Уча.се?
Интригуващо преживяване, което ще те остави с много позитивни емоции
Конкретни техники и инструменти, които веднага прилагаш в час
Индивидуална обратна връзка и насоки от ментор
Какви теми на обучение предлагаме?
Как да прилагам проектно-базиран подход в своята работа?
Проектно-базираното обучение е иновативен подход, който ангажира, вдъхновява и мотивира учениците да участват активно в учебния процес. Това е подход, който насърчава учениците да приложат на практика своите знания и да развият ключови умения за успех. Чрез прилагане на то...
Как да създавам интегрирани уроци?
Една от основните тенденции в съвременното развитие на науката е интеграцията на научните знания. Тя намира своето естествено отражение в образованието. През последните няколко години т. нар. STEM/STEAM преподаване навлезе със смели стъпки в нашите класни стаи, което налож...
Как да планирам подходящо оценяване при преподаване на интегрирани уроци?
Оценяването на знания, умения и компетентности при преподаване на интегрирани уроци е многопластов процес, който ангажира вниманието и времето на всеки учител. Има различни видове оценявания, които могат да се прилагат при преподаване на интегрирани уроци.
Как да прилагам проблемно-базиран подход в своята работа?
Проблемно-базираното обучение е подход, при който учениците „работят“ по реални казуси и проблеми от заобикалящия ни свят. По този начин имат възможност да приложат знания от различни учебни дисциплини с цел да открият и предложат решение на конкретен проблем или загадк...
Как да прилагам изследователски подход в своята работа?
Изследователският подход може да се прилага в разнообразни дейности, задачи и проекти, в които участват учениците. Създаването на уроци, в които е застъпен този подход, води до повишаване на мотивацията на учениците, развиване на умения и прилагането им на практика. Този подх...
Дизайн мисленето като успешен метод за развиване на социални иновации в училище
Дизайн мисленето е иновативен подход и метод за решаване на проблеми на локално и глобално ниво. Включва съпричастност към тези, за които се създава дадено решение. Чрез структуриран процес децата имат възможност да развият емпатия към човека, да вникнат в неговите ну...
Как да използвам работата по STEM като мотивационна стратегия за учениците?
Скоро всяко българско училище ще разполага със STEM кабинет, но STEM не е само оборудване и ремонтирани стаи. STEM магията произтича от учителите и техните умения да мотивират учениците и да прилагат иновативни подходи в работата си. STEM преподаването залага на интеграци...
Как да прилагам модела на обърната класна стая като форма на хибридно обучение?
В своята работа всеки учител иска да даде максимума на своите ученици – да ги подкрепя по пътя на знанието, да ги направи активни и отговорни за тяхното обучение и да им покаже връзката между това, което се учи в училище, и реалния живот. Често обаче, притиснат между уч...
Как да използвам коучинг умения за създаване на стимулираща учебна среда?
Коучинг подходът все повече набира популярност в сферата на образованието. Благодарение на него спомагаме за разкриване на по-високо ниво на реализация на потенциала и повишена мотивация у учениците.
Как да направя уроците си разбираеми и мотивиращи за учениците?
Създаването на разбираеми и мотивиращи уроци за учениците е често срещано предизвикателство в работата на учителя. Всеки ученик има своите интереси и потребности и често е необходимо учителят да прилага диференциация. Как да създадем интересни, разнообразни и ангажи...
Как да развиваме умения на 21. век у учениците?
Развиването на умения и нагласи у учениците е процес, който изисква специално внимание. Компетенциите, които ще ти покажем как да развиваш у учениците, са: ...
Как да организирам ежедневието в училище като в игрите?
Играта е естествен път за натрупване на знания и умения у хората. Всеки, който е играл какъвто и да е тип игра, знае колко силно мотивира натрупването на точки и минаването на следващо ниво.
Какви техники да използвам за ефективна комуникация с децата (учениците)?
Ефективната комуникация е ключово междуличностно умение и научаването как да я подобрим има много предимства. Често като възрастни вярваме, че вече сме овладели до съвършенство това умение, но нерядко имаме усещането, че сякаш оставаме неразбрани в комуникацията си...
Как да намаля агресията в училище чрез емоционална интелигентност?
Емоционалната интелигентност е способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции. Наличието на високи нива на агресия в училище е пряко свързано с липсата на добре развита емоционална интелигентност у учениците.
Как да взаимодействам активно със семейството за подобряване успеха на техните деца?
Взаимодействието със семейството е ключов процес в работата на всеки учител. Дейностите, които могат да се прилагат от учителите, могат да бъдат многообразни, като се отчитат спецификите на учениците и техните родители.
Как да се справя със стреса в училище?
Темата за справянето със стреса на работното място на учителя е колкото банална и отдавна позната, толкова и пренебрегвана и неглижирана. Всички знаем, че работата на един учител е съпроводена с поемането на много отговорности, очаквания и изисквания. Всичко това, съчетано с ...
Кои електронни платформи и приложения да ползвам в класната стая?
Целенасочената и ползотворна употреба на информационните технологии в учебния процес помага на учениците да развиват своите дигитални умения, които са се превърнали в необходимост за успешната им реализация в професиите на 21. век. От друга страна, информационните техно...
Blended learning – как да смесвам дигитални технологии и традиционни подходи в своята работа?
Този интензивен курс ще те преведе през процеса на планиране и подготовка на разнообразни уроци, базирани на активното използване на дигиталните технологии и традиционното преподаване, смесени („бленд-нати“) в рамките на един учебен час. В рамките на курса ще се запозна...
Как да разбирам по-добре деца със СОП и да работя по-пълноценно с тях?
Този интензивен курс е насочен към работата с една от най-предизвикателните и деликатни групи, а именно учениците със специални образователни потребности. Курсът е създаден за педагогически специалисти, на които им се налага ежедневно да работят със специални дец...
Дизайн мисленето като успешен метод за развиване на социални иновации в детската градина
Дизайн мисленето е иновативен подход и метод за решаване на проблеми на локално и глобално ниво. Включва съпричастност към тези, за които се създава дадено решение. Чрез структуриран процес децата имат възможност да развият емпатия към човека, да вникнат в неговите ну...
Как да прилагам проектно-базиран подход в своята работа?
Проектно-базираното обучение е иновативен подход, който ангажира, вдъхновява и мотивира децата да участват активно в учебния процес. Това е подход, при който децата прилагат на практика своите знания и развиват ключови умения. Чрез прилагане на този метод децата имат възмож...
Как да използвам сензорно-интегративни занимания за ранно детско развитие в своята практика?
Първите години от живота на едно дете са периодът на интензивно развитие, натрупване на нови знания и умения и откриване на малката нова личност в света. Често, когато говорим за теми като ранно детско развитие, сензорна интеграция, работа в сензорна стая, те се свързват основн...
Как да намаля агресията в детската градина чрез емоционална интелигентност?
Емоционалната интелигентност е способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции. Наличието на високи нива на агресия е пряко свързано с липсата на добре развита емоционална интелигентност у децата. Ще разгледаме какво е агресия и винаги ли е нещ...
Как да развиваме умения на 21. век у децата?
Развиването на умения и нагласи у децата е процес, който изисква специално внимание. Компетенциите, които ще ти покажем как да развиваш у децата, са четивна грамотност, критично мислене, работа в екип, емоционалност, интелигентност, креативност, комуникативни умения, научна гр...
Как да организирам ежедневието в детската градина като в игрите?
Играта е естествен път за натрупване на знания и умения у хората. Всеки, който е играл какъвто и да е тип игра, знае колко силно мотивира натрупването на точки, минаването на следващо ниво и откриването на онзи тип игра, който държи вниманието ти ангажирано и будно. Ако се вг...
Кои електронни платформи и приложения да ползвам в детската градина?
Информационните технологии се превръщат във все по-неизменен помощник за учителя. Ще разбереш как да работиш с Google Workspace, с платформа Canva, платформата ClassDojo.
Как да се справя със стреса в детската градина?
Темата за справянето със стреса на работното място на учителя е колкото банална и отдавна позната, толкова и пренебрегвана и неглижирана. Всички знаем, че работата на един учител е съпроводена с поемането на много отговорности, очаквания и изисквания. Всичко това, съчетано с ...
Кои са нашите обучители?
Максимилияна Базан
Максимилияна Базан притежава магистърски степени по библиотечно-информационен и културен мениджмънт и начална училищна педагогика. Доктор е по методика на педагогиката в направление 1.3 от Факултет по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.

Има значителен опит в сферата на неформалното образование, където създава обучителни програми за ученици и   учители, базирани на активни педагогически стратегии. Изключителен интерес за нея представляват концепциите за образование за устойчиво развитие, активно учене и STE(A)M обучение. До момента има 7 авторски изследвания по темите, придружени с представяне на научни форуми и публикации в наши и международни издания.

Във връзка със STE(A)M има участие в успешно приключил международен проект ParentSТЕМ по „Еразъм+“, където взе активно участие в практическата част чрез заснемане на видеа с насоки за провеждане на STEM обучение в домашна среда с подкрепата на родителите. Към момента е партньор в актуален научен проект към Фонд „Научни изследвания“, в който с колеги от ФНОИ на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, изследват различни аспекти на концепцията за STEM обучение в начален етап на образование в България.
Диана Банкова
Диана Банкова работи в сферата на образованието през последните няколко години. Има завършена магистратура по начална училищна педагогика в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, а също така е магистър по “Право” и “Публична администрация”.Преди да стане част от образователната система има натрупан опит в сферата на трудовото право и закрилата правата на работниците и служителите. Занимава се и с обучение на възрастни за развиване на умения на 21.век.

Преминава през програма „Нов път в преподаването“ на „Заедно в час“ и преподава в училище в гр. Козлодуй, където е и ръководител на дейностите в начален етап. Към днешна дата Диана продължава да работи в училище и е ментор на учители.Има опит в сферата на образованието като преподавател и обучител. Планира обучителни сесии за развиване на умения и гражданско образование. Създава материали, води и фасилитира групови обучения. Част е от авторския екип на Наръчник “Изпитани практики за развиване на умения на 21-ви век в час”.Привърженик е и прилага активно методи за дигитализиране и геймификация на преподаването, използвайки различни интерактивни платформи, които имат за цел да развиват интереса към ученето. Активно работи с ученици и извън училище през различни тренинги и обучения за овладяване на уменията на 21.век.

Диана е част от обучителния екип, който осъществява международния европейски проект NEST (Novice Education Support and Training) за България – в партньорство между фондация „Заедно в час“ и Министерството на образованието и науката. Дейността ѝ по проекта е свързана с подкрепа на експерти от регионалните управления на образованието в развиването на уменията им за наставничество на начинаещи учители. Участва още в подготовката и провеждането на обученията.
Константина Мавлова
Константина Мавлова работи в сферата на образованието през последните няколко години. Има завършена магистратура по начална училищна педагогика в ПУ „Паисий Хилендарски“, както и следдипломна квалификация за учител по математика и информатика. Преминава през програма „Нов път в преподаването“ на „Заедно в час“, по време на която работи в училище и е ментор на учители.

Има опит в сферата на образованието като преподавател и обучител. Планира обучителни сесии за основи на методиката на преподаване в начален етап. Създава материали, води и фасилитира групови обучения.

Работи още като обучител в Летен институт на „Заедно в час“, където отговаря за обучението на новите учители в програмата. Константина е част от обучителния екип, който осъществява международния европейски проект NEST (Novice Education Support and Training) за България – в партньорство между фондация „Заедно в час“ и Министерството на образованието и науката. Дейността ѝ по проекта е свързана с подкрепа на експерти от регионалните управления на образованието в развиването на уменията им за наставничество на начинаещи учители.

Участва още в подготовката и провеждането на обученията.Константина Мавлова работи в сферата на образованието през последните няколко години. Има завършена магистратура по начална училищна педагогика в ПУ „Паисий Хилендарски“, както и следдипломна квалификация за учител по математика и информатика. Преминава през програма „Нов път в преподаването“ на „Заедно в час“, по време на която работи в училище и е ментор на учители.
Адела Бозмарова
Адела е обучител и младежки работник през последните 5 години. Получила и развила своите знания, умения и компетентности като обучител в Звеното от обучители на Национален младежки форум, както и на редица обучения за обучители в България и Европа. Работи е с ученици и техните учители, както и с деца и младежи на възраст между 15-29+ за изграждане на умения за гражданска активност и младежко участие, лидерство, диалог с институции, ученическо самоуправление, младежко представителство и др. В своята работа тя прилага принципите и методите на неформално образование, сугестопедия, учене чрез преживяване, игровизация и др.

Адела има опит и в младежкия сектор като младежки работник и обучител, както и като застъпник за правата на младите хора и качественото формулиране и изпълнение на младежките политики в партньорство с младите хора пред институциите и взимащите решения.

Опитът й продължава в: обучение и менторство на ученически съвети и парламенти; обучения на деца и младежи от уязвими групи; младежко включване и овластяване; доброволчество; учене чрез преживяване; диалог с институции и др.Адела е обучител и младежки работник през последните 5 години.

Получила и развила своите знания, умения и компетентности като обучител в Звеното от обучители на Национален младежки форум, както и на редица обучения за обучители в България и Европа. Работи е с ученици и техните учители, както и с деца и младежи на възраст между 15-29+ за изграждане на умения за гражданска активност и младежко участие, лидерство,  диалог с институции, ученическо самоуправление, младежко представителство и др. В своята работа тя прилага принципите и методите на неформално образование, сугестопедия,  учене чрез преживяване, игровизация и др.
Вероника Маргаритова
Вероника Маргаритова работи в сферата на образование, обучавайки и подкрепяйки ученици, студенти и учители. Магистърските ѝ степени по политическа икономия и политически анализ, защитени съответно пред Университет Есекс и Университет Кобе, както и квалификацията ѝ за учител, ѝ позволяват да прилага анализаторски, иновативен и изследователски подход в търсенето на работещи решения за контекста на българското образование.

През опита си на учител по английски и по испански език на ученици в прогимназиален и гимназиален етап, Вероника развива своите преподавателски умения, като прилага различни подходи в класната стая, които дават възможност на учениците да повишат своята мотивация и знания. Същевременно има опит в подкрепата и развиването на учители чрез ролята си на водещ и обучител на предметна група за преподаватели по език. Нейното професионално развитие продължава като координатор учебна дейност, което се изразява в провеждане на обучения на учители, които са свързани с прилагане на различни подходи и методики. Вероника работи на различни нива с учителите - от посещаване и наблюдение на класни стаи с цел повишаване на качеството на преподаване, провеждане на рефлексии, даване на обратна връзка и съдействие на учителите, до интегриране на добри практики на ниво клас и на ниво училище.

Професионалните ѝ интереси се фокусират върху развиването на социално-емоционална интелигентност у учениците, прилагането на коучинг подход в класната стая, както и създаването на автентични преживявания за учениците. Разработва методология по проект на Еразъм+ за прилагане на проектно- и проблемно-базирано обучение в класната стая.
Ренета Богданова
Ренета Богданова притежава бакалавърска степен по биология и химия с професионална квалификация учител от СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София и магистърска степен по управление на човешките ресурси от УНСС, гр. София.

Има значителен опит в сферата на образованието като преподавател, обучител и организатор на научни клубове в страната. 7 години работи в сферата на обучението и подкрепата на учители в програма „Заедно в час“, след това 3 години работи като мениджър развитие в ЧОУ „Цар Симеон Велики“.

Съосновател е на Фондация „Сай Хай“, чрез която създават научни клубове за ученици в страната и организират научни фестивали. Автор и обучител е на програми, свързани с научен подход, STEM, коучинг в образованието, умения на 21. век, стратегическо планиране на педагогическите специалисти и др.

Ренета е сертифициран коуч от „Ментор Коучес“, България. Има богат опит като обучител и STEM ментор на учители и училищни екипи.
Иван Драгомиров
Иван Драгомиров завършва магистратура по начална училищна педагогика към Пловдивски университет. Преминава през програма „Нов път в преподаването“ на „Заедно в час“, по време на която работи в СУ „Христо Ботев“, гр. Козлодуй като учител в целодневна организация на учебната дейност.

Има опит още като учител по английски език, както и като начален учител. По време на първото онлайн обучение Иван създава Майнкрафт училище, в което учениците му могат да се включват и да имат достъп до сградата на училището, макар и виртуално. Привърженик е на геймификацията във и извън образованието. Прилага активно методи за дигитализиране на преподаването, използвайки различни интерактивни платформи, които имат за цел да поставят ученика в центъра на обучителния процес. Няколко години работи като координатор дигитализация на учебния процес в частно училище.

Работи като обучител в Летен институт на „Заедно в час“, където е отговорен за обучението на новите учители в програмата. Ръководи още предметна група на начален етап, която има за цел да подкрепя учителите по време на тяхното преподаване.

Иван е отличен в класацията на „Дарик“ „40 до 40“ в категория „Образование“ със своето дигитално училище, което провокира учениците да влязат в ролята на изследователи.
Николай Вълковски
Николай Вълковски е действащ учител в начален етап на образованието. Има завършена магистратура по начална училищна педагогика в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, а също така е магистър по „Икономика“.Възпитаник е на фондация „Заедно в час“ по програма „Нов път в преподаването“ и стартира своята учителска кариера в гр. Козлодуй първоначално като учител ГЦОУД, а след това като класен ръководител на първи клас.

Водещо място в неговата работа заема изграждането на здрав екип между учениците, сплотяване на родителите и изграждането на подкрепяща среда с тяхна помощ. Николай създава програма за работа с родители, в която включва обучителни сесии, творчески работилници, кулинарен курс и игри на открито с родители и ученици.

Прилага разнообразни подходи в класната стая, основаващи се на учене чрез преживяване. Използва редица интерактивни платформи с цел стимулиране интереса към ученето и развива извънкласни дейности, в които се фокусира преди всичко върху овладяването на уменията на 21 век.

Част от опита на Николай включва летни занимания с ученици в ролята на обучител към детски приключенски лагери сред дивата природа. Планира и организира дейностите в рамките на лагера и провежда обучения с методите на неформалното образование чрез споделяне на преживявания и приключения.
Радослава Георгиева
Радослава Георгиева е в сферата на образованието в последните 6 години. Има завършена магистратура по начална училищна педагогика в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работила е с обучаеми в различни възрастови групи, използвайки разнообразни инструменти и подходи в обучителния процес.

Част от опита ѝ е свързан с: менторство и подкрепа на младежи и ученици; кариерно ориентиране на ученици от ранна възраст; ефективна работа с родители и развиване на общност; проектно-базирано обучение и учене чрез преживяване/правене; ефективно управление и култура на класната стая; превенция на насилието и тормоза в училище; споделяне и разпространение на добри практикии др.

Радослава има опит както в частното, така и в държавното образование. Участва активно в различни неправителствени организации, в които също доразвива и прилага своите умения и компетенции.

Има опит в менторство на училищни екипи и подкрепа при прилагане на холистичен модел в училищна среда.
Учителите споделят
„Тръгнах си много положително настроена и препоръчвам да се изживее, не може да се опише.“
Николета Лозанова
27 СУ „Академик Георги Караславов“, гр. София
„Едно нетрадиционно обучение, което стимулира екипността и дава нови идеи за работа в учебния час.“
Емилия Лазарова
директор, 2 АЕГ „Томас Джеферсън“, гр. София
„Обучението беше динамично, полезно и вдъхновяващо. Провокира ме за повече иновации в класната стая!“
Нели Стоянова
НУ „Станислав Доспевски“,
гр. Самоков
Направи запитване и получи повече информация за нашите обучения!
Направи запитване