Периодична система на химичните елементи

Периодична система наричаме Менделеевата таблица

Периодичната система, по-известна като Менделеевата таблица, е табличната форма на класификацията на химичните елементи. Тя е израз на периодичния закон, открит от Дмитрий Менделеев през 1869 година. Преди неговото откритие опити за съставяне на периодична система е имало в стотици други варианти. Кой е Дмитрий Менделеев, какво гласи откритият от него закон, защо е толкова важен и какво представлява периодичната система? Много често се задава този въпрос и именно за това Уча.се разказа тази толкова интересна история на разбираем език в урока Периодичен закон и периодична система.

периодична система
Фиг 1. Дмитрий Менделеев – създателят на периодичната система

Най-често класификацията на елементите е била изобразявана с таблици, геометрични фигури, аналитични криви и какво ли още не. В съвременния си вид периодичната система представлява таблица, в която се съдържат откритите до този момент елементи, заедно с поредните им номера и относителни атомни маси. Елементите са групирани в периоди и групи според атомните им свойства и химичен характер.

периодична система
Фиг 2. Периодична система на химичните елементи

Историята на опитите за систематизиране на познатите химични елементи датира още от 18 век, когато са били познати и описани първите 15 елемента, сред които едва три неметала – въглерод, сяра и фосфор. Едва през 19. век са били открити и описани повечето от останалите елементи.

Именно тогава руснакът Дмитрий Менделеев открива един от основните природни закони – този за периодичността в свойствата на химичните елементи. Това се случва докато ученият работи над труда си „Основи на химията”.

На 6 март 1869 година трудът му завръзката между свойствата на елементите и атомните им тегла е обявен публично. Любопитното е, че в Германия считат за съавтор на периодичната система Лотар Майер Двамата учени са работили независимо и са стигнали до сходни резултати, но трудът на Менделеев е публикуван по-рано.

Разликата между неговата таблица и тази на Менделеев, е че предложената от руснака таблица дава обяснение на закономерността в изменението на свойствата на елементите и техните съединения от атомните им маси, според която е определено мястото на всеки един елемент в нея. Освен това тя дава възможност да се предвиди съществуването на елементи, които по онова време все още не са били известни на учените. А как се работи с периодичната система разгледайте много обобщено и с чудесни примери във видеото Закономерности в периодичната система.

През следващите години Менделеев развива идеите си и въвежда понятието „място на химичния елемент” в периодичната система. Въз основа на него той прави няколко корекции в таблицата и по-точно – в атомната маса на девет елемента, сред които индий, уран и берилий. А през 1870 година предвижда и съществуването на още три елемента, които не са били известни до тогава – галий, скандий и германий, като заедно с това описва и свойствата им.

След откриване строежа на атомното ядро става ясно, че най-важната характеристика за един елемент е броя на протоните в ядрото му, а не неговата относителна атомна маса. Поради това съвременната формулировка на Периодичния закон търпи промяна и твърди, че свойствата на елементите и техните съединения са в периодична зависимост от броя на протоните в ядрата на атомите им.

Периодичната система на Менделеев, наричана напоследък просто Периодична таблица, е най-мощния инструмент за научно предвиждане в химията – от мястото на елемента в периодичната система може да се предвидят неговите свойства и тези на съединенията му, както и обратно – по свойствата на веществата и съединенията им те могат да бъдат поставени на определено място в Периодичната таблица.