Английски език: правилни и неправилни глаголи

Как правилно да боравим с правилните и неправилни глаголи в английския език

В английския език съществуват различни видове минало време. Основната специфика при всички тях е, че настъпва промяна в глаголната форма. Като най-прост пример може да бъде разгледано минало просто време. В този видео урок за минало просто време (past simple tense) ще откриете каква е точно структурата при построяване на изречение при това време и по какъв начин се променя глаголът.

Един от най-важните моменти при тази промяна е да се съобрази какъв по вид е глаголът – правилен или неправилен, и да се приложи съответното правило. Правилните глаголи не създават особени затруднения, защото следват точно определен начин на изменение, докато при неправилните глаголи няма някаква строга закономерност, което изисква наизустяването им.

Няма особеност, по която може да се разбере дали един глагол е правилен или неправилен. С времето и употребата обаче по естествен път се привиква към тяхното разпознаване.

английски език правилни неправилни глаголи

Правилните глаголи се формират при добавянето на наставката ed в края на думата. Примери може да видите в следната таблица.

Глагол на български език Глагол на английски език в Infinitive Глагол на английски език в past simple tense
пътувам travel travelled
играя play played
обяснявам explain explained
започвам start started
спирам stop stopped
плача cry cried
признавам admit admitted

Както ясно се вижда, при някои от глаголите освен добавянето на наставката ed, настъпва и още едно изменение – удвояване на последната съгласна (в случаите с travel, stop и admit) или трансформиране на y в ied (в случая с cry). Нагледно обяснение за логиката при правилни глаголи в английския език може да откриете в този забавен видео урок.

Що се отнася до употребата на неправилни глаголи, както вече изяснихме, те просто се учат наизуст. Хубавото при тях е, че не са чак толкова много на брой и при често практикуване, формите им за миналото време автоматично изплуват в съзнанието без усилие. Какъв е най-лесният начин да ги запомните, може да откриете в нашия видео урок за неправилни глаголи.

английски език правилни неправилни глаголи

Ако познанията ви за употребата на неправилни глаголи покриват информацията дотук, можете да преминете на следващото ниво, където списъкът се увеличава. В това видео разглеждаме по-дълъг списък с неправилни глаголи, а в последващото – може да потренирате придобитите знания с едно своеобразно упражнение за разпознаване на правилни и неправилни глаголи.