Английски език - какво да знаем, за да го научим по-лесно

Английски език – произход, разпространение, граматика и лексика

Английският език възниква на територията на днешна Англия и част от Шотландия в годините на ранното средновековие, познати по тези земи като Англо-саксонската епоха. По своята категоризация той се причислява към индоевропейските езици и в частност към западногерманските.

Днес той е един от най-говорените езици в световен мащаб, като съществуват различни регионални вариации. Двете най-разпространени са британския английски език и американския английски език. Вторият е широко приет и като международния бизнес език. Сред по-популярните други варианти попадат още канадския английски език, шотландския английски език, австралийския английски език.

английски език

Поради исторически причини, най-значимата от които влиянието на Британската империя, английският език е официален език в 47 страни по света, сред които САЩ, Канада, ЮАР, Индия, Нигерия, Австралия, Малта и др., а също и на международни организации като Европейския съюз и ООН.

Една от основните причини за глобалното разпространение на езика е още опростената му граматика. Важна характеристика при нея е минималната употреба на различни окончания. За разлика от много други световни езици, при английския език липсва род, както и съгласуване при прилагателните имена. Множественото число при повечето съществителни имена се формира по елементарен и лесен за запомняне начин – чрез прибавянето на “s” в края на думата, падежът пък е наличен само при местоименията.

английски език

Глаголите в английския език се делят на правилни и неправилни. При правилните се прилага правило с добавяне на окончание „ed” в края на думата, докато при неправилните съществуват три съвсем различни форми, които се учат наизуст. Подобно на българския език словоредът при английския следва в масовия случай модела подлог-сказуемо-допълнение.

Разберете повече по темата как да подреждате думите правилно в изречения на английски език с този видео урок.

Сред другите важни фактори, които допринасят за популярността му по света, е развитието на масмедиите, които също се придържат основно към него. Освен опростената граматика, произношението при английския език също не създава големи затруднения за изучаващите го, както например френския или немския с техните строго специфични звуци.

Доказателство за това твърдение може да откриете в нашия видео урок с практическа демонстрация на произношението и транскрипцията при английския език,

Що се отнася до лексиката, над 80% от думите в английския език имат латински, френски или германски корени. Съвместно проучване на Харвард и Google през 2010 година открива, че езикът се състои от близо 1 022 000 думи, като броят им нараства всяка година с 8 500. Изчисленията са направени на базата на компютърен анализ, при които са обработени 5 195 769 дигитални книги.